جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پیمانی

مریم اعلا، مهناز سنجری، مریم پیمانی، محمد میزابیگی، صدیقه سالمی،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل موثر بر فرآیند یاددهی- یادگیری، سبک یادگیری فرد است. هدف از این مطالعه تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر دانشجویان پرستاری شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 90- 1389 در 25 استان کشور انجام شد. پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافیک و 12 سؤال مربوط به سبک های یادگیری (کلب) بود. در مجموع 1925نفر از دانشجویان پرستاری در مقاطع کارشناسی با پر کردن پرسش نامه در مطالعه شرکت کردند. داده ها ، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در این پژوهش بیشتر پرستاران متعلق به گروه سنی 18-23 سال بودند(7/89%). اغلب دانشجویان، مونث (8/64%) و مجرد (87%) بودند. دانشجویان پرستاری شرکت کننده در این مطالعه به ترتیب در سال های اول (4/22%)، دوم (5/27%)، سوم (4/22%) و چهارم (7/27%) مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. اکثریت دانشجویان (%1/43) دارای سبک یادگیری انطباق یابنده بودند و بقیه سبک های یادگیری به ترتیب عبارت بودند از واگرا (%5/36)، همگرا (%3/11) و جذب کننده (%1/9). بر اساس تحلیل های انجام شده ارتباط آماری معنی داری بین سن و جنس دانشجویان با نوع سبک یادگیری آنها وجود نداشت در حالیکه بین سال تحصیلی و سبک یادگیری ارتباط معنادار آماری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: دانشجویان پرستاری دارای سبک های یادگیری متفاوتی هستند و مدرسین باید به این نکته توجه کرده و از روش های تدریس مختلف استفاده کنند. در این راستا با توجه به سبک های متفاوت یادگیری، انجام مطالعات تجربی با هدف استفاده ازروش های مختلف تدریس برای ارتقای یادگیری دانشجویان پیشنهاد می شود.

علی پیمانی، محمد اسدپور، سپیده آثار، زیبا شعبانی، احمدرضا صیادی، امینه کرمی نژاد،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان درباره راه های پیشگیری از HIV، هپاتیت B و C مهم و ضروری است. هدف ازمطالعه حاضر، تعیین تاًثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون بود. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار و شامل چهارمرحله بوده است. در مرحله اول 60 نفر از بین کل دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، نمونه ها به دو گروه مداخله آموزشی و گروه کنترل تقسیم شدند.درمرحله دوم مداخله آموزشی برای گروه مورد انجام شد. درمراحل سوم و چهارم بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی پرسشنامه مورد نظر در اختیار هر دو گروه قرار داده شد، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری tمستقل، Repeated Measure و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند؛ 05/0>P معنی دار تلقی گردید. یافته ها:میانگین سنی دانشجویان 722/1±13/22 سال بود و 66/66% از آنها زن و 33/33% مرد بودند. میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان در گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (نگرش:622/0=P و آگاهی:202/0=P)،اما بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی با هم اختلاف معنی داری داشتند (0001/0P<). میانگین نمره آگاهی و نگرش با سن و جنس ارتباط معنی داری نداشت (05/0P>). نتیجه گیری:بررسی ما نشان داد که آموزش در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون، می تواند موجب افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان گردد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb