جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای افسردگی

ناصر یوسفی، هوشنگ جدیدی، ناصر شیربگی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش ها به نقش سلامت روانی بر عملکرد تحصیلی اشاره کرده اند. هدف این مطالعه، بررسی رابطه ی بین سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 11 در سال تحصیلی 1388-1387 بود. روش بررسی: نمونه آماری شامل 1027 (555 پسر و 473 دختر) از دانشجویان واحدهای دانشگاهی منطقه ی 11 (واحدهای کرمانشاه، کردستان و ایلام) که با روش نمونه گیری تصادفی سهمی انتخاب و پرسش نامه ی سلامت عمومی (28- GHQ) را تکمیل نمودند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی ساده، رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیری استفاده شد. برای سنجش عملـکرد تحصیــلی، معدل کل نیمسال های تحصیــلی گذرانده شده آزمودنی ها نیز جمع آوری شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که 59درصد از آزمودنی ها واجد سلامت روانی و41درصد از آنان مشکوک به اختلال روانی می باشند. بین سلامت روانی وعملکرد تحصیلی رابطه معنی دار مشاهده نشد. دانشجویان دختر از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند. بین سن و افسردگی رابطه ی معکوس و معنی دار و بین سلامت روانی دانشجویان سنوات مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت به طوری که ادامه ی تحصیل به سلامت روانی آنان کمک می کند. بین بعد خانوار و نمره ی علایم جسمانی رابطه ی معکوس و معنی دار وجود داشت. دانشجویان کارشناسی نسبت به دانشجویان کاردانی در همه ی متغیرهای سلامت روان از وضعیت بهتری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: سلامت روان پیش بینی کننده ی معنی داری برای برخی متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق است
نازیلا خوش خطی، اصغر جعفری، علیرضا یزدی نژاد، ندا خوش خطی،
دوره 8، شماره 17 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: افسردگی یک بیماری روانی شایع در دانشجویان است که دارای علائمی نظیر کاهش سطح خلق وخو، عدم وجود علایق ولذت ها در زندگی و افزایش احساس خستگی می باشد. علاوه براین افسردگی می تواند شامل زمینه و هدف: افسردگی یک بیماری روانی شایع در دانشجویان است که دارای علائمی نظیر کاهش سطح خلق وخو، عدم وجود علایق ولذت ها در زندگی و افزایش احساس خستگی می باشد. علاوه براین افسردگی می تواند شامل علائم و اختلالات دیگر و در شرایط بدتر باعث بروز رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد به الکل وداروها وحتی خودکشی گردد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوع افسردگی دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی بر روی دانشجویان انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1392، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 83 دانشجوی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند.. داده های مربوط به شیوع افسردگی دانشجویان (تعیین شده بوسیله پرسشنامه بک) و اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری و بوسیله نرم افزار Spss18 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان شیوع کلی افسردگی در دانشجویان مورد مطالعه 4/9 درصد می باشد. نتایج همچنین نشان داد بین شیوع افسردگی دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0p<). اما بین شیوع افسردگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین معدل تحصیلی و میزان افسردگی رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که دور از خانواده زندگی کردن می تواند در بروز شیوع افسردگی دانشجویان نقش داشته باشد. لذا به منظور کاهش بروز شیوع افسردگی در دانشجویان پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت روان و توانمندسازی روانی از یک سو و بومی گزینی از سوی دیگر مد نظر قرار گیرد.
مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.
احسان فکور، سید زین العابدین صفوی، بهرام رستمی، سقراط فقیه زاده، فضل اله آیت الهی، کاظم سرابی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: توجه به سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان و عواملی که باعث افزایش و یا کاهش این متغیرها می­گردند، از اهداف مهم نظام دانشگاه محسوب می­گردد، لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی بین جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه­ی توصیفی-همبستگی بود. جامعه­ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود. با استفاده از روش کوکران تعداد 350 نفر به‌صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های جهت گیری مذهبی بیرونی جورج، خودکارآمدی عمومی شرر و سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.
نتایج: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی کل رابطه­ی معناداری وجود ندارد (05/0<p). همچنین بین جهت گیری مذهبی بیرونی با متغیرهای خودکارآمدی (152/0-=r و 038/0=P)، مولفه افسردگی (198/0=r و 002/0=P) و نیز مولفه کارکرد اجتماعی (171/0-=r و 028/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی تنها پیش‌بینی کننده معنادار مولفه کارکرد اجتماعی است بطوریکه توان تبیین 8/18 درصد از واریانس کارکرد اجتماعی را دارد.
نتیجه‌گیری: جهت گیری مذهبی بیرونی بر افسردگی،  خودکارآمدی و کارکرد اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb