جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای اهمال‌کاری تحصیلی

آرزو خواجه داد میر، ناصر ناستی زایی، عبدالوهاب پورقاز،
دوره 9، شماره 23 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: اهمال‌کاری تحصیلی یکی از پدیده‌های شایع در بین دانشجویان است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نحوه‌ی مدیریت کلاس قرار بگیرد. هدف مطالعه­ی حاضر بررسی رابطه‌ی مدیریت کلاس با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.

روش بررسی: پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون است. جامعه­ی آماری آن شامل کلیه­ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمه اول سال تحصیلی 95-1394 بود که به شیوه­ی نمونه‌گیری طبقه‌ای دردسترس تعداد 328 نفر از طریق دو پرسشنامه مدیریت کلاس محقق ساخته و اهمال‌کاری تحصیلی سواری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21  استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین مدیریت کلاس (346/0± 35/3)، طراحی و سازماندهی (452/0± 49/3)، رهبری (422/0± 58/3)،  نظارت و کنترل (48/0± 42/3)، ارزشیابی (708/0± 92/2)، اهمال‌کاری تحصیلی (169/1± 05/2) بود. مقدار ضریب همبستگی مدیریت کلاس و مولفه‌های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل، ارزشیابی با اهمال‌کاری تحصیلی به ترتیب637/0-، 3/0-، 391/0-، 414/0-، 544/0- بود (01/0p<). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه‌های مدیریت کلاس 5/41 درصد از اهمال‌کاری تحصیلی را تببین می‌کنند (01/0p<).

نتیجه‌گیری: اساتید دانشگاه با بهبود مهارت‌های طراحی و سازماندهی، رهبری، نظارت و کنترل و ارزشیابی می‌توانند کلاس درس خود را به طور موثر و کارآمدی مدیریت کنند که پیامد آن کاهش میزان اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان خواهد بود.


قمر کیانی، حسین مهدیون،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان رو به گسترش است و عوامل متفاوتی با آن مرتبط هستند. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی تنظیم شناختی هیجان و مهارت‌های مطالعه با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده­ی بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه­ی آماری کلیه­ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده­ی بهداشت زنجان بودند که 168نفر (103 دختر ، 65 پسر)از آن­ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، عادت‌های مطالعه پالسا و شارمانی و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و بلوم بودند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان انجام شد.
یافته­ها: باتوجه به سطح معناداری بالای 05/0 آزمون کولموگراف اسمیرنف، نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی تایید شد. نتایج نشان داد از مولفه­های تنظیم شناختی هیجان فقط نشخوار فکری رابطه­ی مثبت معنی داری با اهمال کاری دارد ( 01/0 > P ، 35/0 = r ) .ازمولفه‌های مهارت‌های مطالعه ، تقسیم‌بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری و حافظه رابطه­ی منفی معنی دار با اهمال‌کاری تحصیلی داشتند (05/0>p). نتایج رگرسیون نشان داد، نشخوار فکری به میزان 1/22، تقسیم بندی زمان 8/18، وضعیت فیزیکی 1/18، انگیزش یادگیری 9/20 و حافظه 1/20 درصد اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می­کردند.
نتیجه‌گیری: طراحی مداخلات با هدف کاهش نشخوار فکری، بهبود تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری وحافظه در کاهش اهمال کاری موثر خواهد بود.
 
جهانگیر محمدی بایتمر، امید ساعد،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش باورهای فراشناختی مرتبط با اهمال‌کاری در تداوم و تشدید اهمال‌کاری، استفاده از ابزاری پایا و روا چه در بافت ارزیابی و چه در سنجش پیامد مداخله‌های درمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مطالعه ­ی حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه باورهای فراشناختی مرتبط با اهمال‌کاری (MBPQ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.
روش بررسی: نمونه‌ای به حجم 210 نفر به‌صورت در دسترس از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند. به‌منظور بررسی روایی MBPQ از سه روش روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی)، روایی همگرا و ارزیابی متقابل همبستگی خرده مقیاس‌ها استفاده شد. جهت برآورد پایایی MBPQ از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‌ها: ساختار دوعاملی (باورهای فراشناختی مثبت و منفی) با 14 گویه روی ‌هم‌ رفته 49 درصد واریانس‌ها کل آزمون را تبیین کردند. این ساختار عاملی به‌عنوان بهترین مدل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به‌عنوان مدل نهایی MBPQ پذیرفته شد. باورهای فراشناختی مثبت با اهمال‌کاری کلی و باورهای فراشناختی منفی با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه­ی مستقیم و معناداری داشت. مولفه‌های MBPQ نیز از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: MBPQ دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب و برازش مناسب در ساختار دوعاملی است. این پرسشنامه می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی بالینی و فرمول‌بندی مشکلات مراجع و همچنین ارایه­ی یک گام روبه‌جلو در جهت توسعه مفهوم­شناسی فراشناختی از اهمال‌کاری مفید باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb