جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای دانشجویان دندانپزشکی

سمیرا بصیرشبستری، رامین سرچمی، ایمان شیرین بک، فاطمه سفیدی،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

مقدمه: کارگاه ، روش آموزشی مبتنی بر حل مسئله میباشد.تغییر عادات ناصحیح مشکل است بنابراین آموزش درست، مهم است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر آموزش کارگاهی نسخه نویسی در دانشجویان دندانپزشکی قزوین بود. مواد و روس بررسی: جهت سنجش آگاهی دانشجویان در زمینه نسخه نویسی، پس از انجام مطالعه پایلوت، پرسشنامه ای پایا و روا طراحی نمودیم و آنرا قبل و یک ماه پس از برگزاری کارگاه، در اختیار 73 نفر از دانشجویان قرار دادیم.داده ها توسط آزمون تی تجزیه تحلیل آماری شدند. یافته ها: مقادیر آلفا کرونباخ قبل و بعد برگزاری کارگاه، تفاوت معنی داری در زمینه کیفیت نسخه نویسی نشان دادند. بحث: چالش در آموزش نسخه نویسی این است که آموزشهای موجود، بر اصول پایه فارماکولوژی متمرکزند. نتایج و نتیجه گیری:کارگاه مذکور در کیفیت نسخه نویسی دانشجویان ، موثربود. بنابراین با طراحی کارگاهها و بکارگیری روشهای تدریس نوین، مشکلات مربوط به روشهای آموزشی حل میشود.
سمیرا بصیر شبستری، ایمان شیرین بک، فاطمه سفیدی، حسین شرکت دلیری،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: دستیابی به حداکثر پیشرفت تحصیلی از جمله اهداف عالی آموزش است. سازگاری اجتماعی مهم‌ترین نشانه‌ی سلامت روان می-باشد. از آنجایی‌که هیچ یک از پژوهش های داخلی ٬ به مطالعه‌ی رابطه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دندانپزشکی نپرداخته، برآن شدیم که به انجام تحقیق حاضر بپردازیم. روش بررسی: در سال تحصیلی 90- 1389 تعداد 87 نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین وارد مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی شدند. بدین نحو که براساس شماره‌ی دانشجویی ، مشخصات فردی و نیز معدل تحصیلی سه ترم اخیر دانشجویان مشخص شد . بسته به سیر پیشرفت تحصیلی چهار دسته پرسشنامه‌ی کالیفرنیا (سوالات مشابه با فونت متفاوت ) در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نهایتاً داده های مطالعه توسط و آزمون خی دو،آزمون تحلیل واریانس و آزمون T مستقل آنالیز آماری شدند . یافته ها: بین جنسیت و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی معنا داری وجود نداشت 05/0p> بیشترین نمره‌ی میانگین سازگاری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ثابت دیده شد. بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و مولفه های اجتماعی شدن و مسوولیت پذیری رابطه‌ی معنا داری یافت نشد.( 05/0p> ) نتیجه گیری: علی رغم اینکه نتایج این مطالعه شاید به دلیل انتخاب دانشجویان ترم های بالاتر،توجه متولیان آموزش را به ارزیابی سلامت روانی دانشجویان و انجام اقدامات در راستای ارتقاء پیشرفت تحصیلی جلب می‌نماید.
علی پیمانی، محمد اسدپور، سپیده آثار، زیبا شعبانی، احمدرضا صیادی، امینه کرمی نژاد،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان درباره راه های پیشگیری از HIV، هپاتیت B و C مهم و ضروری است. هدف ازمطالعه حاضر، تعیین تاًثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون بود. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار و شامل چهارمرحله بوده است. در مرحله اول 60 نفر از بین کل دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، نمونه ها به دو گروه مداخله آموزشی و گروه کنترل تقسیم شدند.درمرحله دوم مداخله آموزشی برای گروه مورد انجام شد. درمراحل سوم و چهارم بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی پرسشنامه مورد نظر در اختیار هر دو گروه قرار داده شد، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری tمستقل، Repeated Measure و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند؛ 05/0>P معنی دار تلقی گردید. یافته ها:میانگین سنی دانشجویان 722/1±13/22 سال بود و 66/66% از آنها زن و 33/33% مرد بودند. میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان در گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (نگرش:622/0=P و آگاهی:202/0=P)،اما بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی با هم اختلاف معنی داری داشتند (0001/0P<). میانگین نمره آگاهی و نگرش با سن و جنس ارتباط معنی داری نداشت (05/0P>). نتیجه گیری:بررسی ما نشان داد که آموزش در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون، می تواند موجب افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان گردد.
مهدی روحی، ایمان جهانیان، همت قلی نیا، حمید عباس زاده،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

مقدمه: هم اکنون درس پاتولوژی ازطریق کلاس برگزارمی شود.آموزش سنتی جوابگوی نیازهای عصرحاضرنیست.آموزش الکترونیک (Elearning) تحت وب یکی از روش های نوین آموزشی است. از طرفی آموزش الکترونیک معایبی نیز دارد.آموزش ترکیبی، ترکیبی ازآموزش سنتی والکترونیک می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و ترکیبی بر یادگیری درس پاتولوژی دهان عملی می باشد.

روش ها: یک وبلاگ مشتمل برقسمتی از محتوای درس پاتولوژی دهان عملی طراحی شد. دانشجویان رشته دندانپزشکی مشتمل بر 30 نفر به دو گروه مساوی تقسیم شدند. یک گروه قبل از حضور در کلاس ،مطالب را  از وبلاگ مطالعه نمودند. قبل از آموزش سنتی، ارزشیابی آموزش الکترونیک انجام شد. سپس برای هر دو گروه تدریس در کلاس صورت گرفت .پس از مدتی ارزشیابی آموزش ترکیبی و سنتی دو گروه انجام شد. در مرحله بعد، جای دو گروه با یکدیگر تغییر نمود، ضمن اینکه محتوای مطالب نیز تغییر یافت و همانند مرحله اول، ارزشیابی آموزش الکترونیک، ترکیبی و سنتی دو گروه صورت گرفت . داده‏های حاصل از ارزشیابی وارد نرم افزار آماری گردیده وتاثیرآموزش الکترونیک، سنتی و ترکیبی بر یادگیری دانشجویان مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها: یافته ها  نشان داد که بین  میانگین نمرات آموزش سنتی و الکترونیک (Pvalue=0.033) و بین میانگین نمرات آموزش سنتی و ترکیبی (Pvalue=0.007) اختلاف معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری نمود که از آموزش تحت وب می توان به عنوان شیوه آموزشی مکمل در کنار آموزش سنتی برای تاثیرگذاری بیشتر بر یادگیری دانشجویان بهره جست و حتی می تواند جایگزین آموزش حضوری شود.


مصطفی بابازاده کمانگر، ایمان جهانیان، همت قلی نیا، حمید عباس زاده،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه: تلفن همراه فرصتی ارزشمند را برای اساتید و دانشجویان فراهم کرده است. کتاب‏های الکترونیکی همراه یکی از منابع کمک آموزشی هستند که هنوز در دانشگاه های علوم پزشکی ایران برنامه مشخصی برای استفاده از آنها وجود ندارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آموزش مبتنی بر تلفن همراه جهت درس پاتولوژی دهان عملی انجام شد.

روش ها: قسمتی ازمحتوای درس پاتولوژی دهان عملی 1 به صورت فایل پاورپوینت و تصاویر آماده شد و برای اجرای آن از نرم افزار office suite کمک گرفته شد.30 نفر از دانشجویان ترم 6 دندانپزشکی عمومی به دو گروه مساوی تقسیم شده و در نوبت نخست، برای یک گروه تدریس به شیوه حضوری و برای گروه دیگر تدریس با استفاده از تلفن همراه صورت پذیرفت. پس از مدتی امتحان آموزش حضوری و مجازی از دو گروه فوق برگزار گردید.در نوبت دوم، جای این دو گروه با یکدیگر عوض شد ولی محتوای تدریس شده تغییر نیافت.  ارزشیابی مجدد آموزش مجازی و حضوری دو گروه پس از مدتی صورت گرفت.در پایان با استفاد ه از آزمون های آماری تاثیر این دو روش تدریس بر روی یادگیری دانشجویان با یکدیگر مقایسه شد. 

یافته ها: یافته هانشان داد که آموزش مبتنی بر موبایل به طور معنی داری بر نمرات پایانی دانشجویان تاثیرگذار است (Pvalue=0.014<0.05)و میانگین نمرات گروهی که با موبایل شروع کردند به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروهی بود که با آموزش حضوری شروع کرده اند.

نتیجه گیری: از آموزش مبتنی بر تلفن همراه می توان به عنوان شیوه آموزش کمکی برای آموزش حضوری بهره جست.


دکتر محمد مهدی یاقوتی خراسانی، دکتر علی راوری، دکتر رامین اباذرپور،
دوره 9، شماره 22 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می تواند به شدت فرایند یاددهی و یادگیری را مختل نماید و به ایجاد تناقض و اضطراب بین استاد و دانشجو منجر گردد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه و رفتار دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست در محیط های آموزشی می باشد.

روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی که در سال 1391 انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، تمامی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به شکل داوطلبانه در مطالعه مشارکت داشته اند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزاری SPSS-18 و آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند؛ 05/0≥P معنی‌دار تلقی گردید.

نتایج: یافته های مربوط به دیدگاه دانشجویان نشان داد بیشتر دانشجویان خوابیدن در کلاس درس را رفتار ناشایست می دانستند و نگاه کردن به ساعت در آخر کلاس درس شایعترین رفتاری بوده که انجام می داده اند. در این مطالعه بین دیدگاه دانشجویان در مورد رفتارهای ناشایست و نحوه انجام این رفتارها ارتباط معناداری مشاهده شد؛ به طوری که آزمون آماری اسپیرمن (Spearman) بین دیدگاه و میزان انجام رفتار همبستگی بالایی را نشان داد (55/0R= و 0001/0P=).

نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود اغلب دانشجویان دیدگاه منفی نسبت به رفتارهای ناشایست دارند و همچنین فراوانی انجام رفتارهای ناشایست توسط گروه تحت مطالعه قابل توجه نیست. با توجه به اثرات سویی که رفتارهای ناشایست روی فرایند آموزش بر جای می گذارد بهتر است تدابیری اتخاذ شود که جایگاه رفیع اساتید و دانشجویان هر چه بیشتر مورد تکریم قرار گیرد.


مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb