جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای رضایت شغلی

صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 3، شماره 4 - ( 1-1389 )
چکیده

nk href="file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" rel="File-List" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

زمینه و هدف: انتخاب رشته‌ی تحصیلی و شغل یکی از مهم‌ترین تصمیمات فرد در طول زندگی است. انتخاب رشته‌ی مامایی به‌دلیل مسوولیت خطیر در قبال مادران و نوزادان باید با دقت و علاقه‌ی بیشتری صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین انگیزه‌ی انتخاب رشته‌ی مامایی توسط دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام گردید.

روش بررسی: کلیه‌ی دانشجویان مامایی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان به روش سرشماری در این مطالعه توصیفی وارد شدند. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای متشکل از دو بخش مشخصات دموگرافیک و انگیزه‌های انتخاب رشته افراد انجام شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: مفید بودن رشته‌ی مامایی در زندگی، علاقه به کار بالینی و موقعیت اجتماعی مهم‌ترین انگیزه‌ی انتخاب رشته مامایی بود. دانشجویان ناپیوسته امکان تاسیس دفتر کار مستقل و موقعیت اجتماعی را مهم‌تر می‌دانستند، در حالی‌که در گروه پیوسته توصیه‌ی خانواده‌ها و رسانه‌های گروهی و درآمد اهمیت بیشتری داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد، علاقه‌مندی به رشته و امید به بازارکار و درآمد مناسب چندان در انتخاب رشته‌ی مامایی توسط فراگیران نقش نداشته است. این مساله می‌تواند منجر به سرخوردگی، افت تحصیلی و عدم رضایت شغلی در افراد شود.


ترانه نقیبی، محمد رضا جمشیدی، فرامرز دوبختی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف:

با توجه به اهمیت ارتقای ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ بهبود ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ می ﮔﺮدند ﺑﺴﻴﺎر مهم است. رضایت شغلی یکی ازعوامل مهم انگیزشی درتدریس اساتید می باشد. در این مطالعه میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به منظور درک بهتر از عوامل احتمالی عدم رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی:

جامعه آماری در این مطالعه توصیفی-مقطعی، ، اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی(مربی،استادیار و دانشیار) در 6 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1392 بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد که شامل پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ بود که دامنه امتیازات رضایت شغلی را براساس طیف لیکرت ازصفرتاپنج بررسی می کرد.

نتایج:

نتایج مربوط به نمره کل رضایت شغلی اعضای هیات علمی نشان داد که میزان رضایت در 2/35% پایین، در9/52% متوسط و تنها در 9/11% از اعضا بالا بود. بیشترین میزان رضایت شغلی  از ماهیت کار (1/82%)، و کمترین آن مربوط به حقوق و مزایا (6/41%) بود. رضایت از شرایط فیزیکی کار(6/74%)، رضایت از امنیت شغلی (1/53%)، نحوه سرپرستی (3/49%) و فرصتهای ارتقا (3/45%) به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.

نتیجه گیری:

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ماهیت کار خود رضایت بالایی دارند و در صورتی که بتوان از نظر حقوق ومزایا نیز رضایت آنها را بالا برد می توان بازده آموزشی را افزایش داد.رحیم قاسمیه، عباس ثابت مهارلویی، علیرضا هاشمی، عابدین افتخاری،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است . دانشگاه به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه موثر واقع شوند در ابن راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد انگیزش شغلی در بین اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: پزوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می با شد که از این میان 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیرهای موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نکوی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در انگیزش شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که رضایت شغلی و حمایت مدیران به ترتیب بیشترین اثر را یر متغیر ملاک یعنی انگیزش شغلی دار می باشند.


عابدین افتخاری، غلام رضا جمالی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف : شناخت عوامل موثر در ایجاد خشنودی شغلی می تواند در افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و ایجاد انگیزه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارایه­ی مدل ساختاری پیش بینی  متغیر های  مرتبط بارضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت می پذیرد. پیش بینی متغیر های مرتبط با رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت می پذیرد.

روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی و توصیفی است از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که از این میان 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد است .امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده­ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5)  و با استفاده از تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: بر اساس یافته های مطالعه­ی ارتباط معناداری میان تمامی متغیرهای پیش بین  ( حمایت مدیر، هنجار ذهنی و امنیت شغلی)  و خشنودی شغلی وجود دارد. همچنین متغیر واسطه ای ( خودکارآمدی) نیز ارتباط مستقیم و معنا داری با متغیر ملاک ( خشنودی شغلی) دارد. در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیرها ی  پیش بین  ( حمایت مدیر، هنجار ذهنی و امنیت شغلی) اثر غیر مستقیم و معناداری نیز از طریق متغیر واسطه ای ( خودکارآمدی) با خشنودی شغلی دارد.

نتیجه گیری: در خشنودی شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که امنیت شغلی و خودکارآمدی به ترتیب بیشترین اثر را یر  متغیر ملاک یعنی خشنودی شغلی دار می باشند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb