جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای مهارت‌های مطالعه

قمر کیانی، حسین مهدیون،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان رو به گسترش است و عوامل متفاوتی با آن مرتبط هستند. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی تنظیم شناختی هیجان و مهارت‌های مطالعه با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده­ی بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه­ی آماری کلیه­ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده­ی بهداشت زنجان بودند که 168نفر (103 دختر ، 65 پسر)از آن­ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، عادت‌های مطالعه پالسا و شارمانی و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و بلوم بودند. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان انجام شد.
یافته­ها: باتوجه به سطح معناداری بالای 05/0 آزمون کولموگراف اسمیرنف، نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی تایید شد. نتایج نشان داد از مولفه­های تنظیم شناختی هیجان فقط نشخوار فکری رابطه­ی مثبت معنی داری با اهمال کاری دارد ( 01/0 > P ، 35/0 = r ) .ازمولفه‌های مهارت‌های مطالعه ، تقسیم‌بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری و حافظه رابطه­ی منفی معنی دار با اهمال‌کاری تحصیلی داشتند (05/0>p). نتایج رگرسیون نشان داد، نشخوار فکری به میزان 1/22، تقسیم بندی زمان 8/18، وضعیت فیزیکی 1/18، انگیزش یادگیری 9/20 و حافظه 1/20 درصد اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می­کردند.
نتیجه‌گیری: طراحی مداخلات با هدف کاهش نشخوار فکری، بهبود تقسیم بندی زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، انگیزش یادگیری وحافظه در کاهش اهمال کاری موثر خواهد بود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb