جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای گزارش صبحگاهی

یدالله زارع زاده، قباد مرادی، زهره تیموری، فریبا فرهادی فر، فرزانه غریبی،
دوره 10، شماره 26 - ( 6-1396 )
چکیده

مقدمه:گزارش صبحگاهی در کنار آموزش های سرپایی و راندهای بالینی، از روش های رایج و ارزشمند و به عنوان استاندارد طلایی در آموزش بالینی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن است.

مواد و روش ها:در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، ساختار جلسات  گزارش صبحگاهی با استفاده از نظرات 196 نفر از کارآموزان،کارورزان و دستیاران مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصین و پایایی آن  با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داریP0/05  انجام شد.

نتایج: در این مطالعه در بررسی نظرات دانشجویان از ساختار گزارش صبحگاهی، در اکثر متغیرهای مورد بررسی نظر اکثریت افراد متوسط بود. 88درصد دانشجویان بهره مندی کلی از حضور در جلسات گزارش صبحگاهی را متوسط و فقط 2 درصد افراد آن را مطلوب گزارش کردند.بیش ترین میزان رضایت مربوط به گروه عفونی بود.

بحث:با توجه به نتایج مطالعه ، به طور کلی کیفیت برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه دانشجویان ، متوسط می باشد. به نظر می رسد با توجه  به اهمیت زیاد گزارش صبحگاهی در آموزش پزشکی باید توجه بیشتری به ارتقای سطح کیفی آن شود. 


عباسعلی نوریان، فریبا آربونی، سعیده مظلوم زاده، رضا شروین بدو،
دوره 11، شماره 29 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش بالینی فرآیندی است که در آن فراگیران به تدریج با انجام کارهای عملی به کسب مهارت پرداخته و با استفاده از تجربیات اساتید، خود را برای انجام درمان بیماران آماده می­‌کنند. هدف از این مطالعه مقایسه­‌ی وضعیت آموزش بالینی با وضعیت مطلوب از دیدگاه فراگیران و اساتید می­‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه‌­ی فراگیران در نیمه‌­ی دوم سال تحصیلی91-90 در گروه­‌های ماژور مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد پاسخ دهندگان، کارورز (57) کارآموز (62) دستیار (62) و اساتید (36) نفر بود. ابزار سنجش پرسشنامه­‌ای پژوهش ساختـه که حاوی ده حیطه‌­ی آموزشی بود. روایی محتوای آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت وپایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 تایید گردید.
یافته‌­ها: نتایج نشان داد که بیشترین امتیاز را کارآموزان به گزارش صبحگاهی؛ کارورزان به پرونده نویسی وگزارش صبحگاهی؛ دستیاران به مجله خوانی و پرونده نویسی؛ واساتید به مجله خوانی وگزارش صبحگاهی دادند. در آزمونt  مستقل از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بین میانگین نظرات گروه‌­های داخلی و اطفال و گروه­‌های جراحی و زنان تفاوت معنی­‌داری مشاهده نگردید (05/0<P). از دیـدگاه دستیـاران بین میانگیـن نظرات گروه‌­های داخلی و اطفال  تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p=./.25 ). از دیدگاه اساتید نیز بین میانگین نظرات گروه‌­های زنان و جراحی  تفاوت معنی­‌داری مشاهده گردید. (58/0<P)
نتیجه گیری: علی‌­رغم مطلوب بودن وضعیت آموزشی، در برخی حیطه­‌ها وضعیت نامطلوبی مشاهده شد که این امر نیاز به برنامه‌­ریزی آموزشی، انجام ارزیابی­‌های مستمر از آموزش و در نهایت ارتقای سطح انگیزش فراگیران جهت افزایش مهارت خود را می‌طلبد.
 
زینب صادقی، علی عرب، رضا محتشمی،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزه و علاقه نقش عمده‌ای در جریان یادگیری بازی می­‌کنند و انگیزش تحصیلی دانشجویان تا اندازه‌ای به سبک تدریس وابسته است، در حقیقت یک روش تدریس فراگیر محور و منعطف می‌تواند فراگیران را فعال کند. این مطالعه با هدف توصیف تاثیرات مدیریت آموزش بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی و تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در الگوی مدیریت آموزش در مقایسه با شیوه‌­ی سنتی در مبحث گزارش صبحگاهی انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل با 30 دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه‌الله بود که به­‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش­نامه "انگیرش تحصیلی هارتر" بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس بین گروهی تک متغیره) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در دو گروه مدیریت آموزش و شیوه‌­ی سنتی به ترتیب 53/126،92/10 و 66/116، 68/12 بود. مقایسه­ی میانگین نمرات رضایت مندی دانشجویان دو گروه و تحلیل کوواریانس تک متغیره (816/6 F=و 015/0P=) نشان داد که نمرات رضایت مندی دانشجویان در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار داشت (05/0ɑ<).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی با روش مدیریت آموزش در مقایسه با آموزش سنتی بیش­تر است. الگوی مدیریت آموزش با افزایش انگیزه و تقویت روحیه­‌ی مشارکتی، منجر به آموزش بهتر و در نتیجه افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته­‌ی پزشکی می­‌شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb