جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای آقابابایی

سعید رجایی پور، حمید رحیمی، راضیه آقابابایی،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

زمینه و هدف : هدف اصلی این پژوهش تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با توانمندسازی روانشناختی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا ، توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی90-1389بالغ بر643 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش بررسی: ابزار جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه ی استاندارد خود رهبری با 31 سوال و ضریب پایایی 81 درصد وپرسشنامه ی محقق ساخته ی توانمندسازی روانشناختی با 20 سوال و ضریب پایایی89 درصد بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس چندگانه) صورت گرفت. نتیجه گیری: یافته های یژوهش نشان داد که بین استراتژی های خود رهبری و توانمندسازی روانشناختی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه ی مثبت وجود دارد و نیز از بین استراتژی های خودرهبری، استراتژی های رفتارمحور دارای اهمیت بیشتری در پیش بینی توانمندسازی روانشناختی اعضای هیات علمی است.
حمید رحیمی، علی یزدخواستی، راضیه آقابابایی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش تحلیل کاربست سبک های مذاکره‌ در راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. سووالات پژوهش براساس چهار سبک مذاکره (واقع گرایی، تحلیلی، هنجاری، شهودی) و سه استراتژی مدیریت تعارض (راه حل گرایی، عدم مقابله و کنترل) طراحی شد. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 95 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی مهارت های مذاکره با 50گویه و پرسشنامه ی مدیریت تعارض با 44 گویه استفاده گردید که ضریب پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 و 88/0 به دست آمد. یافته‌ها:یافته ها نشان می دهد میانگین هر یک از مولفه های سبک مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد. نتیجه‌گیری:بیشترین کاربست سبک های مذاکره توسط مدیران مربوط به سبک واقع گرایی و کمترین مربوط به سبک مذاکره تحلیلی و بیشترین استفاده از استراتژی های مدیریت تعارض مربوط به استراتژی راه حل گرایی و کمترین استفاده مربوط به استراتژی کنترل بوده است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb