جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای احمدیان

مهدی سبحانی نژاد، مینا احمدیان،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : برنامه درسی بالینی اساتید باید همسو با برنامه­ی درسی دوره ی نظری پزشکی باشد در این راستا، پژوهش حاضر، ابعاد پنج گانه تعامل اساتید را بین دو برنامه ­ ی درسی نظری و بالینی، مقایسه کرده است.

  روش بررسی : روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. از جامعه­ی آماری دانشجویان استاژر و اینترن دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 92-91 (175 N= ) حسب برآورد آماری با فرمول کوکران، تعداد 120 نفر نمونه انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته سنجش ابعاد تعاملی استاد با روایی مورد تایید خبرگان متخصص و نیز ضریب پایایی 97/0 و 95/0 در دو بخش نظری و بالینی در آلفای کرونباخ، مورد استفاده واقع شد.

  یافته ها: در نحوه ­ ی تعامل اساتید با دانشجو، همکار، جامعه مردم و خود، بین دو برنامه ­ ی درسی نظری و بالینی تفاوت معنادار وجود داشت. رتبه­بندی میانگین تعاملات اساتید در هر دو برنامه­ی درسی نظری و بالینی به ترتیب شامل، تعامل استاد با؛ بیمار، دانشجو، خود، جامعه مردم و همکار بود بنابر این تفاوت های ذکر شده بین ابعاد تعاملات اساتید در دو نوع برنامه­ی درسی، رتبه بندی ها را تغییر نداد.

  نتیجه گیری: کاهش سطح تعامل در ارتباط با؛ دانشجو، جامعه مردم و خود، در برنامه ­ی درسی بالینی به نسبت نظری، تناقض در عمل اساتید است. جالب این که تعامل با همکار در برنامه درسی بالینی، ارتقا می ­ یابد که این نیز تناقض بین گفته و عمل، اساتید و در دید دانشجو حاوی معانی متعدد است .


احمد وهابی، بشری وهابی، ناهید رجبی، سمیره تیفوری، مهین احمدیان،
دوره 8، شماره 19 - ( پاییز 1394 )
چکیده

سابقه و اهداف: اینترنت یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان می باشد که اعتیاد به آن به سرعت در حال افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن انجام گردید. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که در نیمسال اول تحصیلی 94-1393 انجام گردید، تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. هر دانشکده به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. نمونه های هر دانشکده به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو بخشی بود. بخش اول شامل سئوالات زمینه ای و بخش دوم سئوالات اصلی بر گرفته از پرسشنامه استاندارد یانگ به منظور تعیین میزان اعتیاد به اینترنت بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 و فرمول های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید. یافته ها: 1/95% دانشجویان پرسشنامه ها را پر کرده و تحویل دادند. نتایج مطالعه نشان داد که 17 نفر (7/4%) هیچگونه وابستگی ای به اینترنت ندارند. 238 نفر (2/65%) وابستگی خفیف، 94 نفر (8/25%) وابستگی متوسط و 16 نفر (4/4%) دارای وابستگی شدید به اینترنت بودند. بین میزان وابستگی به اینترنت و جنس (002/0 =p)، وضعیت تأهل (04/0=p)، محل سکونت فعلی دانشجو (02/0=p) و داشتن کامپیوتر شخصی (03/0=p) رابطه آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان اعتیاد خفیف به اینترنت، برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد مزایا و معایب استفاده از اینترنت و عواقب بعدی وابستگی به اینترنت برای دانشجویان توصیه می شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb