جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای افتخار

بهناز مولایی، فرناز محمدیان، حسین احمدی، مریم افتخار،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد نهادهای آموزشی شاخصی مناسب برای تصحیح عملکرد و ارتقای کارآیی این دسته از نهادها محسوب می شود. برای رسیدن به این مهم در گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تحقیقی در زمینه ی ارزیابی عملکرد گروه از دیدگاه دانشجویان انجام شده است تا با استفاده از دیدگاه دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی گروه به نقاط ضعف و قوت گروه پی برده ، ضمن تاکید بر نقاط قوت راهکارهای لازم برای کاهش نقاط ضعف ارایه گردد. روش بررسی: برای رسیدن به هدف مطالعه در این تحقیق از شیوه ی پیمایشی استفاده شده است . پس از تعیین ابعاد عملکردی گروه زنان و زایمان در رابطه با دانشجویان مشغول به تحصیل ، شاخص های مطلوب در قالب آیتم های پرسشنامه ی بسته پاسخ در دوره زمانی سال های 1389 تا 1390 از بین 50 دانشجو جمع آوری گردیده ، با استفاده از روش های آماری کمی ارزیابی شده اند . از نظر حجم نمونه ، نمونه در دوره ی زمانی برابر با جامعه بوده ، به شیوه ی سرشماری اقدام به مطالعه شده است. یافته‌ها: بر اساس قضاوت دانشجویان می توان عملکرد آموزشی اساتید گروه را در بعد حضور فعال فیزیکی در سطح عالی ، انعطاف پذیری و تعامل علمی با دانشجو و حساسیت به روابط انسانی و در دسترس بودن در سطح خوب و در نهایت از نظر امکان انتقال دانش علمی در سطح متوسط ارزیابی کرد . همچنین آزمون فریدمن نشان داد که با اطمینان بالای 99 درصد بین اولویت ابعاد فوق تفاوت وجود داشت .همچنین بررسی آیتم های مربوط به امکان انتقال دانش علمی نشان می دهد که در این زمینه کارآیی بیرونی گروه از نظر دانشجویان در سطح متوسط بوده ولی کارآیی درونی درسطح خوبی است . نتیجه‌گیری : با توجه به حساسیت رشته ی زنان و زایمان به حضور فیزیکی ، ابعاد حضور فعال فیزیکی ، در دسترس بودن و نیز حساسیت به روابط انسانی از دیدگاه دانشجویان در سطح بسیار خوبی ارزیابی شد. با توجه به این که دانشجویان ، برگزاری ژورنال کلاب و CPC یمارستانی را نسبت به سایر ابعاد در سطح پایین تری ارزیابی کرده اند؛ لذا توصیه می شود معاونت محترم آموزشی بیمارستان و مدیران محترم گروه های آموزشی در برگزاری CPC و فراهم کردن امکانات آموزشی لازم در این زمینه با جدیت عمل نمایند . علاوه بر این توصیه دیگر افزایش اعضای هیات علمی گروه زنان خصوصا اساتید با گرایش های مختلف (فلوشیپ ها) جهت افزایش موفقیت در برگزاری ژورنال کلاب ها می باشد .
رحیم قاسمیه، عباس ثابت مهارلویی، علیرضا هاشمی، عابدین افتخاری،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است . دانشگاه به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه موثر واقع شوند در ابن راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد انگیزش شغلی در بین اعضای هیات علمی صورت پذیرفت. روش بررسی: پزوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می با شد که از این میان 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد می باشد امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تمامی متغیرهای موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نکوی برازش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در انگیزش شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که رضایت شغلی و حمایت مدیران به ترتیب بیشترین اثر را یر متغیر ملاک یعنی انگیزش شغلی دار می باشند.


عابدین افتخاری، غلام رضا جمالی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف : شناخت عوامل موثر در ایجاد خشنودی شغلی می تواند در افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و ایجاد انگیزه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارایه­ی مدل ساختاری پیش بینی  متغیر های  مرتبط بارضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت می پذیرد. پیش بینی متغیر های مرتبط با رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت می پذیرد.

روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی و توصیفی است از منظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که از این میان 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از پنج پرسشنامه بسته و استاندارد است .امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود. داده­ها با بهره گیری از نرم افزا (lisrel8.5)  و با استفاده از تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: بر اساس یافته های مطالعه­ی ارتباط معناداری میان تمامی متغیرهای پیش بین  ( حمایت مدیر، هنجار ذهنی و امنیت شغلی)  و خشنودی شغلی وجود دارد. همچنین متغیر واسطه ای ( خودکارآمدی) نیز ارتباط مستقیم و معنا داری با متغیر ملاک ( خشنودی شغلی) دارد. در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیرها ی  پیش بین  ( حمایت مدیر، هنجار ذهنی و امنیت شغلی) اثر غیر مستقیم و معناداری نیز از طریق متغیر واسطه ای ( خودکارآمدی) با خشنودی شغلی دارد.

نتیجه گیری: در خشنودی شغلی اعضای هیات علمی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند که تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که امنیت شغلی و خودکارآمدی به ترتیب بیشترین اثر را یر  متغیر ملاک یعنی خشنودی شغلی دار می باشند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb