جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای امانی

فیروز امانی، رقیه تفرجی،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف : سواد اطلاعاتی به مهارتهایی که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آنها نیازمند است، گفته می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سطح سواد اطلاعاتی و میزان استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی تحت وب می باشد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سنجش اطلاعاتی Das بوده که روایی و پایایی آن قبلا در مطالعات داخل کشور بررسی شده بود. همچنین قسمتی از اطلاعات مورد نیاز نیز با تکمیل پرسش نامه محقق ساخته حاوی مطالبی در مورد منابع اطلاعاتی جمع آوری شدند. داده ها بعد از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتد. یافته ها: در این مطالعه میانگین نمره سواد اطلاعاتی کسب شده پاسخگویان برای کل پرسش نامه 5/40 با انحراف معیار 5/7 بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی با 41 (SD=8.2 ) نسبت به سایر دانشکده ها بیشتر بوده است. بیشترین میزان استفاده مربوط به سامانه پژوهشی دانشگاه با 3/35% و کمترین میزان استفاده مربوط به مجلات خارجی در اشتراک دانشگاه با 6/24% بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان از منابع اطلاعاتی در حد متوسط قرار داشته و توجه به این مقوله به عنوان محوری اساسی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان ضروری می باشد .
سیروان صیاد، احمد وهابی، بشری وهابی، مهناز صیادی، دائم روشنی، منا امانی،
دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و اهداف: کارآفرینی و افزایش فعالیت­های کارآفرینانه می تواند محرک مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب شود و افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 اجرا گردید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بودند که از بین آن­ها 500 نفر به روش تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 54 سئوالی روحیه کارآفرینی استفاده گردید. برای توصیف، تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون یو-من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.

یافته­ها: میانگین نمره کلی کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی برابر با 07/5±69/29 بود. این نمره در دانشجویان علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی کرمانشاه به ترتیب برابر با 13/5±89/29 و 03/5±52/29 بود. روحیه کارآفرینی در بین دو دانشگاه مورد بررسی، تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (98/0=P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان هر دو دانشگاه مورد بررسی در حیطه های توفیق طلبی و ریسک­پذیری روحیه کارآفرینی از روحیه کارآفرینی بالاتر از میانگین برخوردار بودند و این مسأله می­تواند زمینه­ای مساعد برای اجرا و پیشبرد برنامه های مربوط به توسعه و آموزش های کارآفرینی ایجاد نماید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb