جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای ایزدی

مرضیه پازکیات، احمد ایزدی،
دوره 5، شماره 9 - ( 10-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: شناخت و حل موانع و مشکلات ایفای نقش و خودکارآمدی جهت ارتقای کیفیت آموزش بسیار موثر است. هدف از این مطالعه تعیین خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان پرستاری و بهبود آن انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی برای بررسی نظرات مربیان پرستاری در دانشکده ی پرستاری – مامایی قزوین انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دوقسمت (احساس خودکارآمدی و مشکلات ایفای نقش )بود ، داده ها با استفاده از آزمون آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: در ارتباط با احساس خودکارآمدی ، شاخصی که کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد و در واقع ضعیف ترین احساس خودکارآمدی بوداحساس مربوط به کمک به خانواده ها برای ارتقای دانشجویان توسط مربیان بود که با امتیاز 34 درآخرین رده قرار داشت و شاخصی که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادمربوط به کنترل رفتارهای مخرب دانشجویان توسط مربیان بود که با امتیاز 51 به عنوان قوی ترین امتیاز خودکارآمدی تعیین شد. نتایج حاصل از پرسشنامه سنجش ایفای نقش نشان داد که شاخص ترین مشکل از دیدگاه مربیان دانشکده فراهم نبودن محیط مناسب برای ایفای نقش مربیان در بالین و اطلاع ناکافی مسوولین از اهداف آموزش بالینی مربیان هر دو با امتیاز 47 مهمجترین مشکل و عدم آموزش قبلی نحوه ی ایفای نقش در آموزش بالینی برای مربیان با امتیاز 30 دارای کمترین امتیاز بود. نتیجه‌گیری: اگرچه بسیاری از ابعاد خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان پرستاری در آموزش بالینی پرستاری مناسب است ، اما با اصلاح نواقص و مشکلات ایفای نقش می توان گام موثری در آموزش بالینی در ارتباط با احساس خودکارآمدی و ارتقای ایفای نقش برداشت
صمد ایزدی، لیلا جویباری، فریبا بیکی، حجت صفار حیدری،
دوره 7، شماره 14 - ( 3-1393 )
چکیده

ز مینه و هدف : سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد، برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیّت اجتماعی از آن استفاده می‌کند .سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی‌شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پی‌گیر، یادگیری و فرهنگ‌پذیری را می‌طلبد. کسب سرمایه فرهنگی زمان می‌خواهد و به امکانات مالی و مادی نیاز دارد .هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است. روش بررسی:این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده روش نمونه گیری در دسترس روی 359 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1391 انجام گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پایای سرمایه فرهنگی با چهار مقیاس درونی،عینی،نهادی و تعاملی و پرسشنامه انگیزه ورود به دانشگاه و همچنین برای سنجش عملکردتحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون اسپیر من و کراس کالوالیس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: 5/75 درصد افراد نمونه زن و بیشترین قومیت فارس و ترکمن بودند. سرمایه فرهنگی 4/23 درصد دانشجویان ضعیف،9/74 درصد متوسط و 1/7 درصد خوب بوده است.سرمایه فرهنگی درونی 5/7 درصد دانشجویان ضعیف،6/86 درصد متوسط و 8/5 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی عینی 3/32 درصد دانشجویان ضعیف،2/63 درصد متوسط و 5/4 درصد خوب ،سرمایه فرهنگی نهادی 8/92 درصد دانشجویان ضعیف و 4/6 درصد متوسط وسرمایه فرهنگی تعاملی 6/10 درصد دانشجویان ضعیف،2/70 درصد متوسط و 2/19 درصد خوب بود .انگیزه ورود به دانشگاه 4/1 درصد دانشجویان ضعیف،6/49 درصد متوسط و 49 درصد خوب بوده است. عملکرد تحصیلی 6/46 درصد دانشجویان خوب بوده است. بین سرمایه فرهنگی عینی و نهادی با انگیزه ورود و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود نداشت و تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی با عملکرد تحصیلی( 028/0p= ) و سرمایه فرهنگی تعاملی با انگیزه ورود(000/p=0 ) و عملکرد تحصیلی (005 /0p=)وجود داشت. در اهداف فرعی از بین چها ر نوع سرمایه فرهنگی تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی به تفکیک دانشکده مشاهده شد (008/.=p ) و بین هر چهار نوع سرمایه فرهنگی با سطح سواد پدر و مادر ارتباط معنادار وجود داشت . نتیجه گیری: با افزایش سرمایه فرهنگی درونی عملکرد تحصیلی در دانشجویان افزایش می یابد و سرمایه فرهنگی تعاملی نقش بسیار تأثیر گذاری بر انگیزه ورود دانشجویان به دانشگاه و عملکرد تحصیلی آنان ایفا می کند. داشتن امکانات فرهنگی و مدارک علمی ،فنی و حرفه ای(سرمایه فرهنگی عینی و نهادی) عامل مهم و تأثیر گذاری در افزایش سرمایه فرهنگی دانشجو یان نمی باشد .

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb