جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای بهنام

حسین کریمی مونقی، اکرم ژیانی فرد، حمید جعفرزاده، حمید رضا بهنام، جلیل توکل افشاری،
دوره 8، شماره 18 - ( تابستان 1394 )
چکیده

اهمیت موضوع: ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی همواره با مسایل مختلفی دست به گریبان است لذا این مطالعه با هدف توصیف و شناسایی تجارب اعضای هیأت علمی در مورد روند ارتقاء، طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی- توصیفی می‌باشد که داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ ساخته جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و برای اطمینان از پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد(76%). مشارکت‌کنندگان اساتید ارتقاءیافته دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای 122 نفر وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج و یافته‌ها: 2/66% از اساتید گروه علوم بالینی و پایه در مورد زیرمعیارهای «ماده فرهنگی» و 1/54% در مورد «عملکرد هیأت ممیزه»، همچنین اعضای هیأت علمی گروه علوم بالینی در مورد زیرمعیارهای «کلیات فرآیند ارتقاء» و «عملکرد هیأت اجرایی جذب» به ترتیب 1/55% و 5/63%؛ گزینه «مخالفم» را انتخاب کرده‌اند و فقط بین دو گروه آموزشی بالینی و پایه از نظر متغیر «ماده فرهنگی» تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده شد (02/0>p). اعضای هیأت علمی در مورد زیرمعیارهای «ماده آموزش»، «ماده پژوهش»، «ماده اجرایی»، «ارزیابی اولیه پرونده»، «عملکرد کمیته منتخب» و «عملکرد کمیته تخصصی» به ترتیب1/63%، 59%، 59%، 6/74%، 4/66% و1/63%؛ «گزینه موافقم» را انتخاب کردند و تنها بین دو گروه آموزشی بالینی و پایه از نظر متغیر «عملکرد کمیته منتخب» تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (05/0>p). در قسمت سوالات باز پرسشنامه اساتید مدون کردن فرایند ارتقاء را به عنوان بهترین راه برای حل مشکلات دراین زمینه بیان کردند. نتیجه نهایی: در مطالعه‌ی حاضر، کلیات فرآیند ارتقاء، ماده فرهنگی، عملکرد هیأت اجرایی جذب و عملکرد هیأت ممیزی میانگین کمتری کسب نموده‌اند، بنابراین شیوه‌های ارتقای شفاف و منصفانه، تدوین شاخص‌های کیفی و کمی مناسب برای سنجش فعالیت‌ها، همگن سازی فرآیندها و به کارگیری نیروی متخصص در کمیته‌های ارتقاء دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb