جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای جعفری

صدیقه کمالی، الهام جعفری،
دوره 1، شماره 1 - ( ( پاييز و زمستان 87 ) 1387 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف برای ارتقا کیفیت آموزش بالینی ضروری است. روش‌های ارزشیابی مختلفی برای مهارت‌های بالینی معرفی شده است. در واحدهای بالینی، استفاده از دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی رایج است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات مربیان و دانشجویان مامایی در خصوص دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 16 نفر از مربیان و 60 نفر از دانشجویان مامایی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شد. نمونه‌های مطالعه به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته شامل سه حیطه‌ی ضرورت، محتوا و نحوه‌ی اجرا استفاده شد. سؤوالات هر حیطه بر مبنای مقیاس رتبه‌بندی پنج نقطه‌ای امتیاز‌بندی شد. داده‌ها با نرم‌افزار spss و به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: اکثر موضوعات مرتبط با حیطه‌ی ضرورت مورد تأیید مربیان و دانشجویان بود. در حالی که در مورد کیفیت محتوای دفترچه‌ی ثبت مهارت‌های بالینی وضعیت چندان مطلوب نبود. بیشترین نقاط ضعف logbook عبارت بود از: فقدان حداقل‌های آموزشی دوره، مقررات، فهرست مراجع، کنفرانس‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی فوق برنامه، مهارت‌های اخلاق حرفه‌ای و امکان ارزشیابی دانشجو اکثر دانشجویان و مربیان logbook را روزانه تکمیل نمی‌کردند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت استفاده از logbook در ارزشیابی بالینی دانشجویان و نقاط ضعف آن، بازنگری این ابزار توصیه می‌شود.


رحیم سروری زنجانی، جواد تاج کی، سعیده مظلوم زاده، محمدرضا جعفری،
دوره 1، شماره 1 - ( ( پاييز و زمستان 87 ) 1387 )
چکیده

مقدمه: بی تردید اساسی ترین و مهم ترین دغدغه هر انسان در طول زندگی انتخاب شغل است. رشته داروسازی به عنوان یک رشته از علوم، مورد علاقه و انتخاب بسیاری از جوانان می باشد. شناخت انگیزه ها و علایق دانشجویان و ارتقاء آنها می تواند موجب موفقیت دانشجویان شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر در انتخاب رشته داروسازی در میان دانشجویان داروسازی زنجان در سال 1387 انجام شد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی پرسشنامه ای شامل 17 سئوال در مورد انگیزه های ورود به رشته داروسازی تهیه و در اختیار دانشجویان دانشکده داروسازی زنجان (89 نفر) قرار داده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: داشتن فرصت شغلی زیاد و علاقه به ساخت دارو و کسب موقعیت اجتماعی مهمترین انگیزه در انتخاب رشته داروسازی بود و کمترین تاثیر را توصیه دوستان و توصیه خانواده و کار در بیمارستان داشتند. مقاسیه دو جنس نیز نشان داد دانشجویان پسر عوامل کسب درآمد و کسب موقعیت اجتماعی را بیش از دانشجویان دختر در انتخاب رشته خود دخالت داده بودند.
نتیجه گیری: عوامل انتخاب رشته در بین دانشجویان داروسازی زنجان مشابه با بسیاری از مطالعات انجام شده برای رشته های پزشکی و دندان پزشکی می باشد. با شناخت این عوامل می توان جایگاه داروساز را به عنوان تیم پزشکی ارتقاء دهیم.

صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 2، شماره 2 - ( ( بهار و تابستان 88 ) 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: یکی از بزرگترین معضلات آموزشی، افت تحصیلی دانشجویان است. بنابراین توجه به بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی این گروه اهمیت به‌سزایی دارد. پاره‌ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است، لیکن بعضی از صاحب نظران رابطه‌ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده‌اند. این پژوهش با هدف تعیین همبستگی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شده است.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی همبستگی بود، کلیه‌ی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان که حداقل دو نیم‌سال سابقه‌ی تحصیلی داشتند، (182 نفر) در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه از دو بخش شامل: ویژگی‌های فردی و تحصیلی واحدهای پژوهش و آزمون 58 سوالی عزت نفس کوپراسمیت تشکیل شده بود.

  یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی معنی‌داری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد (31/0= r ). ولی عزت نفس با سن و جنسیت ارتباط آماری معنی‌داری نداشت (05/0< P ). پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر به طور معنی‌داری بهتر از دانشجویان پسر بود (05/0> P ).

  نتیجه‌گیری: با توجه به وجود همبستگی مثبت بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های تقویت عزت نفس می‌تواند در جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشد.


صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 3، شماره 4 - ( (بهار و تابستان 89) 1389 )
چکیده

nk href="file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" rel="File-List" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

زمینه و هدف: انتخاب رشته‌ی تحصیلی و شغل یکی از مهم‌ترین تصمیمات فرد در طول زندگی است. انتخاب رشته‌ی مامایی به‌دلیل مسوولیت خطیر در قبال مادران و نوزادان باید با دقت و علاقه‌ی بیشتری صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین انگیزه‌ی انتخاب رشته‌ی مامایی توسط دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام گردید.

روش بررسی: کلیه‌ی دانشجویان مامایی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان به روش سرشماری در این مطالعه توصیفی وارد شدند. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای متشکل از دو بخش مشخصات دموگرافیک و انگیزه‌های انتخاب رشته افراد انجام شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: مفید بودن رشته‌ی مامایی در زندگی، علاقه به کار بالینی و موقعیت اجتماعی مهم‌ترین انگیزه‌ی انتخاب رشته مامایی بود. دانشجویان ناپیوسته امکان تاسیس دفتر کار مستقل و موقعیت اجتماعی را مهم‌تر می‌دانستند، در حالی‌که در گروه پیوسته توصیه‌ی خانواده‌ها و رسانه‌های گروهی و درآمد اهمیت بیشتری داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد، علاقه‌مندی به رشته و امید به بازارکار و درآمد مناسب چندان در انتخاب رشته‌ی مامایی توسط فراگیران نقش نداشته است. این مساله می‌تواند منجر به سرخوردگی، افت تحصیلی و عدم رضایت شغلی در افراد شود.


الهام جعفری، صدیقه کمالی، نورالسادات کریمیان، افسانه فتحی،
دوره 3، شماره 5 - ( 11-1389 )
چکیده

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

چکیده

زمینه و هدف: مساله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین وضعیت اشتغال دانش آموختگان مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی کلیه‌ی دانش آموختگان پرستاری و مامایی که در فاصله‌ی سال‌های 83 تا 87 فارغ التحصیل شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS11 بر روی 203 پرسشنامه تکمیل شده انجام شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که 55/27 درصد دانش‌آموختگان مامایی فاقد شغل بوده، 08/4 درصد شاغلین دارای وضعیت استخدام پیمانی،
37/18 درصد قراردادی و 31/15 درصد خدمت طرح نیروی انسانی بودند.
43/11 درصد از دانش‌آموختگان پرستاری بیکار بوده، 05/39 درصد شاغلین را نیروهای طرحی و بیش از یک سوم را نیروهای قراردادی و پیمانی تشکیل می‌دهند. بیش از 70 درصد دانش آموختگان در مراکز دولتی و اکثریت در بیمارستان‌ها اشتغال داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش مبین نرخ بالای بیکاری در دانش آموختگان مامایی و وضعیت شغلی نامطمئن در فارغ التحصیلان پرستاری است. از طرفی سهم مراکز غیر دولتی در این خصوص بسیار ناچیز است.
 

محسن علیپور، مهین گنج خانی، مهدی اسکندری، علی رستمی، جواد تاج کی، محمد رضا جعفری،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: از آنجا که ارزیابی درونی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیت می باشد، دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء مستمر کیفیت خود را فراهم آورند. با توجه به این موضوع، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی مطلوب برای اولین بار به این امر مهم اقدام نمود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، بر اساس الگوی ارزیابی درونی، ملاک های مورد ارزیابی در گروه شامل: الف) اهداف گروه، مدیریت و تشکیلات، ب) اعضای هیات علمی، ج) دوره های آموزشی و برنامه های درسی مورد اجرای گروه و فرآیند یاد دهی و یادگیری و د ) دانشجویان بودند که برای هر یک از ملاک های فوق مجموعه ای از نشانگرها در نظر گرفته شد سپس داده ها از طریق فرم های اطلاعاتی و پرسش نامه ها گردآوری و بر اساس متغیر های اصلی طبقه بندی گردید و با استفاده از آزمون های آماری داده های کیفی و مقیاس لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مجموع نتایج حاصل از ارزیابی درونی نشان داد که وضعیت گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در سطوح چهار گانه ی ذکر شده در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد نقاط ضعفی در گروه وجود دارد که با انجام ارزیابی درونی آشکار گردید و برای بهبود وضعیت گروه در آینده می توان با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های درست و پشتیبانی مسئولین مربوطه آن موارد را برطرف نمود.
سعیده دریازاده، احمد جعفری، جلیل کوهپایه زاده، ژیلا شجری، مهدی هاشم زاده،
دوره 6، شماره 10 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی در آموزش پزشکی، توانمندسازی دانشجویان در راستای وظایفی که در آینده از آنها انتظار می رود، است. دندانپزشکی ترمیمی، ‏یکی از مهم‌ترین شاخه های دندانپزشکی و از شایع‌ترین نیازهای درمانی در جامعه ماست. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق برنامه‌ی درسی ترمیمی دوره‌ی دندانپزشکی عمومی با نیازهای خدمات دندانپزشکی ترمیمی در جامعه، بود. روش بررسی: این پژوهش کمی_مقطعی، شامل دو مرحله و گرد آوری اطلاعات به وسیله دو چک لیست بود که روایی و پایایی آن‌ها تایید شد. در مرحله‌ی اول، ‏نیازهای دندانپزشکی ترمیمی 1027 نفر بیماران در یک کلینیک دندانپزشکی، با روش نمونه گیری غیر تصادفی ‏متوالی طی سه ماه استخراج و نتایج گزارش شد. در مرحله‌ی دوم، چک لیستی از سرفصل‌ها و حجم دروس ترمیمی به همراه خلاصه‌ی نتایج مرحله‌ی اول را در اختیار اعضای هیات علمی دندانپزشکی ترمیمی دو دانشگاه تهران و شاهد قرار دادیم و نظرات آنها را در ‏مورد میزان انطباق دروس ترمیمی دوره دندانپزشکی عمومی با نیازهای تحلیل شده مرحله‌ی قبلی، به‌وسیله چک لیست پرسیده و نتایج گزارش را گزارش نمودیم.‏ یافته‌ها: در مرحله‌ی اول 2362 مورد از انواع خدمات ترمیمی ارایه شده به بیماران استخراج شد. نتایج بررسی انطباق از دیدگاه اساتید نشان داد که سرفصل های همه دروس ترمیمی، انطباق کافی با نیازهای دندانپزشکی ترمیمی بیماران دارد ولی حجم دروس پوسیدگی شناسی و دندانپزشکی ترمیمی عملی3 انطباق لازم را با نیازها ندارد. نتیجه گیری: سرفصل‌های دروس دندانپزشکی ترمیمی مناسب بود؛ ولی از نظر حجم ناکافی بود. لذا طراحی برنامه بر روی حجم درس باید به نحوی انجام گیرد تا کاستی آن را برطرف و موجب ارتقای کیفیت آموزش گردد. برای این منظور، استفاده از بسته‌های آموزشی، فیلم و یا ماژول می‌تواند مفید باشد
نازیلا خوش خطی، اصغر جعفری، علیرضا یزدی نژاد، ندا خوش خطی،
دوره 8، شماره 17 - ( بهار 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: افسردگی یک بیماری روانی شایع در دانشجویان است که دارای علائمی نظیر کاهش سطح خلق وخو، عدم وجود علایق ولذت ها در زندگی و افزایش احساس خستگی می باشد. علاوه براین افسردگی می تواند شامل زمینه و هدف: افسردگی یک بیماری روانی شایع در دانشجویان است که دارای علائمی نظیر کاهش سطح خلق وخو، عدم وجود علایق ولذت ها در زندگی و افزایش احساس خستگی می باشد. علاوه براین افسردگی می تواند شامل علائم و اختلالات دیگر و در شرایط بدتر باعث بروز رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد به الکل وداروها وحتی خودکشی گردد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوع افسردگی دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی بر روی دانشجویان انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1392، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 83 دانشجوی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند.. داده های مربوط به شیوع افسردگی دانشجویان (تعیین شده بوسیله پرسشنامه بک) و اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری و بوسیله نرم افزار Spss18 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان شیوع کلی افسردگی در دانشجویان مورد مطالعه 4/9 درصد می باشد. نتایج همچنین نشان داد بین شیوع افسردگی دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0p<). اما بین شیوع افسردگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین معدل تحصیلی و میزان افسردگی رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که دور از خانواده زندگی کردن می تواند در بروز شیوع افسردگی دانشجویان نقش داشته باشد. لذا به منظور کاهش بروز شیوع افسردگی در دانشجویان پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت روان و توانمندسازی روانی از یک سو و بومی گزینی از سوی دیگر مد نظر قرار گیرد.
سلیمان زند، هادی جعفری منش، ناصر رضایی، بابک پاک نیا،
دوره 8، شماره 19 - ( پاییز 1394 )
چکیده

سابقه وهدف: شاید به‌جرأت بتوان گفت که اساسی‌ترین بخش هر برنامه‌آموزشی و درسی، ارزشیابی است، زیرا تنها با انجام صحیح آن می توان به کاستی‌های برنامه پی‌برد و برای رفع آنها اقدام کرد . مطالعات مختلف نشان داده‌اند که ارزشیابی‌های مستمر و مداخلات لازم براساس نتایج آنها، تأثیر غیر قابل انکاری در بهبود روند آموزش در همه سطوح دارند. توجه به این حقیقت که ارزشیابی برنامه‌های‌آموزشی یک فعالیت مستمر و پویا است، موجب شد تا این مطالعه با هدف طراحی سیستم‌ارزشیابی‌همراه دانشجویان طراحی شود. روش کار: نرم‌افزار ارائه شده تحت‌وب طراحی و در کامپیوتر نصب و اجرا می شود. شبکه‌وب به سرویس پیام‌کوتاه متصل شده تا با ارسال نمرات‌ارزشیابی توسط تلفن‌همراه قادر به بازخوانی ارزشیابی باشد. پس از تهیه مقدمات لازم یک گروه از دانشجویان پرستاری توسط تلفن‌همراه و به کمک ارسال پیامک ارزشیابی شدند. پیامک‌های ارسالی در نرم‌افزار تحت‌وب بازخوانی شده و بازخورد این ارزشیابی برای دانشجویان فرستاده شد. یافته ها: نرم‌افزار دارای قابلیت‌های پیشرفته ای از امکان گزارش‌گیری توسط دانشجو ، مربی و مدیر گروه و همچنین پردازش اطلاعات به صورت دوره و درس، ایجاد نمودار نمره ارزشیابی دانشجو بر اساس خط‌برش تعریف شده، ثبت سوابق ارزشیابی دانشجو ، بازخورد‌روزانه عملکرد دانشجو، تجمیع نمرات و ارزشیابی دانشجو، استفاده از سوابق ارزشیابی در دوره های بعد را می باشد. نتیجه گیری: بدین سبب انجام ارزشیابی توسط سیستم ارزشیابی مستمر دانشجو با کمک نرم‌افزار تحت‌وب و از طریق تلفن‌همراه می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری را به مدیران، مربیان و دانشجویان در خصوص انجام صحیح‌تر ، کم هزینه‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر آن بدهد.
حسن نجفی، حسن ملکی، محسن فرمهینی فراهانی، رضا جعفری هرندی،
دوره 9، شماره 21 - ( بهار 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: هر شغلی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار ویژه خود است که اخلاق حرفه‌ای نام دارد. اساتید دانشگاه‌ها به عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را به عهده دارند باید نسبت به اخلاق حرفه‌ای تدریس آگاهی داشته باشند و با پایبندی به آن سلامت ﻓﺮایند یاددهی - ﻳﺎدﮔﻴﺮی را تضمین‌ نمایند. این پژوهش با هدف ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد. روش بررسی: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر با مشارکت 90 دانشجو که با روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند انجام پذیرفت. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر 6 بعد و 48 گویه بود که روایی محتوایی و صوری آن از دید متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 20 SPSS و به کمک آمار توصیفی و T تک نمونه‌ای انجام گرفت. یافته‌ها: دانشجویان ویژگی‌های شخصیتی (71/0±40/3)، اشراف بر محتوا (79/0±39/3)، تسلط بر روش‌های تدریس (86/0±33/3)، شناخت وجوه مختلف یادگیرنده (82/0±04/3)، ارزشیابی استاندارد (86/0±42/3) و رعایت قوانین آموزشی (83/0±63/3) که ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی می‌باشند را در حد بالاتر از متوسط ارزیابی نمودند. نتیجه‌گیری: تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها با کمک مسئولین امر و صاحب‌نظران از یکسو و گنجاندن آن در محتوای برنامه‌های درسی ضمن خدمت اساتید از سوی دیگر می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت این امر نماید.


اسماعیل جعفری، اباصلت خراسانی، حمید عبدی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: مدیریت کلاس درس، عامل اساسی در تحقق اثربخش فرایند یاددهی-یادگیری است. عوامل متعددی بر نحوه­ی مدیریت کلاس درس توسط اعضای هیات علمی دخالت دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری رابطه­ی شایستگی و خودکارآمدی مدیریتی کلاس درس و نگرش مدیریت کلاس درس در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و آزمودنی‌ها شامل 92 عضو هیات علمی بوده­اند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت کلاس درس مدرس (ایمر وهیکمن )، پرسشنامه شایستگی مدرس (سیکلر و همکاران  )، و پرسشنامه نگرش­ها و باورها در کنترل کلاس درس ( مارتین و همکاران) که بین اعضای هیات علمی از طریق نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS-22 و  Amos-22 استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها حاکی از همبستگی معنی دار بین شایستگی، خودکارآمدی مدیریت کلاس، نگرش مدیریت کلاس و عوامل دموگرافیک (تجربه­ی تدریس و مرتبه­ی علمی) با یکدیگر است (01/0P<). یافته­ها همچنین  نشان داد که  شایستگی اعضای هیات علمی می­تواند نگرش مدیریت کلاس درس را پیش بینی نماید (01/0P<). بر اساس الگوی معادله ساختاری، میزان پیش بینی نگرش مدیریت کلاس درس از طریق شایستگی 56/0Gamma= است.
نتیجه ­گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه می­توانند با رشد شایستگی در تدریس و ارتقای خودکارآمدی مدیریتی، به بهبود و تقویت نحوه­ی مدیریت و اداره­ی کلاس درس خود بپردازند.
 


مریم صفرنواده، سمیرا ابراهیم پور کومله، سوده جعفری،
دوره 11، شماره 32 - ( زمستان 1397 )
چکیده


زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مطلوب برنامه درسی رشته دندانپزشکی براساس ضرورت‌های بومی ایران و تجارب بین‌المللی است.
روش بررسی: در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. ابتدا با مطالعات کتابخانه­ای و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از آن، برنامه درسی دندانپزشکی و تجارب واقعی برخی از دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان بررسی شد. سپس بر بنیاد استدلال‌های نظری و دستاوردهای تجربی دانشگاه‌های معتبر، به ارائه وضعیت مطلوب برنامه درسی رشته دندانپزشکی براساس ضرورت‌های بومی ایران و تجارب بین‌المللی پرداخته شد.
یافته‌ها: کمبود جامعه‌نگری و کم‌توجهی به جنبه‌های پیشگیری، جدا بودن آموزش علوم پایه از دروس بالینی و کلینیکی، عدم ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران و ضعف در تربیت فراگیرانی مستقل، بازنگری در برنامه درسی دندانپزشکی را ضروری ساخته‌اند و تلفیق برنامه‌های درسی دندانپزشکی به‌صورت تلفیق افقی و عمودی می‌تواند وضعیت مطلوب برنامه درسی رشته دندانپزشکی را رقم بزند. بنابراین، محور فعالیت­های تغییر و اصلاح برنامه ­درسی شامل تمرکز بر رویکردهای تلفیقی با محوریت «آموزش توام با پژوهش»، «دندانپزشکی مبتنی بر شواهد» و «ورود دانش‌های جدید» در برنامه­ریزی درسی دندانپزشکی بوده است.
نتیجه‌گیری: برنامه درسی تلفیقی مطلوب آموزش دندانپزشکی، برنامه‌ای است که در سه سطح (سطح حوزۀ علمی، سطح رشته تحصیلی، سطح برنامه موضوعی یا محتوای درس)؛ با تصمیم­گیری دربارۀ چهار عنصر (اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی) و با رعایت چهار اصل (تلفیق هم‌زمان در سطح خرد و کلان؛ تنوع روش‌ها و چند بعدی بودن؛ تعادل بین محتواـ فرایندمحوری برنامه تلفیق؛ و مکمل بودن تلفیق از درون ـ تلفیق از بیرون) به تولید برنامه‌های درسی دندانپزشکی می‌پردازد.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb