جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای حسین زاده

آ علیرضا میرزایی کارزان، ستار کیخاونی، مرتضی حسین زاده، علی اشرف عیوضی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : نیازسنجی آموزشی اولین گام در برنامه ­ریزی برنامه­های توسعه­ی اعضای هیات علمی است که به نوبه خود موجب ارتقای کیفیت آموزش و پرورش می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.

  روش بررسی : در پژوهشی توصیفی، جامعه ­ی آماری به دو گروه دسته بندی شد. بر اساس مدل نیازسنجی سه بعدی کافمن، ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات کلی درخصوص نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی از شرکت کنندگان گروه اول گرد آوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین،گویه ها یا کدهای مربوطه، استخراج گردید که نهایتا در شش حیطه­ی کلی دسته بندی و تدوین شدند. در مرحله پایانی، میزان نیاز آموزشی و اولویت هر کدام از موضوعات حیطه ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (روا و پایا85/0 r= ) از دیدگاه خود اعضای هیات علمی تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون T استیودنت استفاده شد.

  یافته ها : نتایج نشان داد در حیطه ­ی آموزش و یادگیری، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های نوین تدریس و کمترین نیاز آموزشی مربوط به برگزاری ژورنال کلاب؛ در حیطه­ی ارزشیابی آموزشی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های ارزشیابی دانشجو وکمترین نیاز آموزشی مربوط به ارزشیابی به شیوه­ی آزمون عینی ساختار مند ( OSCE ) ؛ در حیطه پژوهش، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به مقاله نویسی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق در پژوهش؛ در حیطه ­ی فناوری اطلاعات، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به آشنایی با مهارت های فناوری اطلاعات و کمترین نیاز آموزشی مربوط به استفاده از کامپیوتر در آموزش؛ در حیطه عمومی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه ارتباط با دانشجو و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق حرفه ای و در حیطه زبان انگلیسی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به نگارش متون علمی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به ترجمه متون تخصصی بود.

نتیجه گیری : از دیدگاه مطالعه شوندگان،کلیه ­ی موضوعات مورد بررسی در این تحقیق به عنوان نیاز آموزشی قلمداد شدند و در اولویت بندی حیطه های شش گانه باتوجه به میانگین امتیازات، اولویت اول مربوط به حیطه­ی زبان انگلیسی و اولویت آخر مربوط به حیطه ارزشیابی آموزشی بوده است.


مریم بهاروند، محمد حسین زاده، سید جلیل صدر، زهرا جابری انصادی، فرانه همتی علمداری، حامد مرتضوی، سیامک صبور، مینا مطلب نژاد،
دوره 8، شماره 18 - ( تابستان 1394 )
چکیده

چکیده سابقه علمی موضوع: ارزشیابی عبارت از فرایند نظام مند گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها به منظور ارزش گذاری و قضاوت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کارگاه آموزش طراحی سوال برکیفیت آزمون های کتبی پایان ترم انجام پذیرفت. روش ها : در این پژوهش نیمه تجربی ابتدا کلیه سوالات آزمون های دروس نظری2 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی قبل و پس از ارایه کارگاه و دفترچه راهنما با عنوان " قواعد طراحی سوال " جمع آوری شد. تاکسونومی، ارتباط و پوشش محتوائی آزمونها توسط سه تن از مدرسین هر بخش آنالیز شد. سایر شاخص ها مانند ضرایب تمیز و دشواری،ارزش گزینه های انحرافی و مرزیٍ ،ضریب خطا و میزان رعایت قواعد ساختاری با استفاده از چک لیست میل من (Millman) و فرمول های استاندارد محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تست های Independent Samples t. Test و Mann-Whitney Test و ANOVA انجام پذیرفت. یافته ها : قبل از مداخله شاخصهای های ارتباط محتوائی و ضریب دشواری در حد مطلوب بودند. پس از مداخله نسبت سوالات تستی، ارتباط محتوایی و ضریب تمیز افزایش داشته اند در حالیکه میزان رعایت قواعد ساختاری آزمون ، ضریب دشواری ، میزان گزینه های انحرافی نیازمند بازبینی ،ضریب خطا ، تعداد سوالات نیازمند بازبینی و پوشش محتوایی کاهش نشان دادند . در کل مداخله فقط روی کاهش ضریب خطا تاثیر کاربردی داشت. بحث : کارگاه کوتاه مدت آموزش روش های طراحی سوال بر کیفیت آزمون های پایان ترم تاثیر کاربردی نداشت و به نظر می رسد برای بهبود کیفیت آزمون نیاز به مداخلات دیگری نظیرآموزش مستمر وجود دارد.
بتول عباسی، کاظم حسین زاده،
دوره 10، شماره 28 - ( زمستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: کارپوشه ازابزارهای مهم در آموزش وارزشیابی فراگیران می­ باشد. استفاده ­از کارپوشه منجر­به کاهش­ فاصله بین تئوری وعمل می­ شود. هدف این مطالعه بازنگری درکارپوشه کارآموزی وکارورزی پرستاری سلامت جامعه بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه­ ی کیفی در پارادایم مدیریت آموزشی است که با هدف بازنگری در کارپوشه کارآموزی و کارورزی پرستاری سلامت جامعه در سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. ضمن انجام مطالعه کتابخانه ه­ای در خصوص موضوع پژوهش، ازروش ­های متنوع جمع آوری اطلاعات استفاده شد. گویه­ های کارپوشه مذکور در معیار لیکرت پنج گزینه ه­ای (کاملا ضروری-ضروری-تاحدی ضروری-ضروری نیست-غیرضروری) تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی کارپوشه­ ی قبلی مورد بررسی قرار­گرفت و تیم پژوهشی کوریکولوم درس پرستاری سلامت جامعه را بررسی و گویه­ های کارپوشه را بر اساس آن تنظیم کرد که منجر به تولید کارپوشه نهایی شد.این کارپوشه پس از تنظیم مجددا در اختیار گروه اعضای هیات علمی قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن بررسی شد.
یافته ­ها: پس از­ بررسی سرفصل جدید وزارت متبوع و نظرسنجی­ از گروه خبرگان اعضای هیات علمی مجموعه ه­ای شامل 77 گویه ­ی جدید به دست آمد. از مجموع ده بخش کارپوشه نهایی، سه بخش؛ آموزش­ سلامت، مراقبت در منزل، و ارتباطات، در کارپوشه اولیه وجود نداشتند. کارپوشه­ ی نهایی در 10 بخش و مجموعا 142 گویه شد.
نتیجه گیری: گویه­هایی که مربوط به آموزش سلامت و ارتباطات است در کارپوشه ­ی فعلی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوعات در کارپوشه­ های قبلی که مورد استفاده بود مورد توجه نبودند. توجه به این مهارت­ ها سبب ارتقای پرستاری جامعه نگر خواهد شد.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb