جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای رستمی

محسن علیپور، مهین گنج خانی، مهدی اسکندری، علی رستمی، جواد تاج کی، محمد رضا جعفری،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: از آنجا که ارزیابی درونی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیت می باشد، دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء مستمر کیفیت خود را فراهم آورند. با توجه به این موضوع، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی مطلوب برای اولین بار به این امر مهم اقدام نمود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، بر اساس الگوی ارزیابی درونی، ملاک های مورد ارزیابی در گروه شامل: الف) اهداف گروه، مدیریت و تشکیلات، ب) اعضای هیات علمی، ج) دوره های آموزشی و برنامه های درسی مورد اجرای گروه و فرآیند یاد دهی و یادگیری و د ) دانشجویان بودند که برای هر یک از ملاک های فوق مجموعه ای از نشانگرها در نظر گرفته شد سپس داده ها از طریق فرم های اطلاعاتی و پرسش نامه ها گردآوری و بر اساس متغیر های اصلی طبقه بندی گردید و با استفاده از آزمون های آماری داده های کیفی و مقیاس لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مجموع نتایج حاصل از ارزیابی درونی نشان داد که وضعیت گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در سطوح چهار گانه ی ذکر شده در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد نقاط ضعفی در گروه وجود دارد که با انجام ارزیابی درونی آشکار گردید و برای بهبود وضعیت گروه در آینده می توان با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های درست و پشتیبانی مسئولین مربوطه آن موارد را برطرف نمود.
احسان فکور، بهرام رستمی، محمد مسعود وکیلی، ندا محمد بیگی،
دوره 9، شماره 21 - ( بهار 1395 )
چکیده

چکیده ‌زمینه و هدف: ازآنجایی‌که وظیفه دانشگاه تربیت نیروی انسانی وارسته و کارآمد می‌باشد و این امر نیز با رشد متوازن فرد در تمامی جوانب ازجمله سلامت روحی و روانی مقدور می‌باشد، لذا این مطالعه باهدف بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-93 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-93 بودند که تعداد آن‌ها بالغ‌بر ۴۷۱ نفر بود. نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت سرشماری انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندار سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ ۲۸) استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استاندارد و ...) استفاده گردید. یافته‌ها: از مجموع ۴۷۱ دانشجو تعداد ۱۵۶ نفر(۸/۳۵ درصد) پسر و ۲۸۰ نفر معادل ۲/۶۴ درصد دختر بودند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۲۲ سال بودند. میانگین و انحراف معیار گروه اول(پایین نمره برش) به ترتیب 83/10 و 13/5 و نیز گروه دوم(بالای نمره برش) 02/35 و 33/12 بود. در میان خرده مقیاس‌های سلامت عمومی مؤلفه کارکرد اجتماعی دارای بیشترین تعداد دانشجو بود که نمره برش را رد نموده و مشکوک به اختلال بودند( ۱۸۲ نفر ۲/۳۹ درصد) و اختلال در سلامت عمومی دختران (33نفر 14 درصد) دارای شیوع بالاتری بود. نتیجه‌گیری: نمره کلی سلامت عمومی دانشجویان در سطح مطلوبی در این مطالعه گزارش شد، تنها در مؤلفه کارکرد اجتماعی وضعیت دانشجویان نامطلوب به نظر می‌رسید، لذا مؤسسات آموزشی می توانند با برنامه‌ریزی صحیح آموزشی فرهنگی در جهت تسریع افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.


سید زین العابدین صفوی، بهرام رستمی، زهرا معین، حجت رستمی، احسان فکور،
دوره 10، شماره 25 - ( بهار 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل مؤثر بر روند تحصیلی دانشجویان می­تواند دانشگاه­ها را در رسیدن به رسالت آموزشی خود که همانا ارتقای کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است، یاری نماید. از این رو این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده­ی داروسازی طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه­ی توصیفی-مقطعی بود. جامعه­ی آماری تحقیق کلیه­ی دانشجویان رشته­ی داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان که تعداد آن‌ها بالغ ‌بر 294 نفر بود که به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از چک لیست حاوی متغیرهای مرتبط با وضعیت تحصیلی و از پرونده آموزشی دانشجویان استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون­های همبستگی و رگرسیون انجام شد.

یافته­ها: از مجموع 294 نفر دانشجو تعداد 169 نفر(5/57 درصد) دختر و 125 نفر معادل  5/42 درصد پسر بودند. همچنین بین متغیرهای جنسیت با واحدهای افتاده (289/0=r)، معدل دانشگاه (413/0-=r)، معدل دیپلم (408/0-=r)، تعداد نیمسال مشروطی (137/0=r) و همچنین واحد افتاده با معدل دیپلم (304/0-=r) و در نهایت  معدل دیپلم با معدل دانشگاه (423/0=r) ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای جنسیت، واحد افتاده، واحد گذرانیده و معدل دیپلم پیش بینی کننده معنادار وضعیت تحصیلی هستند.

 نتیجه‌گیری: عواملی که به نوعی با وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارند در روند تحصیلی آنان تأثیرگذار بوده که می­توان با بررسی آن­ها در بدو ورود به دانشگاه پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تا حدودی پیش بینی نمود.


احسان فکور، سید زین العابدین صفوی، بهرام رستمی، سقراط فقیه زاده، فضل اله آیت الهی، کاظم سرابی،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: توجه به سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان و عواملی که باعث افزایش و یا کاهش این متغیرها می­گردند، از اهداف مهم نظام دانشگاه محسوب می­گردد، لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ی بین جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه­ی توصیفی-همبستگی بود. جامعه­ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود. با استفاده از روش کوکران تعداد 350 نفر به‌صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های جهت گیری مذهبی بیرونی جورج، خودکارآمدی عمومی شرر و سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام شد.
نتایج: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر جهت گیری مذهبی بیرونی با سلامت عمومی کل رابطه­ی معناداری وجود ندارد (05/0<p). همچنین بین جهت گیری مذهبی بیرونی با متغیرهای خودکارآمدی (152/0-=r و 038/0=P)، مولفه افسردگی (198/0=r و 002/0=P) و نیز مولفه کارکرد اجتماعی (171/0-=r و 028/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی تنها پیش‌بینی کننده معنادار مولفه کارکرد اجتماعی است بطوریکه توان تبیین 8/18 درصد از واریانس کارکرد اجتماعی را دارد.
نتیجه‌گیری: جهت گیری مذهبی بیرونی بر افسردگی،  خودکارآمدی و کارکرد اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد.
بهرام رستمی، احسان فکور، حسین نادری، محمد مسعود وکیلی، آقای جهانگیر محمدی بایتمر،
دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از گرایش آنان به سمت اعتیاد داشته باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه­ ی بین خودکارآمدی عمومی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه ­ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بودند که تعداد آن­ها 1759 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 315 نفر تعیین شد که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی وارد مطالعه گردیدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر (Sherer)، استعداد اعتیاد (APS) و پذیرش اعتیاد (AAS) جمع‌آوری گردید. از بین 315 پرسشنامه توزیع شده تعداد 284 پرسشنامه سالم وارد مرحله تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
یافته ها: بین متغیر خودکارآمدی با استعداد اعتیاد (281/0-=r و 001/0=P) و خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد (316/0-=r و 001/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که خودکارآمدی عمومی پیش‌بینی کننده معنادار استعداد و پذیرش اعتیاد است بطوری­که 28 درصد از واریانس استعداد اعتیاد و 30 درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین می‌نماید.
نتیجه‌گیری: خودکارآمدی عمومی از عوامل پیش بینی کننده استعداد و پذیرش اعتیاد در دانشجویان می­باشد.
 
بهرام رستمی، زهرا معین، احسان فکور، کوروش امینی، حجت رستمی،
دوره 10، شماره 28 - ( زمستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان انگیزش تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بود.
روش بررسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی_همبستگی بود. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ ی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودند که تعداد آن‌ها در سال تحصیلی 96-95 برابر با 290 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر محاسبه گردید و نمونه‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی، عوامل شغلی و آموزشگاهی بود که روایی صوری و محتوایی آن‌ها توسط کارشناسان تأیید گردید و ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی برای انگیزش تحصیلی 88/0، عوامل شغلی 71/0 و عوامل آموزشگاهی 76/0 به دست آمد.
یافته ها: با تحلیل داده‌ها از طریق شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی، نتایج نشان داد که میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان از میانگین فرضی بالاتر بوده و در سطح نسبتا مطلوبی می‌باشد، همچنین رابطه ­ی معناداری بین انگیزش تحصیلی با وضعیت اقتصادی خانوار، معدل دانشگاه و عوامل شغلی وجود داشت (05/0>p). نتایج جدول رگرسیون نیز نشان داد که عوامل شغلی و معدل دانشگاه تبیین‌کننده معنادار انگیزش تحصیلی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: عوامل شغلی، معدل دانشگاه در وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بوده و تا حدودی می‌توانند انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی نمایند.

علیرضا آرمانی کیان، وحید توپچی خسروشاهی، مهدی فتحی، بهرام رستمی، احسان فکور،
دوره 12، شماره 36 - ( 12-1398 )
چکیده

زمینه و هدف:  این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین مؤلفه‌های ذهن آگاهی و اهمال‌کاری تحصیلی با نقش میانجی خود پنداره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 انجام گرفت.
روش بررسی:  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 با تعداد 1759 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 315 نفر تعیین شد که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی وارد مطالعه گردیدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ، خود پنداره تحصیلی وانگ  و پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران  جمع‌آوری گردید. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. جهت تعیین نقش میانجی از روش بارون و کنی استفاده شد.
یافته‌­ها:  بین مؤلفه‌های ذهن آگاهی با اهمال‌کاری تحصیلی و خود پنداره تحصیلی همبستگی معناداری وجود داشت (05/0>P). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ذهن آگاهی توان تبیین اهمال‌کاری تحصیلی کل، اهمال‌کاری در آمادگی برای امتحانات، اهمال‌کاری در انجام تکالیف درسی و خود پنداره تحصیلی کل را به ترتیب به میزان 27، 7/24، 1/20 و 7/28 را داشت (05/0>P). همچنین خود پنداره تحصیلی در رابطه بین ذهن آگاهی و اهمال‌کاری تحصیلی نقش میانجی داشت.
نتیجه­‌گیری:  مؤلفه‌های ذهن آگاهی با خود پنداره تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی رابطه داشت. همچنین خود پنداره تحصیلی، تعدیل‌کننده‌ی رابطه بین ذهن آگاهی و اهمال‌کاری تحصیلی بود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb