جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای رفیعی

فاطمه شجاعی، ترانه امام‌قلی خوشه‌چین، ابوالحسن رفیعی، نسرین معصومی،
دوره 2، شماره 3 - ( (پاییز و زمستان 88) 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: یکی از وظایف اصلی اساتید کمک به ایجاد محیط و فضای آموزشی مناسب برای رشد تفکر انتقادی در کلاس و بالین بیماران می‌باشد و این امر مستلزم استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و یادگیری می‌باشد. لذا محقق در این پژوهش با ارایه‌ی روشی نوین در ارزش‌یابی مهارت‌های بالینی دانشجویان پرستاری با استفاده از همتایان و بررسی نظرات دانشجویان نسبت به این روش گامی هر چند کوچک جهت توسعه‌ی تفکر انتقادی در این قشر برداشته است .

 

  روش بررسی: این پژوهش به روش اقدام پژوهی انجام گردید. به این ترتیب که جهت ارزش‌یابی مهارت‌های بالینی کسب شده توسط دانشجویان پرستاری در کارآموزی فن، از دانشجویان خواسته شد که گروه دو نفره تشکیل داده و هم دیگر را در هنگام انجام مهارت‌ها با استفاده از چک لیست استاندارد مهارت‌ها ارزش‌یابی کنند و پس از پایان مهارت فیدبک مربوطه را به هم ارایه دهند. هم‌چنین پرسش نامه‌ای جهت بررسی نظرات دانشجویان در استفاده از این روش تدوین شد و پس از اعلام نهایی نمرات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 

  یافته‌ها: طبق نتایج پژوهش 87 درصد دانشجویان تجربه‌ی قبلی ارزش‌یابی توسط همتایان را نداشتند. در بررسی نظرات دانشجویان نسبت به استفاده از این روش بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به ارتقای یادگیری (812/.±82/4) و کاهش اضطراب (977/0±73/4) بود و بعد از آن افزایش انگیزه‌ی یادگیری (536/0 ±34/4) و آسانی کاربرد این روش (81/0±01/4) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. کم‌ترین میانگین مربوط به قابل اعتماد بودن (977/0± 29/3) این روش بود .

  نتیجه‌گیری: مربیان می‌توانند در آموزش دانشجویان با استفاده از ارزش‌یابی توسط همتایان، یادگیری فعال‌تر، پایدارتر و انتقادی‌تری را ایجاد نموده و دانشجویان به استقلال عمل بیشتر، اعتماد به نفس بالاتر و قدرت تصمیم‌گیری بهتر در حل مسائل دست یابند


سلیمان زند، محمد رفیعی،
دوره 8، شماره 20 - ( 10-1394 )
چکیده

مقدمه : با توجه به اینکه در حال حاضر متاسفانه توجه به مراقبت های مذهبی و دینی بیماران بستری در بخش های درمانی در حوزه آموزش‌پزشکی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، پژوهش حاضر با هدف سنجش نیاز به مراقبت های مذهبی بیماران بستری در بیمارستان طراحی شده است . مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی می باشد. نمونه‌های مورد پژوهش شامل ده‌درصد از بیمارانی هستندکه به هر دلیل در زمان انجام طرح در یکی از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بستری و با استفاده از روش غیر‌احتمالی از نوع سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند . ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود که بخش اول آن مشخصات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه خود ساخته‌ای مشتتمل بر11 سوال درحیطه ضرورت آموزش مراقبتهای مذهبی بود که پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی، جهت تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد. در نهایت داده ها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق نرم‌افزار آماری spss (نسخه 16) انجام گرفت. یافته ها : اکثر افراد مورد مطالعه مونث و ساکن شهر و با میانگین سنی 44 سال بودند. آزمون کای‌اسکویر در بعد نیاز های آموزشی مراقبت های مذهبی بیماران تفاوت آماری معنی دار را نشان داد (05/0p< ). آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نیز ارتباط معنی داری را از نظر سن و شغل با نیاز های آموزشی در بعد مراقبت‌های مذهبی در نمونه های مورد پژوهش نشان داد(05/0p< ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، انجام مراقبت های مذهبی به منظور ارتقاء سطح مراقبتهای بالینی از نظر بیماران بسیار مهم و ضروری است. در نتیجه توصیه می شود مسئولین وبرنامه ریزان بخش آموزش‌پزشکی کشور، روش های مراقبت‌های مذهبی را بعنوان بخشی از مراقبت‌های جامع بالینی بیماران در سر‌فصل دروس دانشجویان رشته های مختلف پزشکی منظور نمایند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb