جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای سلطانیان

علیرضا سلطانیان، سعید بشیریان، مجید براتی،
دوره 8، شماره 18 - ( تابستان 1394 )
چکیده

مقدمه: بکارگیری روشهای نوین فعال و مشارکتی در تدریس، بعنوان یکی از روش های آموزشی دانشجو محور موجب افزایش دانش دانشجویان می گردد. در این مطالعه، چند روش و شیوه آموزشی ترکیب شده و برای تدریس آمار بکار رفته است و بدنبال آن به مقایسه تاثیر روش ترکیبی با روش آموزش کلاسیک پرداختیم. روش کار: در مطالعه حاضر 20 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پرستاری با گرایش مراقبت های ویژه، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و MPh گرایش مدیریت، را به دو گروه روش آموزشی کلاسیک (گروه کنترل) و ترکیبی (گروه تجربی) تقسیم و به مقایسه تاثیر دو روش پرداختیم. در این مطالعه تقسیم تصادفی بر مبنای رشته های تحصیلی صورت گرفت. نتایج: آزمون من-ویتنی یو نشان داد که متوسط نمره دانش آمار دانشجویان در ابتدای مطالعه (Pre-test) تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته (p=0.32) در حالی که در انتهای مطالعه نمره دانش آمار دانشجویان در دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند (p<0.001)، بطوریکه میانه نمره دانش آمار گروه مداخله 09/18 و میانه نمره دانش آمار دانشجویان شرکت کننده در گروه کنترل 33/13 بود. در این مطالعه نگرش داتشجویان نسبت به روش تدریس ترکیبی مثبت تر بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که برای تدریس درس آمار روش ترکیبی نسبت به روش کلاسیک که یک روش استاد محور است در انتقال مفاهیم آمار و نگرش مثبت دانشجویان موثرتر می باشد. واژه های کلیدی: یادگیری، تکنولوژی، آمار، آموزش
پرویز ترک زبان، مهدی کدخدازاده، سپیده سیدزاده صابونچی، علی رضا سلطانیان،
دوره 9، شماره 23 - ( پاییز 1395 )
چکیده

زمینه و هدف : در راستای ارایه­ی خدمات، ارزیابی میزان موفقیت و مفید بودن روند آموزش و تعیین فاکتورهای موثر از عوامل مهم در تامین و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه می باشد . لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی یکی از بخش های آموزشی دانشکده دندانپزشکی در همدان در سال تحصیلی91-90 انجام شد .

روش بررسی : در مطالعه­ی حاضر 28 دانشجوی سال آخر دانشکده­ی دندانپزشکی همدان که واحد پریودنتولوژی 4 عملی را اخذ نموده بودند، شرکت داشتند و بر اساس چک لیست و پرسشنامه تعیین شده توسط گروه, مورد ارزیابی قرار گرفتند . در انتها داده ها جمع آوری شده و با بهره گیری از آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته ها : مطالعه­ی حاضر نشان داد تحقق اهداف آموزشی در بخش پریودنتولوژی  6/3%در حد مطلوب و 7/60% در حد نسبتا مطلوب و7/35% در حد نا مطلوب بود.این میزان با متغیرهای جنسیت و سهمیه ورودی نیز ارتباط معنی داری نشان داد(05/0P<).

نتیجه گیری : نتایج حاصل از این پژوهش مشخص کردکه تحقق اهداف آموزشی بخش پریودنتولوژی به احتساب مجموع درجه مطلوب و  نسبتا مطلوب به میزان3/64 % در حد خوب  تحقق یافته است. برای ارتقای کیفیت آموزش  خصوصا در مقاطع  بالینی  و عملی شناسایی ضعف های آموزشی و فاکتورهای دخیل می تواند بسیار کمک کننده باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb