جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای صیاد

علی پیمانی، محمد اسدپور، سپیده آثار، زیبا شعبانی، احمدرضا صیادی، امینه کرمی نژاد،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

مقدمه: افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان درباره راه های پیشگیری از HIV، هپاتیت B و C مهم و ضروری است. هدف ازمطالعه حاضر، تعیین تاًثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون بود. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار و شامل چهارمرحله بوده است. در مرحله اول 60 نفر از بین کل دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، نمونه ها به دو گروه مداخله آموزشی و گروه کنترل تقسیم شدند.درمرحله دوم مداخله آموزشی برای گروه مورد انجام شد. درمراحل سوم و چهارم بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی پرسشنامه مورد نظر در اختیار هر دو گروه قرار داده شد، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری tمستقل، Repeated Measure و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند؛ 05/0>P معنی دار تلقی گردید. یافته ها:میانگین سنی دانشجویان 722/1±13/22 سال بود و 66/66% از آنها زن و 33/33% مرد بودند. میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان در گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (نگرش:622/0=P و آگاهی:202/0=P)،اما بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی با هم اختلاف معنی داری داشتند (0001/0P<). میانگین نمره آگاهی و نگرش با سن و جنس ارتباط معنی داری نداشت (05/0P>). نتیجه گیری:بررسی ما نشان داد که آموزش در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون، می تواند موجب افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان گردد.
بشرا وهابی، احمد وهابی، مهناز صیادی، دایم روشنی، فایق یوسفی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394


بشری وهابی، احمد وهابی، مهناز صیادی، دائم روشنی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: مهارت­های ارتباطی به رفتارهایی گفته می شود که به فرد کمک می­کند تا عواطف و نیازهای خود را به درستی بیان نموده و به اهداف بین فردی دست یابد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گردید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه­ی مورد بررسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن­ها 720 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه­ای دو بخشی شامل مشخصات دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی و 34 سووال در مورد مهارتهای ارتباطی بین فردی بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین نمره­ی سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه برابر با 74/9±49/102 بود. ارتباط معنی داری بین نمره­ی میانگین مهارت­های ارتباطی دانشجویان و ترم تحصیلی وجود نداشت (62/0=p). کمترین و بیشترین نمره­ی میانگین مهارت­های ارتباطی با 50/9±33/99 و 18/10±25/104 به ترتیب مربوط به رشته­های اتاق عمل و رادیوتراپی بود.

نتیجه­گیری: سطح توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه­ی مهارت‌های ارتباطی بین فردی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. انجام پژوهش های مداخله ای به منظور ارتقای مهارت­های ارتباطی توصیه می­شود.


سیروان صیاد، احمد وهابی، بشری وهابی، مهناز صیادی، دائم روشنی، منا امانی،
دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و اهداف: کارآفرینی و افزایش فعالیت­های کارآفرینانه می تواند محرک مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب شود و افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 اجرا گردید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بودند که از بین آن­ها 500 نفر به روش تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 54 سئوالی روحیه کارآفرینی استفاده گردید. برای توصیف، تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون یو-من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.

یافته­ها: میانگین نمره کلی کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی برابر با 07/5±69/29 بود. این نمره در دانشجویان علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی کرمانشاه به ترتیب برابر با 13/5±89/29 و 03/5±52/29 بود. روحیه کارآفرینی در بین دو دانشگاه مورد بررسی، تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (98/0=P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان هر دو دانشگاه مورد بررسی در حیطه های توفیق طلبی و ریسک­پذیری روحیه کارآفرینی از روحیه کارآفرینی بالاتر از میانگین برخوردار بودند و این مسأله می­تواند زمینه­ای مساعد برای اجرا و پیشبرد برنامه های مربوط به توسعه و آموزش های کارآفرینی ایجاد نماید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb