جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای علیجان زاده

احسان زارعی، مهران علیجان زاده، علیرضا موسی زاده،
دوره 8، شماره 20 - ( زمستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف : اهمیت خدمات آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. آموزش مناسب و رضایتمندی دانشجویان منجر به ارتقا سیستم و در نهایت توسعه جامعه خواهد گردید. هدف از این مطالعه بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1393 انجام شد. کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تعداد 246 نفر و با روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار بررسی، پرسشنامه استاندارد 27 سوالی سروکوال بود . میزان آلفای کرونباخ 93 درصد و ضریب آزمون – بازآزمون 86 درصد بود. داده ها با نرم افزار spss و توسط آزمون های آنووا، تی و تی جفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: به ترتیب شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد تضمین، پاسخگویی، همدلی، قابلیت اطمینان و ملموس بودن برابر با 375/1- ، 640/1-، 497/1-، 332/1-، 994/1- بود که به لحاظ آماری معنی دار بود( p< 0/001). میانگین شکاف کیفیت خدمات آموزشی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان برابر با 570/1- بود ( p< 0/001). بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با جنسیت آنها رابطه معنی دار نبود ( p> 0/05) اما بین سن دانشجویان و ادراکات آنها از کیفیت خدمات آموزشی رابطه معنی دار وجود داشت (p=0/015). نتیجه گیری: با توجه به وجود شکاف گسترده تر در حیطه ملموس و پاسخگویی ، به نظر می رسد توجه سیاستگزاران به این دو حیطه به بهبود کیفیت خدمات آموزشی منجر خواهد شد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb