جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای علیپور

محسن علیپور، رمضان فلاح،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

چکیده

 زمینه و هدف: ارزشیابی یکی از جنبه های مهم فعالیت های آموزشی است که به صور مختلف انجام می شود و توسط آن می توان به نقاط ضعف و قوت برنامه های آموزشی پی برد. در این مطالعه نقش ارزشیابی مستمر به صورت پرسشهای کلاسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مطقع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد بررسی قرار گرفت.

 روش بررسی: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی به شکل مقطعی است که در جریان چهار ترم تحصیلی و در چهار کلاس درس انجام شد. دانشجویان در هر کلاس به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه بطور مستمر در طول ترم مورد سوال قرار گرفتند و از گروه دیگر هیچ سوالی پرسیده نشد. در پایان ترم نمرات کسب شده توسط گروههای دوگانه در هر کلاس و نیز کل دانشجویان در شرایط یکسان با هم مقایسه گردید.

 یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در هر چهار کلاس، میانگین نمرات پایان ترم دانشجویانی که در طول ترم از آنها سوال پرسیده شده بود نسبت به دانشجویانی که مورد پرسش قرار نگرفته بودند به لحاظ آماری بطور معنی دار بالاتر است. این نتیجه در مورد کل دانشجویان صرف نظر از نوع رشته آنها نیز صادق بود. از مجموع 54 نفر دانشجویی که مورد سوال قرار گرفته بودند نسبت به 54 نفر دیگر فقط 4 نفر نمره پایین تر کسب کردند.

 نتیجه گیری: یافته های این مطالعه مشخص می کند که ارزشیابی مستمر به شکل پرسشهای کلاسی تاثیرات بسیار قابل توجهی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایفا می کند. لذا شایسته است جهت دستیابی بهتر به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد برنامه ریزی و اجرای اندیشمندانه قرار گیرد.


محسن علیپور، مهین گنج خانی، مهدی اسکندری، علی رستمی، جواد تاج کی، محمد رضا جعفری،
دوره 4، شماره 7 - ( 11-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: از آنجا که ارزیابی درونی از جمله ساز و کارهای بهبود کیفیت می باشد، دانشگاه ها باید خود را مورد ارزیابی قرار داده و شرایط ارتقاء مستمر کیفیت خود را فراهم آورند. با توجه به این موضوع، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی مطلوب برای اولین بار به این امر مهم اقدام نمود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، بر اساس الگوی ارزیابی درونی، ملاک های مورد ارزیابی در گروه شامل: الف) اهداف گروه، مدیریت و تشکیلات، ب) اعضای هیات علمی، ج) دوره های آموزشی و برنامه های درسی مورد اجرای گروه و فرآیند یاد دهی و یادگیری و د ) دانشجویان بودند که برای هر یک از ملاک های فوق مجموعه ای از نشانگرها در نظر گرفته شد سپس داده ها از طریق فرم های اطلاعاتی و پرسش نامه ها گردآوری و بر اساس متغیر های اصلی طبقه بندی گردید و با استفاده از آزمون های آماری داده های کیفی و مقیاس لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مجموع نتایج حاصل از ارزیابی درونی نشان داد که وضعیت گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی زنجان در سطوح چهار گانه ی ذکر شده در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد نقاط ضعفی در گروه وجود دارد که با انجام ارزیابی درونی آشکار گردید و برای بهبود وضعیت گروه در آینده می توان با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های درست و پشتیبانی مسئولین مربوطه آن موارد را برطرف نمود.
ندا جوادی، مهدیه رحمانیان، احمد علیپور،
دوره 11، شماره 32 - ( زمستان 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: رویکردهای نظری مرتبط با وقوع یادگیری بیشتر از آنکه مبتنی بر عینیت باشند، مبتنی بر مشاهدات محققان هستند. یکی از رویکردهای مطالعه‌­ی اثرات تحولات در آموزش مجازی، بر اساس رویکرد فیزیولوژیک است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه­‌ی اثربخشی نحوه­‌ی ارائه­‌ی تصاویر در آموزش‌­های دیداری بر عملکرد مغز دانشجویان می‌­باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر، یک طرح تحقیق آزمایشی عاملی 2 × 2 × 2 برای مقایسه اثرات سه متغیر مستقل، هوش فضایی (پایین ، بالا)، عمق (دو، سه بعدی) و حرکت (ثابت، پویا) روی دو متغیر وابسته قدرت آلفا و یادآوری بود. جامعه­‌ی آماری، کلیه‌­ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بقیه‌الله تهران بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه­‌های آزمایشی قرار گرفتند، آزمون چرخش ذهنی وندنبرگ و کیوز به منظور دسته‌بندی به دو گروه با هوش فضایی بالا و پایین، آزمون محقق ساخته برای سنجش یادآوری و الکتروآنسفالوگرام برای ضبط امواج مغزی استفاده شد.
یافته‌­ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد، تفاوت معناداری در دامنه­‌ی آلفا بین سبک‌­های ارائه‌­ی دیداری وجود ندارد، اثرات تعاملی هوش فضایی و حرکت بر قدرت امواج آلفا معنادار است.
نتیجه گیری: میانگین نمرات موج آلفا، در حالت تصاویر ایستا، برای گروه با هوش فضایی بالا کمتر از هوش فضایی پایین است، و نیز در حالت انیمیشن، امواج آلفا در افراد با هوش فضایی بالا، بیشتر از افراد با هوش فضایی پایین است. بر این اساس نتیجه گرفته می­‌شود برای افراد با هوش فضایی پایین تصاویر دو بعدی متحرک و برای افراد با هوش فضایی بالا تصاویر متحرک سه بعدی در یادآوری موثرتر و مناسب­تراند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb