جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فتی

آزیتا یداللهی، عظیم میرزازاده، لادن فتی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

زمینه و هدف : شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و توجه به آن­ها، گامی به سوی توسعه‌ی پایدار می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی موفقیت تحصیلی از طریق مولفه‌های تفکر نقاد و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی می‌باشد.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که در آن 114دانشجوی پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کردند. جامعه­ی آماری کلیه­ی دانشجویان رشته پزشکی ورودی سال 90 بودند. دانشجویان پرسشنامه مهارت­های تفکر نقاد کالیفرنیا (فرم ب) را در ابتدای سال تحصیلی تکمیل نمودند شاخص پیشرفت تحصیلی  که معدل دانشجویان بود در پایان یک سال تحصیلی  به همراه  برخی از متغییرهای جمعیت شناختی آن­ها جمع آوری شد. و در تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه و نیز از آمار استنباطی رگرسیون چندگانه‌ی گام‌به‌گام استفاده شد.

یافته ها: نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد بین چهار خرده مقیاس تفکر نقاد و موفقیت تحصیلی رابطه‌ای وجود ندارد و تنها بین خرده مقیاس "تفسیر" و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت (251/0=R) و در مجموع 3/6 درصد موفقیت تحصیلی را تبیین می‌کردند (063/0=R2). همچنین، در صورت تعمیم نتایج نمونه­ی مورد مطالعه به جامعه­ی اصلی متغیرهای پیش‌بین قادر به تبیین 4/5 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی می‌باشند (054/0=R2Adj). ضریب رگرسیون متغیر پیش‌بین تفسیر نشان می‌دهد که این متغیر می‌توانند تغییرات مربوط به موفقیت تحصیلی را به گونه‌ای معنادار تبیین کنند (0001/0>P).

نتیجه‌گیری: با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در دنیا در خصوص عوامل موثر بر تفکر نقاد حجم  مطالب درسی و نحوی ارزشیابی بر پرورش این عملکرد ذهنی بسیار تاثیر­گذار می­باشند نتایج در پژهش حاضر حاکی از این است که تراکم مطالب درسی مجال تفکر را از فراگیران سلب می‌نماید همچنین استفاده از روش‌های ارزشیابی که بر مبنای حفظ کردن حجم وسیعی از اطلاعات تئوری و غیر کاربردی هستند، باعث می‌شود دانشجویان به سمت روش‌های یادگیری حفظی و بدون تفکر و استدلال سوق داده ‌شوند. لذا ضروری است بر روی حجم محتوای آموزشی و نحوی ارزشیابی دانشجویان تمرکز بیشتری صورت گیرد همچنین برای نحوی پذیرش دانشجویان باید تدابیری اندیشید که تاثیر سهمیه در آن معقولتر شود‌‌


زهره صفر نژاد، لیلا جویباری، لادن فتی، اکرم ثناگو، محمدعلی وکیلی،
دوره 9، شماره 21 - ( بهار 1395 )
چکیده

«هوش هیجانی» دیدگاه جدیدی درباره پیش‏بینی عوامل مؤثر بر موفقیت افراددرجامعه را فراهم میسازد. «هوش عمومی» دربهترین شرایط، تنهاعامل20درصدازموفقیت‏های زندگی است. 80 درصد موفقیت‏ها به عوامل دیگر از جمله هوش هیجانی وابسته است. درنظام آموزشی ما، این مشکل وجودداردکه برهوش شناختی تأکید و هوش هیجانی که بی اندازه درسرنوشت افراد اهمیت دارند، نادیده گرفته می شود.لذا این مطالعه به مقایسه هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان می پردازد. روش تحقیق : پژوهش مقطعی مقایسه ای بارویکردتحلیلی دوگروهی بوده و بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1393 انجام شد. نمونه گیری ترکیبی که152دانشجو (41دانشجوی استعداددرخشان و111دانشجوی غیراستعداد درخشان) واردمطالعه شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه133سوالی هوش هیجانی هنجاریابی شده بار-ان ومشخصات دموگرافیک وتحصیلی دانشجویان بوده، جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون AnovaوTtest وآزمون ناپارامتری Kruskal Wallis استفاده گردید. یافته ها: بیانگرآنست که میانگین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان77/103ودردانشجویان غیراستعداد درخشان41/ 98 بوده و آزمون مقایسه Ttestنشان داد هوش هیجانی این دوگروه درسطح احتمال %5 (085/p=0) تفاوت معنی دارندارند. درمولفه خودشکوفایی تفاوت معنی دار بین دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداددرخشان دیده شد (004/p=0). تحصیلات پدر (046/p=0) و رشته تحصیلی (039/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان تفاوت معنی دار داشته و نیز درتحصیلات پدر(04/p=0) وتحصیلات مادر(034/p=0) بر هوش هیجانی دانشجویان غیراستعداد درخشان تفاوت معنی دار دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند بین هوش هیجانی دانشجویان استعداددرخشان و غیراستعداددرخشان تفاوت معنی دار وجودنداشته، لذامیتوان گفت صرف استعداددرخشان بودن به معنی برخورداری بالاتر ازتوانایی های دیگرازجمله هوش هیجانی نمی باشد. باتوجه به اهمیت هوش هیجانی پیشنهادمیگردد درمعیارهای شناسایی دانشجویان استعداددرخشان فقط به معیارهای هوش عمومی اکتفا نگردد ومعیارهای مرتبط به هوش هیجانی که بیش از80درصدازموفقیت فرددرجامعه را شامل میشود درنظرگرفته شودوضروری است مسئولان آموزشی به هوش هیجانی درکنارهوش عمومی توجه نمایند. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، استعداد درخشان، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb