جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای محبی

معصومه محبی، غلامرضا حسامی، گیتی کریمخانلویی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف: . کتاب ­ ها و مطالب آموزشی زبان تخصصی را شاید بتوان مهم ­ ترین رکن در برنامه ­ی آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی در ایران درنظرگرفت. بنابراین ، ارزیابی آن ­ ها می ­ تواند به شناسایی نقاط ضعف وقوت آن ­ ها کمک کرده ، وباعث ارتقای کیفیت آن ­ ها شود. هدف این مطالعه بررسی نگرش ­ های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی و همچنین بررسی چالش ­ هایی بود که در حیطه ­ی آموزش و یادگیری زبان وجودداشته است.

  روش بررسی : به منظور انجام این مطالعه 175 دانشجوی رشته ­ی پزشکی و 25 تن از اساتید زبان انگلیسی از چهاردانشگاه پزشکی کشور(دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ودانشگاه زنجان)انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات ازپرسش نامه و مصاحبه استفاده گردید. آزمون آماری مورد استفاده آزمونهای T-test و MANOVA بودند.

  یافته ها : نتایج مطالعه ­ ی آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی وجود نداشت، ولی تفاوت معناداری بین نگرش آن ­ ها نسبت به شش جنبه ­ ی مختلف کتاب وجود داشت. نتایج مصاحبه هم نشان داد که کلاس ­ های پرجمعیت، نبود کتب مناسب نیاز فراگیران، نبوداهداف مشخص درحیطه ­ ی زبان تخصصی، وکمبود زمان ازبزرگترین چالش ­ های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان بود.

  نتیجه­ گیری : یافته ­ های این پژوهش نشان داد که اگرچه نگرش ­ های مثبتی نسبت به کتاب وجود دارد، ولی بیشتر اساتید، آن را برای آموزش زبان تخصصی کافی نمی ­ دانند. به ­ علاوه آن ­ ها بر این عقیده ­ اند که، تعداد دانشجویان در کلاس ­ ها باید کاهش یابد، اهداف آموزش زبان در حیطه ­ی پزشکی مشخص شود وسپس بر اساس آن اهداف، مطالب درسی مناسب نیاز یادگیرندگان فراهم گردد


سکینه محبی امین، آنوش آذر فر، مهدی ربیعی، زهرا بدیعی، یلدا روانشاد، هاجر حیدرزاده، سحر صفری مرجان،
دوره 9، شماره 21 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: مراکز آموزشی علاوه بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده، اهداف دیگری را نیز محقق می نمایند که جزء برنامه درسی پنهان می باشد. هدف کلی این پژوهش شناسائی عوامل مؤثر بر برنامه درسی پنهان گروه بیماریهای کودکان است. روش ها: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. گردآوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت که مشتمل بر 4 مؤلفه و 20 سوال بسته پاسخ می باشد. مطالعه به صورت تمام شماری بر روی تمامی کارآموزان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (130 کارآموز) در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. پایائی پرسشنامه 87/0 می باشد. روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از استادان پزشکی و علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آماری توصیفی مانند فراوانی، میانگین و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفت. نتایج: پژوهش حاضر نشان داد مؤلفه باورها و ارزشها، مؤلفه ارتباطات و مؤلفه قوانین و مقررات در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اما مؤلفه ساختار فیزیکی و ظاهری بخش در وضعیت نامطلوب قرار دارد. ارتباط میان پرسنل و دانشجویان، مقررات مربوط به کشیک و روشهای ارزشیابی دانشجویان در بخش و تعداد تخت های بخش و تصاویر و تزئینات نصب شده برای کودکان در وضعیت متوسطی قرار دارد. همچنین تفاوت معناداری بین دیدگاه دانشجویان پسر و دختر درخصوص وضعیت برنامه درسی پنهان گروه کودکان ملاحظه نشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به طور کلی وضعیت برنامه درسی پنهان گروه بیماری های کودکان مطلوب می باشد. کلید واژه ها: برنامه درسی پنهان، گروه بیماری های کودکان، کارآموزان


مینا محبیان، محسن داداشی، نیما معتمد، الناز صفدریان،
دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1396 )
چکیده

زمینه و هدف : شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی از مشکلات مهم می­باشد. با توجه به عوارض زیاد اختلالات روانی در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد.
روش بررسی : این تحقیق با طراحی توصیفی-مقطعی بر روی 149 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. انتخاب نمونه­ها به صورت تصادفی و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسش­نامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس از پرسش­نامه (DASS-21) -Depression Anxiety Stress Scale و برای بررسی عوامل استرس­زا از پرسش­نامهDES)) Dental Enviornmental Stressorsمحقق­ساخته استفاده شد. یافته­ها توسط آزمون­های آماری t-test مستقل و ANOVA مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها : تحقیق حاضر نشان داد که دانشجویان دندانپزشکی میزان افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب 5/31%، 3/40% و 6/41% با شدت­های مختلف داشتند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس از نظر جنسیت و محل سکونت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p >). میزان افسردگی و استرس از نظر مقطع تحصیلی تفاوت آماری معناداری داشتند (05/0p­­<). مهم­ترین عوامل استرس­زا نیز از دیدگاه دانشجویان در بعد آموزشی، ترس از افتادن در امتحانات (57%)، در بعد بالینی، مسوولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار (2/36%) و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده (5/37%)، گزارش شد.
نتیجه­گیری : با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس ذکر شده و عوامل استرس­زای موجود، توصیه می­شود مسوولین محترم در جهت کم­کردن این عوامل تلاش کنند و محیط بهتری برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb