جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای هویدا

آقای حمید رحیمی، آقای علی سیادت، آقای رضا هویدا، آقای حسنعلی نصرآبادی، آقای آرش شاهین،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

چکیده هدف: هدف تحقیق تحلیل عارضه‌ های سازمانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان در مقایسه با سایر دانشگاه های دولتی اصفهان بر اساس الگوی شش جعبه و ارتباط آن با سلامت سازمانی بود. سوالات تحقیق با توجه به تحلیل عارضه‌ های سازمانی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه و ارتباط آن با سلامت سازمانی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی طرح گردید. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 بالغ بر1544 نفر بوده که از میان آنها 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته عارضه‌ های سازمانی در قالب 77 سوال و پرسشنامه محقق ساخته سلامت سازمانی در قالب 26 سوال بود که پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ 94/0 و 96/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی(آزمون همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس چندگانه و غیره) صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از مولفه های عارضه یابی با سلامت سازمان وجود دارد. تفاوت معناداری بین میانگین دیدگاه اعضای هیأت علمی در مورد عارضه یابی بر حسب جنسیت و مرتبه علمی نشان نمی دهداما این تفاوت دیدگاهها بر حسب رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی و سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت معنادار است. همچنین تفاوت معناداری بین میانگین سلامت سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی اصفهان بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی،دانشگاه محل خدمت و وضعیت استخدامی نشان نمی دهد؛اما این تفاوت دیدگاهها بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت معنادار است.
عباس رجائی آذرخوارانی، سعید رجائی پور، رضا هویدا،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

  زمینه و هدف : امروزه مراکز آموزش عالی خصوصاً دانشگاه ها از مهمترین سازمان های دانش محور محسوب می شوند ، به طوریکه ارتقاء رفتار تسهیم دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه موجب افزودن ذخیره دانشی در داخل حافظه سازمانی می گردد . لذا ، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی میزان رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان انجام شده است .

  روش بررسی : روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه های اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان جمعاً به تعداد 1472 نفر می باشد . که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم ، تعداد 177 نفر انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تسهیم دانش با 10 سؤال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود . روایی پرسشنامه به صورت محتوایی ، صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید . داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری 16 SPSS و 18 Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  یافته ها : نتایج نشان داد تفاوت معنادار و مثبتی بین میانگین رفتار تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های منتخب اصفهان بر حسب جنس ، مرتبه علمی ، سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت وجود دارد .

  نتیجه گیری : با استقرار فرهنگ تسهیم دانش در دانشگاه می توان رفتار تسهیم دانش را بین اساتید ، دانشجویان و هم چنین بین اعضای هیئت علمی ارتقاء داد .صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb