جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای وهابی

احمد وهابی،
دوره 7، شماره 13 - ( 1-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: استاد مهم‌ترین و اساسی ترین عامل موفقیت در تحقق اهداف آموزشی در هر موسسه دانشگاهی می‌باشد. آگاهی از نظرات دانشجویان در مورد ویژگی‌های یک استاد خوب دانشگاهی به ما کمک می‌کند تا در تنظیم فعالیت‌های تدریس و ارزیابی آموزشی با آگاهی تصمیم بگیریم. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج انجام گردید. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه‌ی مورد بررسی تمامی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج بودند که حداقل 2 ترم تحصیلی را گذرانده و در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند که از بین آن‌ها 384 نفر به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش سووالات دموگرافیک و سووالات مربوط به خصوصیات یک استاد خوب دانشگاهی بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید. یافته‌ها: از نظر دانشجویان، مهم ترین گویه ها، تسلط استاد بر موضوع مورد تدریس، دانش عمومی در مورد درس مورد تدریس، کوشش جهت تفهیم درس و پاسخ به سووالات دانشجو و سابقه‌ی تدریس استاد و کم اهمیت ترین مشخصه های یک استاد خوب دانشگاهی شامل انجام حضور و غیاب، برگزاری کوئیز و امتحان میان ترم، رتبه‌ی دانشگاهی استاد و رعایت آیین نامه‌ی آموزشی و حذف دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت دارند، بودند. بین جنس دانشجو و رشته‌ی تحصیلی با حیطه های شش گانه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد(05/0P>). نتیجه‌گیری: توان علمی استاد از مهم ترین خصوصیات یک استاد خوب در این مطالعه بود که در کنار سابقه‌ی تدریس می‌تواند باعث پیشرفت کیفیت آموزشی شود؛ لذا دانشگاه‌ها بایستی در انتخاب اساتید، از مدرسین با توان علمی بالا و آشنا با روش‌های ارتباطی و شیوه های مناسب برخورد با دانشجو استفاده نمایند.
احمد وهابی، بشری وهابی، ناهید رجبی، سمیره تیفوری، مهین احمدیان،
دوره 8، شماره 19 - ( 6-1394 )
چکیده

سابقه و اهداف: اینترنت یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان می باشد که اعتیاد به آن به سرعت در حال افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن انجام گردید. روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که در نیمسال اول تحصیلی 94-1393 انجام گردید، تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. هر دانشکده به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. نمونه های هر دانشکده به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو بخشی بود. بخش اول شامل سئوالات زمینه ای و بخش دوم سئوالات اصلی بر گرفته از پرسشنامه استاندارد یانگ به منظور تعیین میزان اعتیاد به اینترنت بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 و فرمول های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید. یافته ها: 1/95% دانشجویان پرسشنامه ها را پر کرده و تحویل دادند. نتایج مطالعه نشان داد که 17 نفر (7/4%) هیچگونه وابستگی ای به اینترنت ندارند. 238 نفر (2/65%) وابستگی خفیف، 94 نفر (8/25%) وابستگی متوسط و 16 نفر (4/4%) دارای وابستگی شدید به اینترنت بودند. بین میزان وابستگی به اینترنت و جنس (002/0 =p)، وضعیت تأهل (04/0=p)، محل سکونت فعلی دانشجو (02/0=p) و داشتن کامپیوتر شخصی (03/0=p) رابطه آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان اعتیاد خفیف به اینترنت، برگزاری کارگاههای آموزشی در مورد مزایا و معایب استفاده از اینترنت و عواقب بعدی وابستگی به اینترنت برای دانشجویان توصیه می شود.


بشرا وهابی، احمد وهابی، مهناز صیادی، دایم روشنی، فایق یوسفی،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394

بررسی میزان مهارت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394


بشری وهابی، احمد وهابی، مهناز صیادی، دائم روشنی،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: مهارت­های ارتباطی به رفتارهایی گفته می شود که به فرد کمک می­کند تا عواطف و نیازهای خود را به درستی بیان نموده و به اهداف بین فردی دست یابد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت‌های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گردید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه­ی مورد بررسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن­ها 720 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه­ای دو بخشی شامل مشخصات دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی و 34 سووال در مورد مهارتهای ارتباطی بین فردی بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین نمره­ی سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه برابر با 74/9±49/102 بود. ارتباط معنی داری بین نمره­ی میانگین مهارت­های ارتباطی دانشجویان و ترم تحصیلی وجود نداشت (62/0=p). کمترین و بیشترین نمره­ی میانگین مهارت­های ارتباطی با 50/9±33/99 و 18/10±25/104 به ترتیب مربوط به رشته­های اتاق عمل و رادیوتراپی بود.

نتیجه­گیری: سطح توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه­ی مهارت‌های ارتباطی بین فردی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. انجام پژوهش های مداخله ای به منظور ارتقای مهارت­های ارتباطی توصیه می­شود.


سیروان صیاد، احمد وهابی، بشری وهابی، مهناز صیادی، دائم روشنی، منا امانی،
دوره 10، شماره 25 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و اهداف: کارآفرینی و افزایش فعالیت­های کارآفرینانه می تواند محرک مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب شود و افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 اجرا گردید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بودند که از بین آن­ها 500 نفر به روش تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 54 سئوالی روحیه کارآفرینی استفاده گردید. برای توصیف، تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون یو-من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.

یافته­ها: میانگین نمره کلی کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی برابر با 07/5±69/29 بود. این نمره در دانشجویان علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی کرمانشاه به ترتیب برابر با 13/5±89/29 و 03/5±52/29 بود. روحیه کارآفرینی در بین دو دانشگاه مورد بررسی، تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (98/0=P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان هر دو دانشگاه مورد بررسی در حیطه های توفیق طلبی و ریسک­پذیری روحیه کارآفرینی از روحیه کارآفرینی بالاتر از میانگین برخوردار بودند و این مسأله می­تواند زمینه­ای مساعد برای اجرا و پیشبرد برنامه های مربوط به توسعه و آموزش های کارآفرینی ایجاد نماید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb