جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای کمالی

صدیقه کمالی، الهام جعفری،
دوره 1، شماره 1 - ( ( پاييز و زمستان 87 ) 1387 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف برای ارتقا کیفیت آموزش بالینی ضروری است. روش‌های ارزشیابی مختلفی برای مهارت‌های بالینی معرفی شده است. در واحدهای بالینی، استفاده از دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی رایج است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات مربیان و دانشجویان مامایی در خصوص دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 16 نفر از مربیان و 60 نفر از دانشجویان مامایی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شد. نمونه‌های مطالعه به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته شامل سه حیطه‌ی ضرورت، محتوا و نحوه‌ی اجرا استفاده شد. سؤوالات هر حیطه بر مبنای مقیاس رتبه‌بندی پنج نقطه‌ای امتیاز‌بندی شد. داده‌ها با نرم‌افزار spss و به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: اکثر موضوعات مرتبط با حیطه‌ی ضرورت مورد تأیید مربیان و دانشجویان بود. در حالی که در مورد کیفیت محتوای دفترچه‌ی ثبت مهارت‌های بالینی وضعیت چندان مطلوب نبود. بیشترین نقاط ضعف logbook عبارت بود از: فقدان حداقل‌های آموزشی دوره، مقررات، فهرست مراجع، کنفرانس‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی فوق برنامه، مهارت‌های اخلاق حرفه‌ای و امکان ارزشیابی دانشجو اکثر دانشجویان و مربیان logbook را روزانه تکمیل نمی‌کردند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت استفاده از logbook در ارزشیابی بالینی دانشجویان و نقاط ضعف آن، بازنگری این ابزار توصیه می‌شود.


صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 2، شماره 2 - ( ( بهار و تابستان 88 ) 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: یکی از بزرگترین معضلات آموزشی، افت تحصیلی دانشجویان است. بنابراین توجه به بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی این گروه اهمیت به‌سزایی دارد. پاره‌ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است، لیکن بعضی از صاحب نظران رابطه‌ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده‌اند. این پژوهش با هدف تعیین همبستگی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شده است.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی همبستگی بود، کلیه‌ی دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان که حداقل دو نیم‌سال سابقه‌ی تحصیلی داشتند، (182 نفر) در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه از دو بخش شامل: ویژگی‌های فردی و تحصیلی واحدهای پژوهش و آزمون 58 سوالی عزت نفس کوپراسمیت تشکیل شده بود.

  یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ی معنی‌داری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد (31/0= r ). ولی عزت نفس با سن و جنسیت ارتباط آماری معنی‌داری نداشت (05/0< P ). پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر به طور معنی‌داری بهتر از دانشجویان پسر بود (05/0> P ).

  نتیجه‌گیری: با توجه به وجود همبستگی مثبت بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های تقویت عزت نفس می‌تواند در جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشد.


صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی،
دوره 3، شماره 4 - ( (بهار و تابستان 89) 1389 )
چکیده

nk href="file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" rel="File-List" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

زمینه و هدف: انتخاب رشته‌ی تحصیلی و شغل یکی از مهم‌ترین تصمیمات فرد در طول زندگی است. انتخاب رشته‌ی مامایی به‌دلیل مسوولیت خطیر در قبال مادران و نوزادان باید با دقت و علاقه‌ی بیشتری صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین انگیزه‌ی انتخاب رشته‌ی مامایی توسط دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان انجام گردید.

روش بررسی: کلیه‌ی دانشجویان مامایی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی زنجان به روش سرشماری در این مطالعه توصیفی وارد شدند. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه‌ای متشکل از دو بخش مشخصات دموگرافیک و انگیزه‌های انتخاب رشته افراد انجام شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون من ویتنی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: مفید بودن رشته‌ی مامایی در زندگی، علاقه به کار بالینی و موقعیت اجتماعی مهم‌ترین انگیزه‌ی انتخاب رشته مامایی بود. دانشجویان ناپیوسته امکان تاسیس دفتر کار مستقل و موقعیت اجتماعی را مهم‌تر می‌دانستند، در حالی‌که در گروه پیوسته توصیه‌ی خانواده‌ها و رسانه‌های گروهی و درآمد اهمیت بیشتری داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد، علاقه‌مندی به رشته و امید به بازارکار و درآمد مناسب چندان در انتخاب رشته‌ی مامایی توسط فراگیران نقش نداشته است. این مساله می‌تواند منجر به سرخوردگی، افت تحصیلی و عدم رضایت شغلی در افراد شود.


الهام جعفری، صدیقه کمالی، نورالسادات کریمیان، افسانه فتحی،
دوره 3، شماره 5 - ( 11-1389 )
چکیده

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

چکیده

زمینه و هدف: مساله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین وضعیت اشتغال دانش آموختگان مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی کلیه‌ی دانش آموختگان پرستاری و مامایی که در فاصله‌ی سال‌های 83 تا 87 فارغ التحصیل شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS11 بر روی 203 پرسشنامه تکمیل شده انجام شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که 55/27 درصد دانش‌آموختگان مامایی فاقد شغل بوده، 08/4 درصد شاغلین دارای وضعیت استخدام پیمانی،
37/18 درصد قراردادی و 31/15 درصد خدمت طرح نیروی انسانی بودند.
43/11 درصد از دانش‌آموختگان پرستاری بیکار بوده، 05/39 درصد شاغلین را نیروهای طرحی و بیش از یک سوم را نیروهای قراردادی و پیمانی تشکیل می‌دهند. بیش از 70 درصد دانش آموختگان در مراکز دولتی و اکثریت در بیمارستان‌ها اشتغال داشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش مبین نرخ بالای بیکاری در دانش آموختگان مامایی و وضعیت شغلی نامطمئن در فارغ التحصیلان پرستاری است. از طرفی سهم مراکز غیر دولتی در این خصوص بسیار ناچیز است.
 

عارفه شاهی، مهران شاهی، مریم آویژگان، فرحناز کمالی، سید سعید حسینی تشنیزی، بهجت ناصریان، اصغر رزم آرا،
دوره 7، شماره 16 - ( زمستان 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی با شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ایشان، می تواند به سازماندهی بهتر امکانات و منابع موجود در دانشگاه و تامین اهداف عالی آن دانشگاه کمک نماید. این پژوهش با هدف معرفی و اولویت‏بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس شرح وظایف و با نظرسنجی از خود ایشان انجام شد. روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1390 به منظور نیازسنجی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حجم نمونه‏ی 60 نفر انجام شد. ابزار استفاده شده، پرسشنامه‌ی محقق ساخته ای بود که بر اساس دستورالعمل وزارتی شرح وظایف اساتید و نظرسنجی و مرور متون تهیه و تدوین گردید و دارای 6 حیطه و 59 موضوع یا زیرحیطه بود. مقیاس استفاده شده در آن برای هر زیرحیطه، مقیاس 6 درجه ای لیکرت بود که شامل موارد "بدون نیاز" تا "نیاز بسیار زیاد" می شد و در تجزیه و تحلیل از یک تا 6 را به خود اختصاص می داد. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 تامین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در حیطه‌های مختلف به ترتیب اولویت نمره شامل فعالیت اجرایی و مدیریتی (24/0±62/4)، پژوهش (55/0±61/4)، آموزش (75/0±60/4)، توسعه فردی (67/1±34/4)، فعالیت‌های تخصصی خارج از دانشگاه (13/0±33/4) و خدمات درمانی و ارتقای سلامت (9/0±79/3) بود. در بین زیرحیطه ها، مقاله نویسی به زبان انگلیسی با فراوانی 44 ( 3/73درصد) بالاترین فراوانی و نحوه انجام مکاتبات علمی داخلی وخارجی با فراوانی 43 (6/71 درصد) در مرتبه دوم قرار داشتند. نحوه پرورش تفکر انتقادی و قدرت استدلال، نحوه تهیه "راهنمای مطالعهStudy guide" ، نحوه آموزش و ارزشیابی اخلاق حرفه ای و همچنین مهارت تحلیل آماری داده ها، مشترکا" با فراوانی 42(70 درصد) در مرتبه سوم را به خود اختصاص دادند. بحث و نتیجه گیری: اعضای هیات علمی به آموزش در زمینه ی حیطه های مختلف وظایف خود نیاز دارند. ولیکن با توجه به نتایج این پژوهش لازمست اولویت بندی استخراج شده، مد نظر مسوولان توسعه ی کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه قرار گیرد. کلید واژه: دانشگاه علوم پزشکی، عضو هیات علمی، نیازسنجی.
حسین معصومی، کوروش کمالی، علی محمدی،
دوره 8، شماره 18 - ( تابستان 1394 )
چکیده

جکیده : زمینه و هدف : کار آمدی تدریس در اساتید عبارت است از توانائی آنان در رسیدن به اهداف نظری و عملی در رابطه با آموزش مورد نظر ، هدف تحقیق در این مطالعه برآورد نظرات آنان در رابطه با مولفه های موثردرتدریس برای رسیدن به اهداف نظری و عملی در رابطه با آموزش دانشجویان است. این یک مطالعه توصیفی مقطعی است که تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را که در سال تحصیلی 1391- 92 مشغول به تدریس بودند ،( 250 نفر) را در بر می گیرد . روش بررسی : به کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی که تعداد آنها در سال 1392، 250 نفر بودند فرم مخصوص اطلاعات و پرسشنامه تحقیق توزیع شد . سپس اطلاعات جمع آوری شده بوسیله بسته نرم افزاریSPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها : از میان شرکت کنندگان 64.3% دوره های روش تدریس را گذرانده بودند . بیشترین نظرات موافق در رابطه با عامل موثر در کار آمدی تدریس ، توان علمی استاد (88.3%) و کمترین نظر موافق در این باره مربوط به توان انجام فعالیتهای پژوهشی بود ( 77.9%). نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده ، از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان توان علمی استاد در کار آمدی آنان بیش از متغیرهای دیگر مهم و ضروری است و این ضرورت افزایش توان علمی را از اساتید می طلبد و همچنین مطالعه نشان می دهد می دهد که فعالیتهای پژوهشی از نظر این اساتید در اولویت آخر قرار دارد که باید بررسی شود علل آن چیست چون پژوهش از عوامل مهم در تولید علم بشمار می رود . واژگان کلیدی : کار آمدی تدریس ، اعضای هیئت و دانشگاه علوم پزشکی زنجان
زینب قهرمانی، کوروش کمالی، پروین باقری،
دوره 8، شماره 18 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آمادگی خودراهبر در یادگیری و سبک‌های یادگیری دو مشخصه یادگیری و فردی مهم در فراگیران است که باید به منظور طراحی و اجرای آموزش اثربخش مدنظر قرار گیرد. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سبک‌های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان صورت پذیرفت. روش بررسی: در مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی درنیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 همه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، آمادگی یادگیری خودراهبر فیشر و سبک ‌های یادگیری کلب بود. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با نرم افزار 16 SPSS و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل آمادگی خودراهبر دانشجویان 59/15±39/157 بدست آمد و سبک یادگیری اکثر دانشجویان (9/54%) جذب کننده بود. در میانگین کل آمادگی یادگیری خود راهبری (039/0=p) و حیطۀ خودمدیریتی (031/0=P) و حیطۀ خودکنترلی (021/0=p) در دانشجویان با سبک یادگیری مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: توجه به این مؤلفه‌ها با توجه به کمبود علاقه به پرستاری و زیاد بودن میزان انصراف از رشته و خروج از حرفۀ پرستاری، در ارتقای رشته و حرفۀ پرستاری و تربیت پرستاران کارآمدی که یادگیرندگان مادام‌العمر هستند می تواند مؤثر واقع شود.
حسین گریوانی، حسین مبارکی، محمد کمالی، علی قربانی،
دوره 11، شماره 29 - ( بهار 1397 )
چکیده

زمینه و هدف  : فراهم کردن تجارب با کیفیت برای توسعه‌­ی شایستگی حرفه­‌ای دانشجویان، یکی از اهداف آموزش بالینی است که ارتقای کیفیت آن مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناخت ویژگی­‌های فردی و حرفه‌­ای موثر در آموزش بالینی رشته‌­ی گفتار درمانی بود.
روش بررسی: در این مطالعه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا، 13 دانشجو، 6 مربی و 6 درمان­گر رشته‌ی گفتار درمانی به صورت نمونه گیری هدف­مند انتخاب شدند. داده­‌ها با استفاده از انجام مصاحبه­‌های عمیق و نیمه ساختار یافته و همچنین جلسات بحث گروهی جمع آوری و با استفاده از روش کولایزی تحلیل شدند.
یافته‌­ها: یافته‌­های این پژوهش نشان دهنده­‌ی آن بود که ویژگی­‌های فردی و حرفه­‌ای افراد دخیل در کار بالینی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته­‌ی گفتار درمانی می­‌باشند. از جمله ویژگی­‌های اثرگذار مربوط به دانشجویان می­‌توان به انگیزه­‌ی یادگیری و دانش پیش زمینه‌­ای، از ویژگی­‌های مربوط به مربیان بالینی به نحوه‌­ی ارایه­‌ی بازخورد و تجربه­‌ی بالینی و از ویژگی­‌های مربوط به مراجعین می­‌توان به میزان مسوولیت پذیری آنان اشاره کرد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته­‌های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که ویژگی­‌های فردی و حرفه­‌ای از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته‌­ی گفتار درمانی می‌­باشند. نقش مربیان بالینی یکی از مواردی بود که مصاحبه شوندگان تاکید زیادی روی آن داشته و از انگیزه، تجربه و دانش به روز مربیان بالینی به عنوان عوامل مهم در امر آموزش بالینی یاد کر‌دند.

زهره سهندی، حسین معصومی جهندیزی، لیلا ناصحی، کورش کمالی،
دوره 11، شماره 31 - ( پاییز 1397 )
چکیده

زمینه و هدف :مدل کارت امتیازی به‌­طور روزافزون به‌­عنوان یکی از فنون و ابزارهای جدید مدیریتی در سازمان­‌های تجاری و موسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش با دارا بودن کاربرد مناسب برای آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد، با دیدی وسیع و کلان به عملکرد سازمان می‌نگرد. این مطالعه پایلوت به منظور ارزیابی عملکرد آموزشی گروه­‌های آموزش دانشکده­‌ی پیراپزشکی و بهداشت زنجان با استفاده از این ابزار انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی و کارت امتیازی متوازن در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا شد. جهت این کار ابتدا معیارهای مرتبط با شاخص‌­های آموزشی با توجه به شاخص‌­های موجود در معاونت آموزشی و بارش افکار در بین خبرگان با هر یک از 4 منظر کارت امتیازی متوازن جهت استفاده در واحدهای آموزشی طبق نظر نفر خبره انطباق داده شد؛ پرسشنامه­‌ها بین اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت وپیراپزشکی توزیع گردید. اطلاعات بدست آمده با مدل کارت امتیازی متوازن و ابزار تحلیل شبکه­‌ای فازی و روش تاپسیس فازی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌­ها :گروه مهندسی بهداشت محیط نسبت به سایر گروه‌­ها در رتبه‌­ی اول از نظر ارائه­‌ی عملکرد مطلوب قرار داشته و گروه پرتو شناسی نسبت به سایر گزینه‌­ها در رتبه‌­ی آخر از نظر ارائه‌­ی عملکرد قرار گرفت. مدل کارت امتیازی متوازن کارآیی مناسبی برای ارزیابی عملکرد آموزشی نشان داد.
نتیجه‌گیری: ابزار کارت امتیازی متوازن طراحی شده در این مطالعه از اعتبار مناسبی برخوردار بود. این ابزار می‌تواند برای ارزشیابی عملکرد آموزشی گروه‌­های آموزشی در دانشگاه‌­های علوم پزشکی پیشنهاد شود.

سحر ولیمقدم زنجانی، نقی کمالی، محمد مجتبی زاده،
دوره 12، شماره 33 - ( بهار 1398 )
چکیده

زمینه و هدف:بین المللی سازی واکنشی فعال و مبتکرانه به پدیده جهانی شدن است.بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به تاکید اسناد بالادستی از قبیل برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه تحول آموزش پزشکی یک اولویت و ضرورت است .نظر به پیچیدگی و سطوح مختلف بین المللی سازی آموزش عالی از یک سو و وابستگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به نظام دولتی از سوی دیگر محقق در صدد تعیین نقش دولت در بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی بود.
روش بررسی : پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های مطالعه بر اساس نظریه زمینه ای از طریق بررسی متون و مصاحبه با خبرگان جمع آوری گردید.جامعه آماری پژوهش شامل صاحبنظران مدیریت آموزشی و مدیران ارشد اجرایی مرتبط در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بود، مصاحبه با 20 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا حد اشباع نظری انجام و تحلیل داده ها با روش تحلیل مقایسه ای ثابت و انجام مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت.
یافته ها: مطابق نظریه زمینه ای عوامل شرایطی دولت با 6 عامل (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- نهادهای قانونی و سیاستگذار- اسناد ملی- امنیت ملی- زبان و فرهنگ- فناوری اطلاعات)، راهبردهای دولت با 7 عامل(سیاست پژوهی- سیاستگذاری- قانونگذاری- برنامه راهبردی- سیاست خارجی- بودجه- تجاری سازی آموزش) و عوامل پیامدی با 4 عامل(توسعه علمی- اقتصادی- سیاسی- فرهنگی) شناسایی و ارتباط بین عوامل یاد شده در دیاگرام نظریه زمینه ای ارائه گردید.
نتیجه گیری:بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان یک پدیده با تبعات ملی و فراملی مستلزم ایفای نقش دولت در ایجاد بستر، اجرای راهبردها و تحقق پیامدهای مورد انتظار است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb