جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای کیخاونی

آ علیرضا میرزایی کارزان، ستار کیخاونی، مرتضی حسین زاده، علی اشرف عیوضی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف : نیازسنجی آموزشی اولین گام در برنامه ­ریزی برنامه­های توسعه­ی اعضای هیات علمی است که به نوبه خود موجب ارتقای کیفیت آموزش و پرورش می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.

  روش بررسی : در پژوهشی توصیفی، جامعه ­ی آماری به دو گروه دسته بندی شد. بر اساس مدل نیازسنجی سه بعدی کافمن، ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات کلی درخصوص نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی از شرکت کنندگان گروه اول گرد آوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین،گویه ها یا کدهای مربوطه، استخراج گردید که نهایتا در شش حیطه­ی کلی دسته بندی و تدوین شدند. در مرحله پایانی، میزان نیاز آموزشی و اولویت هر کدام از موضوعات حیطه ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (روا و پایا85/0 r= ) از دیدگاه خود اعضای هیات علمی تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون T استیودنت استفاده شد.

  یافته ها : نتایج نشان داد در حیطه ­ی آموزش و یادگیری، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های نوین تدریس و کمترین نیاز آموزشی مربوط به برگزاری ژورنال کلاب؛ در حیطه­ی ارزشیابی آموزشی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های ارزشیابی دانشجو وکمترین نیاز آموزشی مربوط به ارزشیابی به شیوه­ی آزمون عینی ساختار مند ( OSCE ) ؛ در حیطه پژوهش، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به مقاله نویسی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق در پژوهش؛ در حیطه ­ی فناوری اطلاعات، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به آشنایی با مهارت های فناوری اطلاعات و کمترین نیاز آموزشی مربوط به استفاده از کامپیوتر در آموزش؛ در حیطه عمومی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه ارتباط با دانشجو و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق حرفه ای و در حیطه زبان انگلیسی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به نگارش متون علمی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به ترجمه متون تخصصی بود.

نتیجه گیری : از دیدگاه مطالعه شوندگان،کلیه ­ی موضوعات مورد بررسی در این تحقیق به عنوان نیاز آموزشی قلمداد شدند و در اولویت بندی حیطه های شش گانه باتوجه به میانگین امتیازات، اولویت اول مربوط به حیطه­ی زبان انگلیسی و اولویت آخر مربوط به حیطه ارزشیابی آموزشی بوده است.


علیرضا میرزایی، فاطمه پالیزبان، مصیب مظفری، علی اشرف عیوضی، ایرج پاکزاد، ستار کیخاونی، وحید لهرابیان،
دوره 8، شماره 17 - ( بهار 1394 )
چکیده

چکیده مقدمه: باتوجه به نیاز آموزش مهارت های کاربردی زندگی، در برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی و خلاء این آموزش ها در برنامه های درسی، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، یک واحد درسی تحت عنوان مهارت های کاربردی زندگی به سرفصل دروس اختیاری، اضافه و به صورت آزمایشی برای دانشجویان رشته های فوریت پزشکی و مامایی اجرا شد. این تحقیق با هدف ارزیابی شش مولفه ی ضرورت، سودمندی ادراکی، سودمندی احتمالی، تناسب محتوا، سازماندهی محتوا، و الزامات اجرایی درس مهارت های کاربردی زندگی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گردید. روش ها: در مطالعه ای مداخله ای و نیمه تجربی، 69 نفر از دانشجویان مامایی و فوریت های پزشکی ازطریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته با 28 سوال بود در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون T گروه های مستقل) برای مقایسه دیدگاه دانشجویان برحسب روش تدریس (سخنرانی/کارگاهی) و مقطع تحصیلی، استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمرات مولفه های مورد ارزیابی، از 5 نمره ممکن، به شرح ذیل بود: ضرورت درس 19/1±6/3، تناسب محتوا 15/1±43/3، سازماندهی محتوا 23/1±07/3، سودمندی ادراکی درس 1/1±35/3، سودمندی احتمالی درس 14/1±37/3 و الزامات اجرایی44/1±26/3، براین اساس بیشترین مقبولیت مربوط به ضرورت ارائه درس و کمترین مقبولیت مربوط به نحوه سازماندهی محتوا بوده است. علاوه براین یافته ها نشان داد روش کارگاهی(5/56درصد)به عنوان روش تدریس ترجیحی دانشجویان، نیمسال اول یا دوم سال اول تحصیل(75درصد) بهترین زمان ارائه درس، و استفاده از فعالیت های طول ترم(4/46درصد) نیز بهترین روش ارزشیابی از نظر شرکت کنندگان بود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد کیفیت پنج مولفه از شش مولفه مورد بررسی ، با میانگین امتیاز بالاتر از25/3 مورد قبول دانشجویان و از مطلوبیت نسبی برخوردار بوده است اما نحوه سازماندهی محتوا، از نظر طراحی فعالیت های یادگیری و ارائه مطالب از ساده به دشوار، که پایین ترین میانگین امتیاز را به خود اختصاص داده، در حد متوسط بوده و با آنچه که دانشجویان از سازماندهی محتوا، انتظار داشته اند مطابقت نداشته است که با توجه به تجربه یک ساله ارائه درس، این نقیصه دور از ذهن نبود و تلاش خواهد شد در گام های بعدی نقایص مرتفع گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb