جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای جهت گیری اهداف

محمد عظیمی، موسی پیری،
دوره 7، شماره 16 - ( 9-1393 )
چکیده

زمینه و هدف : یکی از متغیر‌هایی که می تواند تأثیر بسزایی در بهبود عملکر‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس استادان و در نتیجه، بهبود پرورش قوه تفکر و یادگیری دانشجویان داشته باشد، جهت گیری اهداف استادان می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان مولفه ‌های جهت گیری هدف با عملکرد‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی می باشد. روش بررسی : پژوهش حاضر مقطعی و از نوع همبستگی است. نمونه های پژوهش بوسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای از بین 466 نفر از اساتید علوم پزشکی دردانشکده های مختلف (109 نفر مرد و 102 نفر زن) انتخاب شد. ابزار‌های اندازه گیری شامل سه مقیاس جهت گیری هدف نیچ و همکاران (2011) و مقیاس خودکارآمدی تدریس استادان او‌هایو (OTSES) که توسط تاشانن – موران و هوی (2001) ساخته شده می باشدو برای تعیین پایایی مقیاس ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها بوسیله روش ‌های آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، MANOVA و آزمون t مستقل ) تحلیل شد. یافته ها : نتایج بیانگر این است که جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی با عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس استادان رابطه مثبت و معنی دار دارند. همچنین، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار با شیوه ‌های عملکردی دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند (P≤ 0/01). یافته ‌های دیگر این پژوهش نشان داد جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی پیش بینی کننده ‌های مهم عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس اساتید هستند و نیز، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار پیش بینی کننده ‌های مهم مولفه شیوه ‌های عملکردی از مقیاس عملکرد‌های آموزشی می باشند (P≤ 0/01). نتیجه گیری: مؤلفه ‌های جهت گیری هدف با عملکرد ‌های آموزشی و خودکارآمدی تدریس اساتید رابطه مثبت و معنی دار دارند همچنین جهت گیری هدف تسلطی و عملکرد گرایی پیش بینی کننده ‌های مهم عملکرد‌های آموزشی تسلطی و خودکارآمدی تدریس اساتید هستند و نیز، جهت گیری هدف عملکرد گریزی و اجتناب از کار پیش بینی کننده ‌های مهم مولفه شیوه ‌های عملکردی از مقیاس عملکرد‌های آموزشی می باشند، بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر عواملی در جهت ارتقای جهت گیری هدفبا عملکرد ،موزشی و خود کار آمدی توصیه می گردد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb