جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای رشته پزشکی

مرجان نصیری اصل، عباس علامی،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

مقدمه و هدف: ادغام به عنوان یک استراتژی آموزشی مهم به منظور اصلاح تکرارهای غیر ضروری مطالب در سیستم های آموزشی سنتی، پذیرفته شده است. ادغام دروس نظری از اهداف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد. بنابراین فارماکولوژی برای دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی به صورت مشترک با دروس گروه های داخلی و پاتولوژی ارائه گردید. هدف از این مطالعه، بررسی نظر دانشجویان در مورد کیفیت ارائه فارماکولوژی به شکل ادغام یافته با سایر دروس دوره فیزیوپاتولوژی می باشد. مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی با نظرسنجی از 36 دانشجوی رشته پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص کیفیت ارائه درس فارماکولوژی در قالب طرح ادغام انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی 18 سوال درباره کیفیت دوره با استفاده از مقیاس‌ لیکرت بود. داده‌ها با روش های آماری توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: 5/69 درصد از دانشجویان بر این باور بودند که ارائه درس فارماکولوژی در قالب طرح ادغام مناسب بوده و 8/77 درصد از دانشجویان از گذراندن آن ابراز رضایت نموده اند. با این حال 9/38 درصد از دانشجویان به تکرار مطالب داروشناسی در دروس بالینی و 6/55 درصد به وجود تضادهایی میان ارائه روش درمان دارویی در درس فارماکولوژی با دروس درمان شناسی اشاره نموده اند. در مجموع 5/80 درصد از آنان با ادامه اجرای این طرح در دانشگاه موافق بودند. نتیجه گیری: نظر سنجی نشان می دهد که دانشجویان از ارائه درس فارماکولوژی به شکل ادغام یافته رضایت دارند، ولی به منظور پیشگیری از بروز ناهماهنگی میان دروس هم زمان ارائه شده در دوره فیزیوپاتولوژی می بایست تلاش هایی صورت گیرد.


دردی قوجق، ایمان جهانیان، محسن تاتار،
دوره 4، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف : ارزیابی نقش درس بیوشیمی از نکته نظر دانشجویان اینترن ممکن است درشناسایی نکات ضعف و امکان اصلاح آن را فراهم کند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی نقش درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پزشکی در دستیابی به اهداف بالینی است. روش بررسی :این مطالعه توصیفی در سالهای 1389 و 1390 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.پرسشنامه در رابطه با سرفصل های درس بیوشیمی ،دانشجویان پزشکی تهیه شد وسپس توسط دانشجویان اینترن تکمیل گردید. به عبارت دیگر ، پرسشنامه برای دانشجویان دوره اینترن تهیه شد. دانشجویان برای دریافت پرسشنامه بطور راندوم انتخاب شدند ونقش درس بیوشیمی توسط آنان ارزیابی گردید. همه دانشجویان انتخاب شده به پرسشنامه پاسخ دادند و پس از تکمیل پرسشنامه را عودت دادند. سپس اطلاعات بدست آمده توسط SPSS مدل 16 ارزیابی شد. یافته ها :از 27 پرسشنامه مربوط به درس بیوشیمی ، تعداد 27 پرسشنامه تکمیل شد وبه 100% سوالات توسط پاسخ دهندگان پاسخ داده شد. سپس درصد فراوانی پاسخ دانشجویان محاسبه شد . نتیجه گیری :دانشجویان نشان دادند که درس بیوشیمی فعلی نیاز های دانشجویان را برای دست یابی به اهداف بالینی تامین نمی کند. نتایج حاصل نشان داد که درس بیوشیمی برای مفید بودن نیاز به بازنگری دارد .
مجید دارابی، جمشید نارنجکار، محسن فرمهینی فراهانی، احیاء گرشاسبی، ایران یوسفی،
دوره 5، شماره 8 - ( 5-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: کیفیت آموزشی مشخصه ی اصلی آموزش عالی محسوب می شود و راه حل بهبود آن هم ایجاد سازوکار مناسب و کارآمد ارزیابی می باشد. ارزیابی فرآیندی نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور بررسی میزان محقق شدن اهداف است. ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی به خصوص در رشته پزشکی، مسوولان آموزشی دانشگاه شاهد را برآن داشت که هم راستا با حرکت جهانی و با بهره گیری از مدل ارزشیابی اعتبارسنجی در جهت بهبود کیفیت آموزشی در این دانشکده ی پزشکی اقدام نمایند. روش بررسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. اهداف تحقیق شامل بررسی میزان مطلوبیت ده عامل یعنی رسالت ها و اهداف دانشکده، ساختار سازمانی و مدیریت، اعضای هیات علمی، دانشجویان، فرایند تدریس و یادگیری، دوره ها، برنامه های آموزشی و درسی، دانش آموختگان، فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی، پژوهشی، درمانی(آزمایشگاهی، تشخیصی)، پژوهش و نیروی انسانی اداری و پشتیبانی دانشکده ی پزشکی دانشگاه شاهد بود. جامعه ی آماری این تحقیق عبارتند از رئیس دانشکده، معاونین، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و پرسنل اداری دانشکده؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. برای قضاوت در خصوص سطح مطلوبیت در هر یک مولفه های مورد ارزیابی دانشکده(نشانگر، ملاک و عامل)، با توجه به میانگین محاسبه شده برای آن مولفه، مطلوبیت هر یک از مولفه ها در سه وضعیت نامطلوب(میانگین در محدوده پایین تر از 5/2 )، نسبتا مطلوب(میانگین در محدوده 5/2 تا 5/3) و مطلوب(میانگین در محدوده 5/3 تا 5) مورد قضاوت قرار گرفته است. یافته‌ها: از ده عامل مورد بررسی یک عامل مطلوب، هفت عامل نسبتا مطلوب و دو عامل نامطلوب ارزیابی شده است. نتیجه‌گیری : پپیشنهادات ارایه شده برای هر یک از عوامل ها، راهکارهای بهبود هر یک از عوامل ها را مشخص نموده که زمینه سازی و حمایت از اجرایی آن ها تضمین کیفیت را به دنبال دارد.
معصومه محبی، غلامرضا حسامی، گیتی کریمخانلویی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

  زمینه و هدف: . کتاب ­ ها و مطالب آموزشی زبان تخصصی را شاید بتوان مهم ­ ترین رکن در برنامه ­ی آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی در ایران درنظرگرفت. بنابراین ، ارزیابی آن ­ ها می ­ تواند به شناسایی نقاط ضعف وقوت آن ­ ها کمک کرده ، وباعث ارتقای کیفیت آن ­ ها شود. هدف این مطالعه بررسی نگرش ­ های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی و همچنین بررسی چالش ­ هایی بود که در حیطه ­ی آموزش و یادگیری زبان وجودداشته است.

  روش بررسی : به منظور انجام این مطالعه 175 دانشجوی رشته ­ی پزشکی و 25 تن از اساتید زبان انگلیسی از چهاردانشگاه پزشکی کشور(دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ودانشگاه زنجان)انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات ازپرسش نامه و مصاحبه استفاده گردید. آزمون آماری مورد استفاده آزمونهای T-test و MANOVA بودند.

  یافته ها : نتایج مطالعه ­ ی آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی وجود نداشت، ولی تفاوت معناداری بین نگرش آن ­ ها نسبت به شش جنبه ­ ی مختلف کتاب وجود داشت. نتایج مصاحبه هم نشان داد که کلاس ­ های پرجمعیت، نبود کتب مناسب نیاز فراگیران، نبوداهداف مشخص درحیطه ­ ی زبان تخصصی، وکمبود زمان ازبزرگترین چالش ­ های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان بود.

  نتیجه­ گیری : یافته ­ های این پژوهش نشان داد که اگرچه نگرش ­ های مثبتی نسبت به کتاب وجود دارد، ولی بیشتر اساتید، آن را برای آموزش زبان تخصصی کافی نمی ­ دانند. به ­ علاوه آن ­ ها بر این عقیده ­ اند که، تعداد دانشجویان در کلاس ­ ها باید کاهش یابد، اهداف آموزش زبان در حیطه ­ی پزشکی مشخص شود وسپس بر اساس آن اهداف، مطالب درسی مناسب نیاز یادگیرندگان فراهم گردد


آزیتا یداللهی، عظیم میرزازاده، لادن فتی،
دوره 6، شماره 11 - ( 7-1392 )
چکیده

زمینه و هدف : شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و توجه به آن­ها، گامی به سوی توسعه‌ی پایدار می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی موفقیت تحصیلی از طریق مولفه‌های تفکر نقاد و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی می‌باشد.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد که در آن 114دانشجوی پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کردند. جامعه­ی آماری کلیه­ی دانشجویان رشته پزشکی ورودی سال 90 بودند. دانشجویان پرسشنامه مهارت­های تفکر نقاد کالیفرنیا (فرم ب) را در ابتدای سال تحصیلی تکمیل نمودند شاخص پیشرفت تحصیلی  که معدل دانشجویان بود در پایان یک سال تحصیلی  به همراه  برخی از متغییرهای جمعیت شناختی آن­ها جمع آوری شد. و در تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه و نیز از آمار استنباطی رگرسیون چندگانه‌ی گام‌به‌گام استفاده شد.

یافته ها: نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد بین چهار خرده مقیاس تفکر نقاد و موفقیت تحصیلی رابطه‌ای وجود ندارد و تنها بین خرده مقیاس "تفسیر" و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت (251/0=R) و در مجموع 3/6 درصد موفقیت تحصیلی را تبیین می‌کردند (063/0=R2). همچنین، در صورت تعمیم نتایج نمونه­ی مورد مطالعه به جامعه­ی اصلی متغیرهای پیش‌بین قادر به تبیین 4/5 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی می‌باشند (054/0=R2Adj). ضریب رگرسیون متغیر پیش‌بین تفسیر نشان می‌دهد که این متغیر می‌توانند تغییرات مربوط به موفقیت تحصیلی را به گونه‌ای معنادار تبیین کنند (0001/0>P).

نتیجه‌گیری: با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در دنیا در خصوص عوامل موثر بر تفکر نقاد حجم  مطالب درسی و نحوی ارزشیابی بر پرورش این عملکرد ذهنی بسیار تاثیر­گذار می­باشند نتایج در پژهش حاضر حاکی از این است که تراکم مطالب درسی مجال تفکر را از فراگیران سلب می‌نماید همچنین استفاده از روش‌های ارزشیابی که بر مبنای حفظ کردن حجم وسیعی از اطلاعات تئوری و غیر کاربردی هستند، باعث می‌شود دانشجویان به سمت روش‌های یادگیری حفظی و بدون تفکر و استدلال سوق داده ‌شوند. لذا ضروری است بر روی حجم محتوای آموزشی و نحوی ارزشیابی دانشجویان تمرکز بیشتری صورت گیرد همچنین برای نحوی پذیرش دانشجویان باید تدابیری اندیشید که تاثیر سهمیه در آن معقولتر شود‌‌


محمد آقاعلی، روح الله صفائی پور،
دوره 8، شماره 20 - ( 10-1394 )
چکیده

مقدمه: مطالعات در مورد عوامل موثر بر نمره ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان نتایج متناقضی را نشان داده اند از طرفی شناخت عوامل مؤثر بر ارزشیابی استاد توسط دانشجویان می تواند نقاط قوت و ضعف این روش ارزشیابی را نشان دهد. بدین منظور، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر نمره ارزشیابی استادان توسط دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. روش: تمامی دانشجویان رشته پزشکی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در دانشگاه علوم پزشکی قم مشغول به تحصیل بوده و ارزشیابی را انجام داده بودند، وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ارزشیابی استاد به همراه اطلاعات دانشجویان (نمره درس، معدل و جنسیت) و اطلاعات اساتید (جنسیت و مرتبه علمی) استخراج و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: در مجموع 1028 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین نمره ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دختران به طور معنی داری از دانشجویان پسر بالاتر بود. بین نمره ارزشیابی استاد با معدل دانشجویان و نمره دانشجویان در آن درس همبستگی معنی داری وجود نداشت. میانگین نمرات اساتید خانم و اساتید با مرتبه علمی دانشیاری و استادی بیشتر از سایرین بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد از عوامل مربوط به دانشجویان، جنسیت دانشجو می تواند بر نمره ارزشیابی تاثیر داشته باشد و همچنین این مطالعه نشان داد اساتید خانم و اساتید با درجه علمی بالاتر نمره ارزشیابی بالاتری دارند. برخلاف برخی مطالعات قبلی که نشان دهنده تاثیر معدل و نمره دانشجو بر نمره ارزشیابی استاد بود این مطالعه نتوانست این همبستگی را نشان دهد.


گیتی کریم خانلویی، الدوز سهیلی، مریم احدیان،
دوره 9، شماره 21 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه در سراسر دنیا شاهد افزایش روز افزون تعداد موسساتی هستیم که ارائه دهنده روشهای آموزشی جدید از جمله روشهای مجازی یا ترکیبی می باشند(1). حال با این افزایش ، این مساله مطرح میشود که آیا استفاده از تکنولوژی در محیط آموزشی بر روی عملکرد دانشجویان تاثیرگذار است وآیا استفاده از این فناوری منجر به موفقیت میشود . روش بررسی: به منظور مقایسه تا ثیر سه روش آموزشی سنتی، مجازی و ترکیبی بر روی عملکرد دانشجویان رشته پزشکی و داروسازی در درس زبان انگلیسی با اهداف ویژه( ESP)،61 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 33 نفر دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند.دانشجویان هر دو رشته به طور تصادفی به سه گروه با سه روش یادگیری سنتی، مجازی و ترکیبی تقسیم شدند.در این تحقیق تاثیر جنسیت و رشته تحصیلی برروی عملکرد دانشجویان نیز بررسی شد. یافته ها:طبق آمار به دست آمده دانشجویان هر سه گروه در پس آزمون نمرات بهتری نسبت به پیش آزمون داشته اند.. دانشجویان گروه یادگیری به روش سنتی در امتحان پایان ترم عملکرد بهتری نسبت به دو گروه یادگیری به روش مجازی و ترکیبی داشته اند. دو عامل جنسیت ورشته تحصیلی تاثیری بر عملکرد دانشجویان نداشتند. نتیجه گیری : تفاوت معنی دار بین نمرات امتحان پایان ترم دانشجویان گروه یادگیری به روش سنتی و دانشجویان یادگیری به روش مجازی حاکی از این امر است که یادگیری به روش سنتی موثرترین روش و دو روش ترکیبی و مجازی به ترتیب دومین و سومین روش موثر در عملکرد دانشجویان میباشند.


شهلا مرادی، داود حسنی، محسن بهرامی، عباسعلی نوریان،
دوره 9، شماره 24 - ( 10-1395 )
چکیده

زمینه و هدف:علم پزشکی درمیان علوم بشری ازجایگاه ویژه ای برخوردار است، چون دستیابی به اهداف سایرعلوم فقط باسلامت جسم وروح میسرخواهدگردید. یکی ازعوامل موثردرفرایندآموزش، به­ویژه آموزش پزشکی کتب آموزشی مرتبط وروش­های منحصربه فردبکارگرفته درآن است که یقینا نقش پررنگ وانکارناپذیر ایران وایرانی درتولیدونشرمبانی علم پزشکی دردنیا به جهانیان برهمگان آشکاراست.شیخ الرئیس ابوعلی سیناوعلی بن عباس اهوازی که تالیفات شان یعنی کتاب­های گرانسنگ "قانون" و"الملکی" تااوائل قرن 18 میلادی درمدارس طبی اروپا تدریس می شدند،ازبزرگان طب ایرانی هستندکه جامعه پزشکی دنیا باید خود را مدیون آن­ها بداند.

روش بررسی:بررسی وتحلیل متن قسمتی ازکتاب کامل الصناعه الطبیه می­باشد که به معرفی شیوه های آموزش زمان نگارش کتاب پرداخته است.

یافته ها:طب ملکی حدود چهارصد هزار کلمه دارد و به بیست مقاله که هریک مشتمل بر چند فصل است تقسیم می­شودکه ده مقاله اول آن درباره­ی طب نظری است و بقیه مربوط به طب عملی است.او روش آموزشی نگارشی خود رادرتدوین وتقریراین کتاب روش "تقسیم" معرفی میکند.

نتیجه گیری:یکی از مهم­ترین وظایف هرملتی حراست و حفاظت از منابع علمی و فرهنگی خود از تاراج و چپاول بیگانگان است. کتاب کامل الصناعه الطبیه  که در یکی از دوره­های اوج و شکوه تاریخ پزشکی ایرانی توسط  علی بن عباس مجوسی اهوازی به رشته تحریر درآورده است ، دارای جایگاه رفیعی به جهت شیوه­ی نگارش آموزشی اش یعنی روش "تقسیم"می باشد، روشی که یکی ازبهترین روش­هایی که پس از حکیم اهوازی حتی امروزه نیز- درتدوین نگارش کتب آموزشی رشته پزشکی و غیر پزشکی مورد استفاده است.


سکینه شریفیان، سیده بتول امینی، سیده نورا امینی، سعید رئیسی، نفیسه حیدری، زهرا تاجیک میرزایی،
دوره 11، شماره 30 - ( 6-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: یادگیری بین حرف ه­ای (IPL) (Interprofessional learning) این ظرفیت را دارد که باعث ایجاد همکاری­ های هر چه بیشتر میان فراگیران رشته­ های مختلف مراقبت سلامت گردد. اما این امر منوط به تمایل این فراگیران برای یادگیری با هم می­ باشد. از آنجایی که نگرش فراگیران به­ عنوان عامل اصلی در اجرا و موفقیت یک برنامه می­ باشد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان سال آخر رشته­ ی پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اجرای آموزش بین حرف ه­ای انجام گردید.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- مقطعی بود که روی 200 نفر از دانشجویان پزشکی سال آخر و همچنین دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی که در عرصه ­های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در محیط بالینی را داشتند با استفاده از پرسشنامه روا و با پایایی شده RIPLS (The Readiness for Inter-Professional Learning Scale)، انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود.
یافته­ ها: از بین 200 پرسشنامه ­ای که توزیع گردید در حدود 180 پرسشنامه ( نرخ پاسخ­دهی90%) تکمیل گردید، که در این میان 80 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پزشکی و 100 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته­ ی پرستاری و مامایی تکمیل گردید. 6/50 درصد مونث و 4/49 درصد مذکر بوده­ اند. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل دانشجویان مورد مطالعه برابر با 8/69 (2/9 SD=) بوده است.  با توجه به بالاتر بودن امتیاز کسب شده از حد مطلوب(57)، نگرش مثبتی در دانشجویان برای یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد. بین دو گروه پزشکی و پرستاری- مامایی از لحاظ آمادگی برای آموزش بین حرفه ای تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد(4/0=P) ، اما در زیر حیطه ­ی همکاری و کار تیمی تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید (001/0=P) و دانشجویان پزشکی نمره­ ی کمتری را در این قسمت نسبت به دانشجویان پرستاری و مامایی کسب کردند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نگرش مناسب بین دانشجویان برای آموزش و یادگیری بین حرف ه­ای وجود دارد و این خود مهم­ ترین پشتوانه جهت ورود این رویکرد نوین آموزشی در کوریکولوم درسی دانشجویان می ­باشد.
 
زینب صادقی، علی عرب، رضا محتشمی،
دوره 11، شماره 31 - ( 9-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: انگیزه و علاقه نقش عمده‌ای در جریان یادگیری بازی می­‌کنند و انگیزش تحصیلی دانشجویان تا اندازه‌ای به سبک تدریس وابسته است، در حقیقت یک روش تدریس فراگیر محور و منعطف می‌تواند فراگیران را فعال کند. این مطالعه با هدف توصیف تاثیرات مدیریت آموزش بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی و تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در الگوی مدیریت آموزش در مقایسه با شیوه‌­ی سنتی در مبحث گزارش صبحگاهی انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل با 30 دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه‌الله بود که به­‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش­نامه "انگیرش تحصیلی هارتر" بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس بین گروهی تک متغیره) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در دو گروه مدیریت آموزش و شیوه‌­ی سنتی به ترتیب 53/126،92/10 و 66/116، 68/12 بود. مقایسه­ی میانگین نمرات رضایت مندی دانشجویان دو گروه و تحلیل کوواریانس تک متغیره (816/6 F=و 015/0P=) نشان داد که نمرات رضایت مندی دانشجویان در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار داشت (05/0ɑ<).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی با روش مدیریت آموزش در مقایسه با آموزش سنتی بیش­تر است. الگوی مدیریت آموزش با افزایش انگیزه و تقویت روحیه­‌ی مشارکتی، منجر به آموزش بهتر و در نتیجه افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته­‌ی پزشکی می­‌شود.
سمیه مومنیان، اکرم عابدینی پور، طاهره صدیقیان، لیلا طاهری،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نگرش دانشجو و تاثیر آن در پیشرفت و افت تحصیلی و با توجه به اینکه نگرش نسبت به رشته‌­ی تحصیلی یکی از عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان نسبت به رشته‌­ی تحصیلی خود و رابطه آن با افت تحصیلی انجام گرفت.
روش بررسی: نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بود. تعداد 313 دانشجو با روش نمونه‌­گیری آسان وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر، تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی انجام شد سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­‌ها: تعداد 313 دانشجو در مطالعه شرکت کردند. معدل وسال دریافت دیپلم با نگرش رابطه­‌ی معنادار داشت (05/0p<). اختلاف نگرش بین رشته‌­های مختلف معنادار بود به طوری­‌که مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­ترین نگرش مربوط به رشته‌­های بهداشت بود (001/0p<). میزان تحصیلات پدر و واحدهای گذرانده شده نیز با نگرش ارتباط داشت  (03/0=P). درکل برخی از عوامل افت تحصیلی با نمره­‌ی کل نگرش ارتباط داشت به طوری‌­که هرچه نگرش مثبت‌­تر، افت تحصیلی کمتر بود (001/0p<،33/0- r=)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مثبت ترین نگرش مربوط به رشته‌­ی پزشکی و دندان پزشکی و منفی­‌ترین نگرش مربوط به رشته­ های بهداشت می­‌باشد و ارتباط نگرش نیز با برخی از عوامل افت تحصیلی معنا دار شده است، لذا ضروری است که برنامه­‌های مدونی برای تقویت نگرش نسبت به رشته و عواملی که باعث موفقیت تحصیلی می­شود تدوین و اجرا گردد.

وجیهه ظهورپرونده، شهلا کریمی،
دوره 11، شماره 32 - ( 12-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: پاسخ­گو‏یی اجتماعی در آموزش پزشکی به معنای خواستن و توانایی تطابق با نیازهای بیماران و سیستم مراقبت از بیمار به صورت ملی و جهانی است. سرعت تغییرات در نظام سلامت و نیازهای جامعه، بازنگری در آموزش پزشکی، به نحوی که پزشکانی متناسب و آماده رویارویی با مشکلات قرن بیست و یکم تربیت کند، ضروری می‏‌نماید.از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی برای پاسخگویی اجتماعی می­‌باشد.
روش بررسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌­ی گردآوری داده­‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌­ی آماری شامل صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اساتید دانشکده‌­ی پزشکی، و پزشکان شاغل در سیستم بهداشتی درمانی بودند. با توجه به اهداف تحقیق از روش نمونه گیری، غیر تصادفی مبتنی بر هدف بود. برای گردآوری داده­‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  85/0  محاسبه شد. داده‌­ها با استفاده از نرم افزار  SPSS و Amos تحلیل شدند.
یافته‌­ها: یافته‌­ها نشان داد بین مولفه‌­ی بالینی و مولفه­‌ی پژوهش رابطه وجود دارد. بین مولفه‌­ی آموزشی و مولفه­‌ی بالینی رابطه وجود دارد. بین مولفه‌­ی حمایتی و مولفه‌­ی آموزشی رابطه وجود دارد. بین مولفه­‌ی حمایتی و مولفه‌­ی بالینی رابطه وجود دارد ولی بین مولفه­‌ی آموزش و مولفه­‌ی پژوهش و همچنین بین مولفه­‌ی حمایتی و مولفه­‌ی پژوهش رابطه معناداری یافت نشد. در نهایت این که بین پاسخگویی اجتماعی و حوزه‌­های آموزشی، بالینی و پژوهشی رابطه­‌ی معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیان‌گر اهمیت پرداختن به پاسخگویی اجتماعی در برنامه‌­های آموزشی پزشکان عمومی بر اساس مدل CARE  به عنوان یک ابزار راهنما برای اجرای برنامه پاسخ­گویی است.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb