جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مدل سروکوال

مصطفی خواجه،
دوره 8، شماره 18 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: قضاوتهای فردی اغلب مبهم بوده و افراد نمی توانند به آسانی ادراکات و انتظارات خود را در مورد کیفیت خدمات به صورت یک مقدار عددی دقیق بیان دارند. استفاده از واژه های زبانی جهت توصیف درجه انتظار و ادراک واقعی تر به نظر می رسد. در این پژوهش، رویکردی ترکیبی از سروکوال و منطق فازی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی قم ارائه شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1392 انجام شد. بدین منظور، نمونه ای به حجم 365 نفر به روش طبقه بندی نسبی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون‌های من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها: مقایسه‌ی بین ادراکات و انتظارات دانشجویان نشان داد تفاوت معناداری در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد (05/0P<). میانگین شکاف خدمات آموزشی برابر79/0- بود که بیانگر شکاف منفی در کیفیت خدمات می باشد. بیشترین شکاف مربوط به بعد عوامل محسوس(90/0-) و کمترین شکاف در ابعاد قابلیت اطمینان و پاسخگویی(74/0-) مشاهده گردید. بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی برحسب جنسیت، نوع دانشکده و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.(05/0P<) نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه بیشترین شکاف کیفیت در بعد عوامل محسوس بود. جهت بهبود این بعد پیشنهاد می‌گردد بهبود منابع کتابخانه و افزایش کارگاههای رایانه در اولویت قرار گیرند.
سمیه شاهرودی، عزیزاله اربابی سرجو، ام البنین راهدار،
دوره 12، شماره 33 - ( 3-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: آموزش عالی یکی از مهم‌ترین نهادها جهت آموزش و تأمین نیروی انسانی می‌باشد که جهت حفظ و بقای خود نیازمند توجه به کیفیت خدمات می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت.
روش بررسی: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر 477 دانشجو براساس جدول نمونه گیری مورگان به صورت نمونه گیری طبقه ای- متناسب از شش دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به تصادف انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تدوین شده ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوآل بود. اطلاعات پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزارSPSS (V21)  با استفاده از آمارتوصیفی و تحلیلی، شامل آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج مربوط به ارزیابی ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه نشان داد که 11/2 درصد از دانشجویان کیفیت خدمات را ضعیف، 87 درصد متوسط و 1/8 درصد خوب ارزیابی کرده‌اند. همچنین مقایسه میانگین نمرات ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی به تفکیک متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، سن، نوع اسکان و همچنین دانشکده‌ها از نظر آماری معنی دار نشد (P>0.05) در حالی‌که اختلاف مشاهده شده میانگین نمرات ارزیابی به تفکیک متغیر  وضعیت بومی بودن دانشجویان از نظر آماری معنی دار شد(P<0.05).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که کیفیت خدمات آموزشی موجود متوسط می‌باشد بنابراین لازم است مسئولین جهت افزایش ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه برنامه‌ریزی‌های کارآمدتری تدوین نمایند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله توسعه آموزش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medical Education Development

Designed & Developed by : Yektaweb