بازديد و افتتاح بيمارستان صحرايي دانشگاه توسط وزير بهداشت

Thumbnail Image Table
IMG_1556.jpg
2010/11/23 11:49:24 ق.ظ

Size (KB)  :  6,835 KB
IMG_1557.jpg
2010/11/23 11:49:28 ق.ظ

Size (KB)  :  6,316 KB
IMG_1560.jpg
2010/11/23 11:49:46 ق.ظ

Size (KB)  :  5,701 KB
IMG_1561.jpg
2010/11/23 11:51:42 ق.ظ

Size (KB)  :  8,730 KB
IMG_1562.jpg
2010/11/23 11:51:46 ق.ظ

Size (KB)  :  5,997 KB
IMG_1563.jpg
2010/11/23 12:03:24 ب.ظ

Size (KB)  :  5,656 KB
IMG_1564.jpg
2010/11/23 12:03:30 ب.ظ

Size (KB)  :  5,787 KB
IMG_1566.jpg
2010/11/23 12:03:34 ب.ظ

Size (KB)  :  5,313 KB
IMG_1570.jpg
2010/11/23 12:03:46 ب.ظ

Size (KB)  :  5,967 KB
IMG_1571.jpg
2010/11/23 12:03:52 ب.ظ

Size (KB)  :  5,546 KB
IMG_1572.jpg
2010/11/23 12:03:58 ب.ظ

Size (KB)  :  5,564 KB
IMG_1573.jpg
2010/11/23 12:04:38 ب.ظ

Size (KB)  :  5,527 KB
IMG_1575.jpg
2010/11/23 12:05:36 ب.ظ

Size (KB)  :  5,208 KB
IMG_1577.jpg
2010/11/23 12:05:58 ب.ظ

Size (KB)  :  5,753 KB
IMG_1578.jpg
2010/11/23 12:06:08 ب.ظ

Size (KB)  :  5,118 KB
IMG_1579.jpg
2010/11/23 12:06:10 ب.ظ

Size (KB)  :  4,999 KB
IMG_1580.jpg
2010/11/23 12:06:20 ب.ظ

Size (KB)  :  4,486 KB
IMG_1581.jpg
2010/11/23 12:06:34 ب.ظ

Size (KB)  :  6,142 KB
IMG_1582.jpg
2010/11/23 12:06:58 ب.ظ

Size (KB)  :  3,647 KB
IMG_1583.jpg
2010/11/23 12:06:58 ب.ظ

Size (KB)  :  3,687 KB
IMG_1585.jpg
2010/11/23 12:07:28 ب.ظ

Size (KB)  :  4,224 KB
IMG_1586.jpg
2010/11/23 12:07:36 ب.ظ

Size (KB)  :  4,007 KB
IMG_1587.jpg
2010/11/23 12:07:40 ب.ظ

Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_1588.jpg
2010/11/23 12:07:44 ب.ظ

Size (KB)  :  4,435 KB
IMG_1589 (1).jpg
2010/11/23 12:07:46 ب.ظ

Size (KB)  :  3,919 KB
IMG_1589.jpg
2010/11/23 12:07:46 ب.ظ

Size (KB)  :  3,919 KB
IMG_1591.jpg
2010/11/23 12:08:18 ب.ظ

Size (KB)  :  3,412 KB
IMG_1592.jpg
2010/11/23 12:08:30 ب.ظ

Size (KB)  :  4,264 KB
IMG_1593.jpg
2010/11/23 12:08:32 ب.ظ

Size (KB)  :  3,867 KB
IMG_1594.jpg
2010/11/23 12:09:02 ب.ظ

Size (KB)  :  4,472 KB
Pages:     1 2 3