بازديد وزير مسكن و شهرسازي از پروژه بيمارستان 220 تختخوابي ابهر

Thumbnail Image Table
IMG_0001_resize.JPG
2011/01/15 03:02:07 ق.ظ

Size (KB)  :  145 KB
IMG_0002_resize.JPG
2011/01/15 03:02:09 ق.ظ

Size (KB)  :  153 KB
IMG_0004_resize.JPG
2011/01/15 03:02:11 ق.ظ

Size (KB)  :  154 KB
IMG_0006_resize.JPG
2011/01/15 03:02:12 ق.ظ

Size (KB)  :  141 KB
IMG_0007_resize.JPG
2011/01/15 03:02:14 ق.ظ

Size (KB)  :  140 KB
IMG_0009_resize.JPG
2011/01/15 03:02:15 ق.ظ

Size (KB)  :  134 KB
IMG_0012_resize.JPG
2011/01/15 03:02:17 ق.ظ

Size (KB)  :  131 KB
IMG_0014_resize.JPG
2011/01/15 03:02:19 ق.ظ

Size (KB)  :  168 KB
IMG_0018_resize.JPG
2011/01/15 03:02:20 ق.ظ

Size (KB)  :  104 KB
IMG_0019_resize.JPG
2011/01/15 03:02:22 ق.ظ

Size (KB)  :  102 KB
IMG_0020_resize.JPG
2011/01/15 03:02:24 ق.ظ

Size (KB)  :  111 KB
IMG_0023_resize.JPG
2011/01/15 03:02:25 ق.ظ

Size (KB)  :  126 KB
IMG_0025_resize.JPG
2011/01/15 03:02:27 ق.ظ

Size (KB)  :  122 KB
IMG_0030_resize.JPG
2011/01/15 03:02:28 ق.ظ

Size (KB)  :  113 KB
IMG_0032_resize.JPG
2011/01/15 03:02:30 ق.ظ

Size (KB)  :  110 KB
IMG_0034_resize.JPG
2011/01/15 03:02:31 ق.ظ

Size (KB)  :  106 KB
IMG_0038_resize.JPG
2011/01/15 03:02:33 ق.ظ

Size (KB)  :  151 KB
IMG_0039_resize.JPG
2011/01/15 03:02:35 ق.ظ

Size (KB)  :  158 KB
Pages:     1