ديدار رئيس دانشگاه ، اعضاي هيات رئيس، مديران ، اعضاي هيات علمي ، كاركنان ، پزشكانريال متخصصين دانشگاه و خيريه هاي حوزه سلامت با نماينده ولي فقيه وامام جمعه زنجان

Thumbnail Image Table
IMG_0300_resize.JPG
2011/04/11 04:17:59 ق.ظ

Size (KB)  :  149 KB
IMG_0301_resize.JPG
2011/04/11 04:18:00 ق.ظ

Size (KB)  :  167 KB
IMG_0307_resize.JPG
2011/04/11 04:18:01 ق.ظ

Size (KB)  :  170 KB
IMG_0309_resize.JPG
2011/04/11 04:18:02 ق.ظ

Size (KB)  :  172 KB
IMG_0311_resize.JPG
2011/04/11 04:18:03 ق.ظ

Size (KB)  :  190 KB
IMG_0312_resize.JPG
2011/04/11 04:18:04 ق.ظ

Size (KB)  :  178 KB
IMG_0315_resize.JPG
2011/04/11 04:18:05 ق.ظ

Size (KB)  :  171 KB
IMG_0316_resize.JPG
2011/04/11 04:18:06 ق.ظ

Size (KB)  :  168 KB
IMG_0317_resize.JPG
2011/04/11 04:18:07 ق.ظ

Size (KB)  :  168 KB
IMG_0319_resize.JPG
2011/04/11 04:18:08 ق.ظ

Size (KB)  :  171 KB
IMG_0321_resize.JPG
2011/04/11 04:18:09 ق.ظ

Size (KB)  :  169 KB
IMG_0322_resize.JPG
2011/04/11 04:18:10 ق.ظ

Size (KB)  :  201 KB
IMG_0323_resize.JPG
2011/04/11 04:18:11 ق.ظ

Size (KB)  :  208 KB
IMG_0324_resize.JPG
2011/04/11 04:18:12 ق.ظ

Size (KB)  :  215 KB
IMG_0326_resize.JPG
2011/04/11 04:18:13 ق.ظ

Size (KB)  :  214 KB
IMG_0327_resize.JPG
2011/04/11 04:18:14 ق.ظ

Size (KB)  :  187 KB
IMG_0329_resize.JPG
2011/04/11 04:18:15 ق.ظ

Size (KB)  :  165 KB
IMG_0331_resize.JPG
2011/04/11 04:18:16 ق.ظ

Size (KB)  :  153 KB
IMG_0333_resize.JPG
2011/04/11 04:18:17 ق.ظ

Size (KB)  :  164 KB
IMG_0334_resize.JPG
2011/04/11 04:18:18 ق.ظ

Size (KB)  :  149 KB
IMG_0336_resize.JPG
2011/04/11 04:18:19 ق.ظ

Size (KB)  :  152 KB
IMG_0338_resize.JPG
2011/04/11 04:18:20 ق.ظ

Size (KB)  :  140 KB
IMG_0341_resize.JPG
2011/04/11 04:18:21 ق.ظ

Size (KB)  :  147 KB
IMG_0343_resize.JPG
2011/04/11 04:18:23 ق.ظ

Size (KB)  :  122 KB
IMG_0344_resize.JPG
2011/04/11 04:18:24 ق.ظ

Size (KB)  :  134 KB
IMG_0345_resize.JPG
2011/04/11 04:18:25 ق.ظ

Size (KB)  :  130 KB
IMG_0349_resize.JPG
2011/04/11 04:18:26 ق.ظ

Size (KB)  :  169 KB
IMG_0352_resize.JPG
2011/04/11 04:18:27 ق.ظ

Size (KB)  :  160 KB
IMG_0354_resize.JPG
2011/04/11 04:18:28 ق.ظ

Size (KB)  :  148 KB
IMG_0356_resize.JPG
2011/04/11 04:18:29 ق.ظ

Size (KB)  :  150 KB
Pages:     1 2 3