عمل جراحی سينوس فرونتال تهاجم به اوربيت چپ برای اولين بار در زنجان

Thumbnail Image Table
IMG_0167_resize.JPG
2011/08/17 08:58:06 ق.ظ
Size (KB)  :  132 KB
IMG_0176_resize.JPG
2011/08/17 08:58:07 ق.ظ
Size (KB)  :  133 KB
IMG_0177_resize.JPG
2011/08/17 08:58:08 ق.ظ
Size (KB)  :  125 KB
IMG_0178_resize.JPG
2011/08/17 08:58:09 ق.ظ
Size (KB)  :  136 KB
IMG_0179_resize.JPG
2011/08/17 08:58:10 ق.ظ
Size (KB)  :  132 KB
IMG_0180_resize.JPG
2011/08/17 08:58:11 ق.ظ
Size (KB)  :  137 KB
IMG_0181_resize.JPG
2011/08/17 08:58:12 ق.ظ
Size (KB)  :  126 KB
IMG_0186_resize.JPG
2011/08/17 08:58:13 ق.ظ
Size (KB)  :  136 KB
IMG_0191_resize.JPG
2011/08/17 08:58:14 ق.ظ
Size (KB)  :  135 KB
IMG_0192_resize.JPG
2011/08/17 08:58:15 ق.ظ
Size (KB)  :  139 KB
IMG_0193_resize.JPG
2011/08/17 08:58:16 ق.ظ
Size (KB)  :  136 KB
IMG_0194_resize.JPG
2011/08/17 08:58:17 ق.ظ
Size (KB)  :  141 KB
IMG_0195_resize.JPG
2011/08/17 08:58:17 ق.ظ
Size (KB)  :  132 KB
IMG_0196_resize.JPG
2011/08/17 08:58:18 ق.ظ
Size (KB)  :  133 KB
IMG_0198_resize.JPG
2011/08/17 08:58:19 ق.ظ
Size (KB)  :  110 KB
IMG_0199_resize.JPG
2011/08/17 08:58:20 ق.ظ
Size (KB)  :  106 KB
IMG_0200_resize.JPG
2011/08/17 08:58:21 ق.ظ
Size (KB)  :  144 KB
IMG_0201_resize.JPG
2011/08/17 08:58:22 ق.ظ
Size (KB)  :  137 KB
IMG_0202_resize.JPG
2011/08/17 08:58:23 ق.ظ
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0203_resize.JPG
2011/08/17 08:58:24 ق.ظ
Size (KB)  :  143 KB
IMG_0205_resize.JPG
2011/08/17 08:58:25 ق.ظ
Size (KB)  :  145 KB
Pages:     1