تجمع اعتراض آميز پزشكان،متخصصين اساتيد و كادر بهداشتي درماني دانشگاه در اعتراض به محاكمه و شكنجه پزشكان و پرستاران بحريني

Thumbnail Image Table
IMG_0020_resize.JPG
2011/09/17 02:14:05 ق.ظ
Size (KB)  :  177 KB
IMG_0021_resize.JPG
2011/09/17 02:14:06 ق.ظ
Size (KB)  :  172 KB
IMG_0022_resize.JPG
2011/09/17 02:14:07 ق.ظ
Size (KB)  :  186 KB
IMG_0023_resize.JPG
2011/09/17 02:14:08 ق.ظ
Size (KB)  :  170 KB
IMG_0024_resize.JPG
2011/09/17 02:14:09 ق.ظ
Size (KB)  :  181 KB
IMG_0025_resize.JPG
2011/09/17 02:14:10 ق.ظ
Size (KB)  :  189 KB
IMG_0026_resize.JPG
2011/09/17 02:14:11 ق.ظ
Size (KB)  :  193 KB
IMG_0027_resize.JPG
2011/09/17 02:14:12 ق.ظ
Size (KB)  :  196 KB
IMG_0028_resize.JPG
2011/09/17 02:14:14 ق.ظ
Size (KB)  :  197 KB
IMG_0029_resize.JPG
2011/09/17 02:14:15 ق.ظ
Size (KB)  :  174 KB
IMG_0030_resize.JPG
2011/09/17 02:14:16 ق.ظ
Size (KB)  :  176 KB
IMG_0032_resize.JPG
2011/09/17 02:14:17 ق.ظ
Size (KB)  :  175 KB
IMG_0033_resize.JPG
2011/09/17 02:14:18 ق.ظ
Size (KB)  :  143 KB
IMG_0034_resize.JPG
2011/09/17 02:14:19 ق.ظ
Size (KB)  :  143 KB
IMG_0035_resize.JPG
2011/09/17 02:14:20 ق.ظ
Size (KB)  :  165 KB
IMG_0037_resize.JPG
2011/09/17 02:14:21 ق.ظ
Size (KB)  :  167 KB
IMG_0039_resize.JPG
2011/09/17 02:14:22 ق.ظ
Size (KB)  :  169 KB
IMG_0040_resize.JPG
2011/09/17 02:14:23 ق.ظ
Size (KB)  :  169 KB
IMG_0042_resize.JPG
2011/09/17 02:14:24 ق.ظ
Size (KB)  :  155 KB
IMG_0043_resize.JPG
2011/09/17 02:14:25 ق.ظ
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0044_resize.JPG
2011/09/17 02:14:26 ق.ظ
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0045_resize.JPG
2011/09/17 02:14:27 ق.ظ
Size (KB)  :  176 KB
IMG_0046_resize.JPG
2011/09/17 02:14:29 ق.ظ
Size (KB)  :  181 KB
IMG_0047_resize.JPG
2011/09/17 02:14:30 ق.ظ
Size (KB)  :  156 KB
Pages:     1 2 3