مراسم کلنگ زنی بخش رادیوتراپی ولیعصر، یادمان شهید گمنام و سردر اصلی دانشگاه 1390/08/17

Thumbnail Image Table
DSC_0100.JPG
11/8/2011 12:49:06 AM
Size (KB)  :  166 KB
DSC_0101.JPG
11/8/2011 12:49:11 AM
Size (KB)  :  165 KB
DSC_0102.JPG
11/8/2011 12:49:15 AM
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0104.JPG
11/8/2011 12:49:16 AM
Size (KB)  :  150 KB
DSC_0105.JPG
11/8/2011 12:49:18 AM
Size (KB)  :  203 KB
DSC_0106.JPG
11/8/2011 12:49:23 AM
Size (KB)  :  280 KB
DSC_0108.JPG
11/8/2011 12:49:24 AM
Size (KB)  :  223 KB
DSC_0109.JPG
11/8/2011 12:49:26 AM
Size (KB)  :  247 KB
DSC_0110.JPG
11/8/2011 12:49:27 AM
Size (KB)  :  249 KB
DSC_0111.JPG
11/8/2011 12:49:31 AM
Size (KB)  :  176 KB
DSC_0112.JPG
11/8/2011 12:49:35 AM
Size (KB)  :  179 KB
DSC_0113.JPG
11/8/2011 12:49:39 AM
Size (KB)  :  159 KB
DSC_0114.JPG
11/8/2011 12:49:43 AM
Size (KB)  :  228 KB
DSC_0115.JPG
11/8/2011 12:49:44 AM
Size (KB)  :  214 KB
DSC_0116.JPG
11/8/2011 12:49:49 AM
Size (KB)  :  220 KB
DSC_0117.JPG
11/8/2011 12:49:50 AM
Size (KB)  :  222 KB
DSC_0118.JPG
11/8/2011 12:49:52 AM
Size (KB)  :  219 KB
DSC_0119.JPG
11/8/2011 12:49:55 AM
Size (KB)  :  221 KB
DSC_0120.JPG
11/8/2011 12:49:59 AM
Size (KB)  :  172 KB
DSC_0121.JPG
11/8/2011 12:50:00 AM
Size (KB)  :  171 KB
DSC_0122.JPG
11/8/2011 12:50:05 AM
Size (KB)  :  270 KB
DSC_0123.JPG
11/8/2011 12:50:06 AM
Size (KB)  :  273 KB
DSC_0124.JPG
11/8/2011 12:50:08 AM
Size (KB)  :  199 KB
DSC_0125.JPG
11/8/2011 12:50:13 AM
Size (KB)  :  236 KB
DSC_0126.JPG
11/8/2011 12:50:17 AM
Size (KB)  :  254 KB
DSC_0127.JPG
11/8/2011 12:50:18 AM
Size (KB)  :  250 KB
DSC_0128.JPG
11/8/2011 12:50:20 AM
Size (KB)  :  247 KB
DSC_0129.JPG
11/8/2011 12:50:21 AM
Size (KB)  :  247 KB
DSC_0130.JPG
11/8/2011 12:50:23 AM
Size (KB)  :  249 KB
DSC_0131.JPG
11/8/2011 12:50:24 AM
Size (KB)  :  255 KB
Pages:     1 2 3 4