سخنرانی ریاست دانشگاه در نماز جمعه و ویزیت رایگان بیماران

Thumbnail Image Table
Picture 001.jpg
12/31/2001 01:52:58 ب.ظ
Size (KB)  :  4,337 KB
Picture 002.jpg
12/31/2001 01:53:04 ب.ظ
Size (KB)  :  3,789 KB
Picture 003.jpg
12/31/2001 01:53:08 ب.ظ
Size (KB)  :  3,430 KB
Picture 004.jpg
12/31/2001 01:53:14 ب.ظ
Size (KB)  :  3,630 KB
Picture 005.jpg
12/31/2001 01:53:19 ب.ظ
Size (KB)  :  3,486 KB
Picture 006.jpg
12/31/2001 01:53:24 ب.ظ
Size (KB)  :  3,602 KB
Picture 007.jpg
12/31/2001 01:53:30 ب.ظ
Size (KB)  :  3,899 KB
Picture 008.jpg
12/31/2001 01:53:34 ب.ظ
Size (KB)  :  3,303 KB
Picture 009.jpg
12/31/2001 01:53:39 ب.ظ
Size (KB)  :  3,417 KB
Picture 010.jpg
12/31/2001 01:53:43 ب.ظ
Size (KB)  :  2,910 KB
Picture 011.jpg
12/31/2001 01:53:48 ب.ظ
Size (KB)  :  3,196 KB
Picture 012.jpg
12/31/2001 01:53:53 ب.ظ
Size (KB)  :  3,683 KB
Picture 013.jpg
12/31/2001 01:53:58 ب.ظ
Size (KB)  :  3,271 KB
Picture 014.jpg
12/31/2001 01:54:03 ب.ظ
Size (KB)  :  3,605 KB
Picture 015.jpg
12/31/2001 01:54:09 ب.ظ
Size (KB)  :  4,042 KB
Picture 016.jpg
12/31/2001 01:54:14 ب.ظ
Size (KB)  :  3,756 KB
Picture 017.jpg
12/31/2001 01:54:19 ب.ظ
Size (KB)  :  3,039 KB
Picture 018.jpg
12/31/2001 01:54:23 ب.ظ
Size (KB)  :  3,044 KB
Picture 019.jpg
12/31/2001 01:54:27 ب.ظ
Size (KB)  :  3,163 KB
Picture 020.jpg
12/31/2001 01:54:32 ب.ظ
Size (KB)  :  3,421 KB
Picture 022.jpg
12/31/2001 01:54:42 ب.ظ
Size (KB)  :  3,902 KB
Picture 023.jpg
12/31/2001 01:54:47 ب.ظ
Size (KB)  :  3,377 KB
Picture 024.jpg
12/31/2001 01:54:51 ب.ظ
Size (KB)  :  3,457 KB
Picture 025.jpg
12/31/2001 01:54:56 ب.ظ
Size (KB)  :  2,936 KB
Pages:     1 2 3