(نشست صمیمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اصحاب سلامت(عکاس تاران

Thumbnail Image Table
DSC03038.JPG
01/18/2012 09:03:58 ب.ظ
Size (KB)  :  1,729 KB
DSC03039.JPG
01/18/2012 09:04:02 ب.ظ
Size (KB)  :  1,781 KB
DSC03040.JPG
01/18/2012 09:04:08 ب.ظ
Size (KB)  :  2,284 KB
DSC03041.JPG
01/18/2012 09:04:34 ب.ظ
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC03042.JPG
01/18/2012 09:04:52 ب.ظ
Size (KB)  :  2,234 KB
DSC03043.JPG
01/18/2012 09:05:04 ب.ظ
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC03044.JPG
01/18/2012 09:07:26 ب.ظ
Size (KB)  :  2,099 KB
DSC03045.JPG
01/18/2012 09:07:48 ب.ظ
Size (KB)  :  1,658 KB
DSC03046.JPG
01/18/2012 09:07:56 ب.ظ
Size (KB)  :  1,630 KB
DSC03051.JPG
01/18/2012 09:37:46 ب.ظ
Size (KB)  :  2,086 KB
DSC03052.JPG
01/18/2012 09:37:56 ب.ظ
Size (KB)  :  1,952 KB
DSC03053.JPG
01/18/2012 09:42:20 ب.ظ
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC03054.JPG
01/18/2012 09:42:26 ب.ظ
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC03055.JPG
01/18/2012 09:42:48 ب.ظ
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC03056.JPG
01/18/2012 09:43:34 ب.ظ
Size (KB)  :  1,544 KB
DSC03057.JPG
01/18/2012 09:43:54 ب.ظ
Size (KB)  :  1,612 KB
DSC03058.JPG
01/18/2012 09:44:06 ب.ظ
Size (KB)  :  1,575 KB
DSC03059.JPG
01/18/2012 09:44:16 ب.ظ
Size (KB)  :  1,653 KB
DSC03060.JPG
01/18/2012 09:44:34 ب.ظ
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC03061.JPG
01/18/2012 09:44:56 ب.ظ
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC03062.JPG
01/18/2012 09:45:38 ب.ظ
Size (KB)  :  1,696 KB
DSC03063.JPG
01/18/2012 09:46:00 ب.ظ
Size (KB)  :  1,869 KB
DSC03064.JPG
01/18/2012 09:46:12 ب.ظ
Size (KB)  :  2,186 KB
DSC03065.JPG
01/18/2012 09:46:24 ب.ظ
Size (KB)  :  2,129 KB
Pages:     1 2 3 4 5