هیات علمیاعضای هیات علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

 گروه اصلی

گروه  یا  گروههای مامور

1

دکتر نرگس پورسینا

زیست مواد دارویی

-

2

 دکتر سمیه صدیقیان

زیست مواد دارویی

-

3

دکتر علیرضا نعمانی

زیست مواد دارویی

نانوفناوری دارویی

4

  دکتر علی رمضانی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

5

دکتر علی شرفی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

6

دکتر شهره محبی

شیمی داروئی

-

7

دکتر کبری رستمی زاده

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی

8

دکتر ندا ادیب پور

شیمی داروئی

-

9

دکتر شهلا سلطانپور

شیمی داروئی

کنترل دارو و غذا

10

دکترحسین دانافر

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی- نانو فناوری داروئی

11

دکتر مهرداد حمیدی

فارماسیوتیکس

نانوفناوری دارویی- فارماکوتراپی

12

دکتر فرامرز دوبختی

فارماسیوتیکس

-

13

دکتر سعید رضایی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

14

دکتر زیبا اسلامبولچیلار

فارماسیوتیکس

-

15

دکتر مسعود اسدی

فارماکوتراپی فارماکولوژی و سم شناسی

16

دکتر محمدرضا اسکندری

فارماکولوژی و سم شناسی

-

17

دکتر مهدیه انوش

فارماکولوژی و سم شناسی

-

18

دکتر مریم نوبرانی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

19

دکتر غزال مقدم

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

20

دکتر میر جمال حسینی

فارماکولوژی و سم شناسی

-

21

دکتر ملیحه پارسا

فارماکولوژی و سم شناسی

-

22

دکتر حامدقویمی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

23

دکترسینا عندلیب

فارماکولوژی و سم شناسی

-

24

دکتر مینا اسلامبولچیلار

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

25

دکتر علیرضا یزدی نژاد

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

26

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

فارماکوگنوزی و  داروسازی سنتی

-

27

دکتر ثمینه جعفری

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

28

دکتر مهران محسنی

کنترل غذا و دارو

-

29

دکتر آزاده غفاری

کنترل دارو و غذا

نانوفناوری دارویی

30

دکتر مریم حسن

کنترل دارو و غذا

زیست فناوری دارویی

31

دکتر سعید قنبر زاده

نانوفناوری دارویی

فارماسیوتیکس

32

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

نانوفناوری دارویی

زیست فناوری دارویی