ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون يزد؛ ميزبان كنگره ي بين المللي طب توليد مثل