ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

<a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=163874">همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت </a> <a href=" http://iccr2017.razi.ac.ir/">«همایش بین‌المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی» برگزار می‌شود </a>    <a href=" http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=166964">دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان برگزار می‌شود </a> <a href=" http://mpo-zn.ir/">فراخوان انتخاب مجریان طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان</a> <a href=" http://zums.ac.ir/content/30873/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-_YW_PAR_OPEN_EBM_YW_PAR_CLOSE__">کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) </a>