ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

<a href=" http://iccr2017.razi.ac.ir/">«همایش بین‌المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی» برگزار می‌شود </a> کارگاه مقدماتی مرور ساختارمند کاکرین <a href=" http://mpo-zn.ir/">فراخوان انتخاب مجریان طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان</a> <a href=" http://icia.ir/">چهارمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی</a> پوستر چهارمین همایش پژوهشی سالیانه ششمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت