ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

<a href="http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=163874">همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت </a> <a href=" http://iccr2017.razi.ac.ir/">«همایش بین‌المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی» برگزار می‌شود </a>    <a href=" http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=166964">دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان برگزار می‌شود </a>