ویژه پژوهشگران غیر هیات علمی

ویژه پژوهشگران خارج از دانشگاه

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده کارگاه منطقه ای نقد و داوری تخصصی مقالات <a href=" http://mpo-zn.ir/">فراخوان انتخاب مجریان طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان</a> <a href=" http://icia.ir/">چهارمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی</a> پوستر چهارمین همایش پژوهشی سالیانه ششمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت