اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://zums.ac.ir/info.xml.php
Vice-Chancellor for Education
معاونت آموزشی
http://zums.ac.ir/links/education
عنوان فارسی واحد سازمانی معاونت آموزشی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی 0241-4156370
دورنگار واحد سازمانی 0241-4156370
پست الکترونیک واحد سازمانی Education@zums.ac.ir
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی دکتر مهدی اسکندری - معاون آموزشی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران - زنجان -دانشگاه زنجان
:: برگشت ::