جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای اصغری جعفر آبادی

امیر واحدیان عظیمی، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی، دکتر میترا پیامی بوساری، محمد باقر کشافی،
دوره 20، شماره 81 - ( 7-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بیماری قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و ایران و مهم‌ترین عامل از کار افتادگی بوده که سبب تنش و استرس بیماران مبتلا می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آرام سازی پیشرونده‌ی عضلانی بر استرس درک شده بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده پس از نمونه‌گیری به روش در دسترس، نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تخصیص داده شدند. روش کار در این مطالعه به صورت یک جلسه آشنایی سازی نمونه‌ها با اهداف و روش مداخله و 120 جلسه اجرای تکنیک در گروه آزمون در مدت دو ماه بود. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه‌ی استرس درک شده و چک لیست خود گزارش دهی بودند. یافته‌ها: در این مطالعه 66 نفر شرکت داشتند. آزمون آنوا با اندازه‌های تکراری در مورد متغیر استرس درک شده بین افراد گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله عدم معنی‌داری و در دو زمان 1 و 2 ماه بعد از مداخله معنی‌داری را نشان داد (001/0P<). نتیجه‌گیری: اجرای تکنیک آرام سازی پیشرونده‌ی عضلانی بر استرس درک شده بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی موثر بوده، استفاده از این تکنیک در جهت کاهش، تعدیل و اصلاح سطوح استرس عملی و امکان پذیر خواهد بود.


داود ذوالفقاری، دکتر غلامرضا کاکا، دکتر مینو صدری، دکتر سید همایون صدرایی، عسگر امامقلی، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی، غلامرضا حرفه دوست،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پلی لاکتید کو پلی گلیکولید (Poly D,L-lactic-co-glycolic acid=PLGA) به‌عنوان پلیمری زیست سازگار و زیست تخریب‌پذیر شناخته شده است. این پلیمر اخیرا در مهندسی بافت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی رفتار بیولوژیک سلول‌های استرومایی مغز استخوان (=BMSCs Bone Marrow Stromal Cells) در کشت با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و یا پلی ال لایزین می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه ابتدا به روش الکتروریسی نانو الیاف PLGA در حلال هگزا فلورو بیس پروپانول تهیه و توسط ژلاتین و پلی ال لایزین به‌طور جداگانه پوشش (Coat) داده شدند. ویژگی‌های این پلیمر با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy =SEM) و آنالیز زاویه‌ی تماسی (Contact Angle) مورد بررسی قرار گرفت. پس از استحصال سلول‌های BMSCs رت و رسیدن به پاساژ دو، سلول‌ها در چهار گروه بدون نانو الیاف، نانو الیاف PLGA، نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با پلی ال لایزین کشت داده شدند. تکثیر سلول‌ها در روزهای دوم، چهارم و ششم توسط اکریدین اورنج و مورفولوژی سلول‌ها با نانو الیاف به‌وسیله‌ی SEM مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: محدوده‌ی قطر نانو الیاف PLGA حاصل از الکتروریسی بین 270 تا 700 نانومتر بود. میانگین زاویه‌ی تماس برای PLGA 66/107 درجه، PLGA پوشش داده شده با ژلاتین 58/64 درجه و برای PLGA پوشش داده شده با پلی ال لایزین 12/40 درجه را نشان داد. همچنین یافته‌ها نشان دهنده‌ی کاهش معنی‌دار میزان تکثیر سلول‌ها در گروه نانوالیاف PLGA تنها (P<0/05) بود. اما این میزان در گروه‌های نانوالیاف پوشش داده شده با پلی ال لایزین و ژلاتین به ترتیب افزایش یافته بود. نتیجه گیری: کشت سلول‌های شوان با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و به‌خصوص پلی ال‌لایزین منجر به ارایه‌ی داربستی زیست‌تخریب پذیر به همراه سلول شوان شد.


دکتر مریم رف رف، مینا ملکیان، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی، دکتر اکبر علی عسگرزاده، سمیرا پورمرادیان،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس و به‌ویژه نوع 2 آن یکی از عوامل اصلی افزایش بار بیماری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به‌شمار می‌رود. اخیراً تخم شنبلیله به‌عنوان یکی از گیاهان دارویی، در زمینه درمان دیابت مورد توجه می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف تخم شنبلیله بر فاکتورهای متابولیکی سرم و سطوح ICAM-1 در بیماران دیابتی نوع 2 طراحی گردید. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌دار سه سوکور بوده و بر روی 88 بیمار دیابتی (زن و مرد) انجام گرفت. گروه مداخله (n=44) به‌مدت 8 هفته روزانه 10 گرم پودر تخم شنبلیله و گروه کنترل (n=44) روزانه 5 گرم نشاسته قبل از وعده غذایی در دو نوبت دریافت کردند. ارزیابی تن سنجی، پرسشنامه 24 ساعت یادآمد خوراک و نمونه‌گیری خون ناشتا قبل و بعد از مطالعه انجام شد. یافته‌ها: بین دو گروه از نظر BMI، انرژی و پروتئین دریافتی تفاوت معنی‌داری در ابتدای مطالعه وجود داشت. سطوح FBS،HbA1c، انسولین سرم، HOMA-IR بعد از مداخله در گروه دریافت کننده‌ی تخم شنبلیله و با تعدیل متغیرهای BMI، انرژی، پروتئین دریافتی و مقادیر پایه، کاهش یافته و ICAM-1 سرم تغییر معنی‌داری نداشت (به‌ترتیب 0/007 P=،0/0001 P=،0/03 P= ، P =0/003 ، P=0/064). نتیجه گیری: تخم شنبلیله باعث بهبود متابولیسم گلوکز گردید. استفاده از این گیاه در دوز و مدت به‌کار رفته اثر معنی‌داری بر فاکتور التهابی ICAM-1 نداشت. احتمال می‌رود استفاده از تخم شنبلیله در کنترل قند خون و عواض ناشی از آن در بیماران دیابتی نوع 2 موثر باشد.


دکتر مریم رف رف، صفورا نبوی، دکتر محمد حسین صومی، دکتر عزیز همایونی راد، دکتر محمد اصغری جعفر آبادی،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: شواهدی مبنی بر اثرات مفید پروبیوتیک‌ها در بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی بر آنزیم‌ها و بافت کبد در افراد مبتلا به NAFLD بود. روش بررسی: این مطالعه روی 72 بیمار مبتلا به NAFLD انجام شد. افراد به روش تخصیص تصادفی به یکی از دو گروه مداخله یا کنترل تخصیص داده شدند (36= n در هر گروه) و به مدت 8 هفته روزانه به‌ترتیب 300 گرم ماست پروبیوتیک و 300 گرم ماست معمولی مصرف کردند. دریافت‌های غذایی، شاخص‌های تن‌سنجی، اولتراسونوگرافی کبدی و سطح سرمی آنزیم‌های کبدی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS و آزمون‌های کای دو، تی مستقل، تحلیل کواریانس و تی زوجی انجام شد. یافته‌ها: دو گروه از نظر ویژگی‌های پایه در شروع مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشتند. مصرف ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی موجب کاهش 06/13 درصد در سطح آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) گردید و سطح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) را به میزان 87/13 درصد کاهش داد (به‌ترتیب 02/0> Pو 005/0>P). در دو گروه تفاوت معنی‌داری در نسبت AST/ALT پس از مداخله دیده نشد (05/0P). نتیجه‌گیری: مصرف ماست پروبیوتیک غلظت ALT و ASTسرم را در بیماران مبتلا به NAFLD کاهش داده و موجب بهبود اکوژنیسته بافت کبد گردید و احتمال می‌رود در بهبود بیماری کبد چرب سودمند باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb