جستجو در مقالات منتشر شده


13 نتیجه برای الهی

دكتر علی عطائیان ، دكتر عباسعلی نوریان ، حبیب اله پایکاری، سیف اله عبدالهی ،
دوره 4، شماره 16 - ( 7-1375 )
چکیده


پروین پور عبدالهی ششگلانی ، مهر انگیز ابراهیمی ممقانی ، سعید دستگیری،
دوره 6، شماره 23 - ( 4-1377 )
چکیده


سیما کرمانشاهی ، د كتر اصغر حمیدی ، ملیحه اسدالهی ،
دوره 6، شماره 24 - ( 7-1377 )
چکیده


پروین پور عبدالهی ، سید جمال قائم مقامی ،
دوره 8، شماره 32 - ( 7-1379 )
چکیده


آذر آوازه، نسرین الهی ، مرضیه اسدی ذاکر، دكتر عبدالرحمن راسخ ، فاطمه حاجی حسینی،
دوره 12، شماره 47 - ( تير 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: فلبیت ناشی از تزریق، شایع‎ترین عارضه‌ی تزریق‎های داخل وریدی است .شیوع بالای فلبیت یکی از مسائل مهم تزریقات وریدی است که توجه زیادی را به خود معطوف داشته و در تحقیقات بسیاری استفاده از داروهایی مثل آنتی سپتیک‌ها، هپارین، استروییدها و به کار بردن فیلتر برای کاهش وقوع فلبیت، تجربه شده است. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین تاثیر پماد نیترو گلیسرین موضعی بر بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتترهای وریدی در سال 1382 در زنجان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است. حجم نمونه شامل 82 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می‌باشد که به روش مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار داده شدند. پس از جای‌گذاری کاتتر وریدی، در گروه مورد پماد نیتروگلیسیرین و در گروه شاهد دارونما به میزان 5/1 سانتی متر و به وسعت 2×4 سانتی متر در قسمت دیستال کاتتر استعمال گردید و روی آن با گاز استریل 5×5 سانتی‌متر‌ی پوشانده شد. پس از 12 ساعت محل کاتتر از نظر وجود و یا عدم وجود علایم فلبیت و شدت آن با استفاده از چک لیست بررسی و پانسمان با استعمال مجدد پمادها، تعویض ‎گردید. این عمل در 24 ، 36 ، 48 ، 60 ، و 72 ساعت بعد نیز تکرار شد. نتایج با استفاده از آزمون تی، کای دو و خطر نسبی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین فراوانی (001/0 P=) و شدت بروز فلبیت (005/0 P=) در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. هم‌چنین نتایج حاکی از افزایش طول عمر کاتتر در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بود (01/0 P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: استفاده از پماد نیترو گلیسیرین در مواردی که نیاز به کاتتر گذاری بیش از 48 ساعت وجود دارد پیشنهاد می‌گردد. انجام تحقیقات وسیع‌تر، با حجم نمونه‌ی بالاتر توصیه می‌گردد.
پروین پور عبدالهی، میترا زراتی، دکتر سید ولی رضویه، دکتر سعید دستگیری، سید جمال قائم مقامی، دکتر اسکندر فتحی آذر،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عادات و الگوهای غذایی در دوران کودکی شکل گرفته و تا پایان زندگی فرد باقی می‌مانند.تغذیه‌ی صحیح در این دوران سبب ارتقاء رشد و تکامل کودک شده، به علاوه از خطر ابتلا به بیماری های مزمن در دوران بزرگسالی می‌کاهد. نظر به اهمیت آموزش تغذیه به کودکان در سنین مدرسه، هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش‌ تغذیه‌ برآگاهی‌ و عملکرد تغذیه‌ای‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ پنجم ابتدایی‌ در ارتباط‌ با مصرف‌ تنقلات می‌باشد‌ که طی سال 1382 تا 1383 در تبریز انجام شد. روش بررسی: این‌ مطالعه‌ی‌ تجربی بر روی 487 دانش‌آموز (16 مدرسه)‌ در دو گروه‌ آزمایش و‌ کنترل‌ انجام شد. در این‌ مطالعه‌ دو شیوه‌ی ‌آموزشی‌ (روش‌ سخنرانی‌ بدون‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و روش‌ استفاده‌ از وسایل‌ کمک‌آموزشی‌ و بحث گروهی) به مدت 12 جلسه‌ی آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد. به‌ منظور بررسی‌ تاثیر مداخله‌ی آموزش‌ تغذیه‌ در مصرف‌ تنقلات‌، روش‌ چهار گروهی‌ سولومن‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه تفاوت معنی داری را بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش قبل از مداخله نشــان نداد. اما بعد از آموزش، تفاوت معنی داری (005/0 P=) بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد در دو گروه مشاهده شد، به طوری که میانگین امتیاز عملکرد در گروه آزمایش از 95/31±8/87 قبل از مداخله به 34/28±6/104 پس از مداخله و میانگین امتیاز آگاهی از 49/16±40/22 قبل از مداخله به 68/25±6/42 پس از مداخله تغییر یافت. علاوه بر این در هر دو گروه آگاهی و عملکرد به طور معنی داری افزایش یافت (005/0 P=). نتایج در دانش آموزان دختر رضایت بخش تر از دانش آموزان پسر بود (005/0 P=). نتیجه گیری: آموزش‌ تغذیه‌ به‌ ویژه در محیط‌ مدرسه‌ نقش‌ بسیار عمده‌ای‌ در افزایش‌ آگاهی‌ وعملکرد دانش‌آموزان‌ ایفا می‌کند.جایگزینی مواد غذایی طبیعی و مغذی به جای تنقلات، بسیاری از مشکلات ناشی از مصرف این قبیل مواد غذایی بی ارزش را کاهش می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش آموزش‌ والدین‌ نیز در ارتباط‌ با کاهش‌مصرف‌ تنقلات امری مهم‌ و ضروری‌ می‌باشد.


دکتر حسین کاکویی، دکتر زهرا زمانیان اردکانی، دکتر سید مرتضی کریمیان، دکتر سید تقی آیت‌الهی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه نوبت کاری از اجزای جدایی ناپذیر زندگی در جوامع صنعتی و در حال توسعه محسوب می‌شود و در این میان نقش برخی از فرآیند‌های زیستی آهنگین انسان نظیر ترشح هورمون ملاتونین در تطابق با شرایط نوبت‌کاری و کاهش مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست. این هورمون یکی از مهم‌ترین متغیر‌های فیزیولوژیک نشان دهنده‌ی وضعیت دستگاه سیرکادین آهنگین در انسان است، اما الگوی ترشح آن در ساعات اولیه‌ی صبح و طول روز در شاغلین ایران، به‌ویژه نوبت کاران مشخص نیست. هدف این مطالعه‌ی تجربی، تعیین نیم رخ ترشح 24 ساعته‌ی ملاتونین در پرستاران نوبت کار و ثابت کار در یک نظام نوبت کاری سریع می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه بخشی از یک تحقیق میدانی تجربی با روش مداخله‌ای قبل و بعد است که در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا 1387 بر روی 44 نفر (34 نفر نوبت کار و 10 نفر ثابت کار) از پرستاران زن در یک بیمارستان دانشگاهی در شهر شیراز انجام پذیرفت. برای اندازه‌گیری هورمون ملاتونین از کلیه‌ی پرستاران مورد مطالعه (نوبت کار با چرخش سریع و ثابت کار با خواب شبانه) به مدت 24 ساعت (هر سه ساعت) نمونه خون گرفته شد. روش ELISA نیز برای تعیین غلظت ملاتونین در سرم انسانی و پلاسما استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: افراد مورد مطالعه دارای دامنه‌ی تغییرات سنی بین 22 تا 55 سال و میانگین سابقه‌ی کار 5/5 سال (5 تا 10 سال) بودند. حداقل و حداکثر میزان ملاتونین 24 ساعته در پرستاران نوبت کار با شب‌کاری به ترتیب در ساعت 4 عصر (91/14 پیکوگرم بر میلی‌لیتر) و 4 صبح (49/131 پیکوگرم بر میلی‌لیتر) بود. اما این مقادیر در پرستاران ثابت کار (شب خواب) کاملا متفاوت بوده، به‌ترتیب 02/1 پیکو گرم بر میلی‌لیتر در ساعت 4 عصر و 40/177 پیکو گرم بر میلی‌لیتر در 4 صبح بود. در مورد تغییرات زمانی میزان ترشح ملاتونین نیز نتایج گواه بر این حقیقت بود که میزان ترشح ملاتونین در ساعت 22 با ساعات 16 و 1 صبح تفاوت معنی‌دار داشت (001/0=P). ضمنا میزان ملاتونین ساعت 4 صبح هم با همه ساعات شبانه روز تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0=P). نتیجه‌گیری: مقایسه‌ی مدل تغییرات زمانی ترشح ملاتونین در پرستاران نوبت کار و ثابت کار حاکی از این واقعیت است که نوبت کاری به طور سرشتی برای انسان غیرطبیعی و غیرعادی بوده، با تغییر الگوی ترشح ملاتونین (کاهش قابل توجه میزان ترشح ملاتونین در نقطه‌ی اوج یعنی ساعت 4 صبح و اوایل صبح یعنی ساعت 7) به طور قطع چرخه‌ی خواب، میزان هوشیاری در شب و فعالیت‌های روزانه بر هم خواهد خورد.


اقباله اسدالهی، دکتر افرا خسروی، پروفسور پال اونیل،
دوره 18، شماره 70 - ( 1-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مقاومت پلاسمودیوم فالسیپاروم به کلروکین به یکی از مشکلات عمده‌ی بهداشتی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. آمودیاکین یکی از ترکیبات 4-آمینوکینولین است که علیه بسیاری از سویه‌های مقاوم به کلروکین موثر است، اما استفاده‌ی کلینیکی از آن به شدت محدود شده است، زیرا این دارو اثرات هپاتوتوکسیکی و آگرانولوسیتوزی در مصرف کنندگان ایجاد می‌کند. هدف مطالعه‌ی حاضر طراحی و ساخت آنالوگ‌های جدیدی از آمودیاکین است تا در درمان سویه‌های مقاوم به کلروکین موثر بوده، جایگزین مناسبی برای کلروکین نیز باشد. روش بررسی: در مطالعه‌ی حاضر آنالوگ‌های ایزومریک آمودیاکین در یک روش چهار مرحله‌ای تولید شده، علیه سویه‌های مختلف پلاسمودیوم فالسیپاروم مقاوم و حساس به کلروکین از جمله پلاسمودیوم فالسیپاروم TM6 (مقاوم به کلرکین) و 3D7 (حساس به کلروکین) به‌صورت In vitro آزمایش گردیدند. یافته‌ها: چندین آنالوگ 4-فلورو آمودیاکین فعالیت ضد مالاریایی مناسبی به‌صورت In vitro علیه ایزوله‌ی 3D7 پلاسمودیوم فالسیپاروم حساس به کلروکین نشان دادند ولی هیچکدام از این آنالوگ‌ها قوی تر از خود آمودیاکین نبودند. بهترین فعالیت ضد مالاریایی با استفاده از آنالوگ (6f) Morpholino حاصل شد. نتیجه‌گیری: از بین 10 آنالوگ مختلف فلوروآمودیاکین ساخته شده، ترکیب 6h به‌عنوان ترکیبی قوی‌تر از دیگر کاندیدها شناخته شد. اگر چه این ترکیب با کلروکین و آمودیاکین در اثر بخشی علیه انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم نیز برابری می‌کرد.


دکتر محمد صالحی، مژده قلی‌زاده، صدیقه نعمت الهی، دکتر مژگان بنده پور، دکتر بهرام کاظمی دمنه، دکتر احمد حسینی،
دوره 21، شماره 85 - ( 2-1392 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کمبود پروتامین و آسیب DNA بر میزان بیان ژن‌ها در دوره‌ی جنینی اثر مهمی دارد. نگهداری اسپرم در محیط کشت موجب تغییرات مورفولوژیک هسته و آزاد شدن DNA می‌گردد. با وجود این، ارتباط بین کمبود پروتامین و میزان آزاد سازی قطعات DNA از اسپرم‌ها‌ی نگهداری شده در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 در این قطعات مشخص نمی‌باشد. روش بررسی: آنالیز مایع سیمن طبق معیار WHO انجام شد. جهت تعیین کمبود پروتامین از رنگ‌آمیزی CMA3 استفاده گردید. 20 میلیون اسپرم از هر نمونه در محیط مصرفی Ham’s F10 به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه شد. پس از سانتریفوژ کردن، از فاز سوپرناتانت استخراج DNA صورت گرفت. غلظت DNA توسط بیوفوتومتر تعیین گردید. حضور ژن DNMT1 توسط انجام PCR با پرایمر‌های اختصاصی و الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز تایید شد. یافته‌ها: بین میزان قطعات DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و رنگ آمیزی CMA3 ارتباط مستقیم و معنی‌داری مشاهده گردید (05/0P<). بین میزان قطعات DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). ارتباط معنی‌داری بین کمبود پروتامین و حضور ژن DNMT1 در قطعات آزاد شده از اسپرم مشاهده نشد. نتیجه گیری: مطالعه‌ی حاضر بیانگر این امر است که انکوباسیون اسپرم‌های دارای کمبود پروتامین منجر به آزاد شدن قطعات بیشتری از DNA اسپرم می‌گردد که در نهایت سلامت جنین‌های حاصل از این اسپرم‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


دکتر طاهره الهی، رباب خسروی، سهیلا رشیدی رشت آبادی، اکرم اخوان،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: دوری از محیط آشنای خانه و حمایت‌های خانوادگی در کنار ضعف توانایی‌ها و مهارت‌ها و فقدان‌های دوران پیری، می‌تواند زمینه‌ی ابتلا به مشکلات روانی را برای سالمندان ساکن خانه‌ی سالمندان فراهم نماید؛ لذا ضروری است به دنبال شناسایی و تقویت عواملی باشیم که آسیب‌پذیری سالمندان را در برابر این مشکلات کاهش دهد. یکی از عوامل موثر و مغفول مانده در این زمینه امید است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش امید در مشکلات روانشناختی سالمندان ساکن در سرای سالمندان بود. روش بررسی:60 سالمند (28 زن و32 مرد) فاقد مشکلات حاد جسمانی و شناختی از خانه‌های سالمندان شهر زنجان به روش تمام سرشماری با استفاده از آزمون‌های جمعیت شناختی، امیدواری اشنایدر و SCL 90-R مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، روابط معنادار امید کلی، امید راهبردی و امید عاملی را با ضریب کلی علایم مرضی و برخی از ابعاد آن نشان داد. مشخص شد که امید عاملی، راهبردی و کلی سهم معنادار و نسبتا بالایی از واریانس ضریب کلی علایم مرضی و ابعاد افسردگی، جسمانی سازی، اضطراب، خصومت و افکار پارانوئید (به ترتیب 7، 7، 14، 9، 21 و 5/17 درصد) را تبیین می‌نمایند. با توجه به علامت ضرایب بتا مشخص شد که هرچه نمرات آزمودنی‌ها در متغیرهای پیش‌بین امید بالاتر باشد میزان علایم مرضی ذکر شده در آن‌ها کمتر بوده، از سلامت روان بالاتری برخوردارند. نتیجه‌گیری: امیدواری به آینده از طریق تحمل‌پذیر کردن شرایط موجود به عنوان پاسخی موثر به عوامل تنش‌زا در نظر گرفته می‌شود و آسیب‌پذیری سالمندان را نسبت به مشکلات روانی کاهش می‌دهد.


دکتر طاهره الهی، محبوبه صادق آبادی،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان ابتلا به افسردگی در کودکان خانواده‌های تک والدی و دووالدی بر اساس آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و بررسی همگرایی این آزمون‌ها در تشخیص افسردگی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به روش علی- مقایسه‌ای انجام شد و جامعه آماری آن همه دانش ‌آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در سال تحصیلی 93-92 شهر اصفهان بودند که از بین آ‌ن‌ها 217 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژهش حاضر پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس، 1992) و آزمون ترسیم خانواده (هال، 1951) بود. دانش‌آموزان ابتدا پرسشنامه افسردگی کودکان را تکمیل کردند و سپس در آزمون ترسیم خانواده مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها: داده‌ها بر اساس جنسیت و نوع خانواده (تک‌والدی و دو‌والدی بودن) با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون، رابطه معناداری (001/0>P، 328/0=R) را بین دو آزمون در تشخیص افسردگی نشان داد. میانگین افسردگی کودکان تک‌والدی در پرسشنامه افسردگی کودکان و نیز در آزمون ترسیم خانواده به طور معناداری بالاتر از کودکان دووالدی بود. تفاوتی بین میانگین افسردگی دو جنس در پرسشنامه افسردگی کودکان وجود نداشت، در حالی که در آزمون ترسیم خانواده تفاوت معناداری بین پسران و دختران وجود داشت. نتیجه‌گیری: جدایی از یکی از والدین با احتمال بالای ابتلا به افسردگی در فرزندان همراه است و هر دو آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان همگرا با هم از قدرت تشخیصی بالایی در تشخیص افسردگی کودکان برخوردارند.


دکتر علی شا اکیا، اعظم الهی، رویا چگنه لرستانی، دکتر کیقباد قدیری،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از مکانیسم‌های دخیل در مقاومت کلبسیلا پنومونیه به فلوروکینولون‌ها، پمپ‌های تراوشی AcrAB است. در این مطالعه فراوانی ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن‌های کد کنندهAcrAB  و نقش پمپ‌های تراوشی در مقاومت به فلوروکینولون بررسی گردید.
روش بررسی: 165 نمونه مختلف بیماران از مراکز پزشکی کرمانشاه جمع‌آوری و از میان آن‌ها 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه توسط کیت
API-20E تایید شد. حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین با استفاده از آزمایش‌های Disk diffusion و (MIC (Minimum Inhibitory Concentration تعیین شد. ژن‌هایacrA  و acrB با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی اثر ماده مهارکننده پمپ‌های تراوشی باکتریایی، (CCCP) Carbonyl cyanide m- chlorophynyl hydrazone، با غلظت نهایی
5 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر روی
MIC ایزوله‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها به‌روش آگار دایلوشن انجام شد.
یافته‌ها: از 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه، (28 درصد) 28 ایزوله به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین مقاوم بودند. هر دو ژن acrA و acrB در تمام ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها وجود داشت. اثر CCCP بر روی ایزوله‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین منجر به کاهش میزان MIC در 11 ایزوله (2/39 درصد) شد که از میان آن‌ها میزان MIC در 5 ایزوله از مقاوم به حساس تغییر یافت.
نتیجه‌گیری: گرچه میزان مقاومت بالای دارویی ایزوله‌ها تنها به دلیل پمپ‌های تراوشی نمی‌باشد، اما نتایج مهار پمپ تراوشی نشان دهنده نقش آن‌ها در مقاومت 39 درصد ایزوله‌ها بود. هم‌چنین وجود ژن‌های AcrAB در همه ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به فلوروکینولون‌ها اهمیت این پمپ‌ها را نشان می‌دهد.
 
فریبا عبدالهی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر معصومه نمدیان،
دوره 26، شماره 116 - ( 5-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری متابولیک است که با سبک زندگی سالم قابل پیشگیری و کنترل است. عدم پیروی از رژیم درمانی در بیماری‌های مزمن، یک مشکل اساسی درسرتاسر جهان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان پیروی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از رژیم درمانی توصیه شده در شهر زنجان در سال 1394 اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 385 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 انجام گردید. داده‌ها با استفاده از نمونه خون بیماران و پرسشنامه‌هایی در زمینه‌ی رژیم غذایی، رژیم دارویی و فعالیت فیزیکی (که اعتبار آن‌ها در مطالعه مقدماتی تایید شده بود)، جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: از مجموع 385 بیمار مورد بررسی، 4/56 درصد مونث و 5/80 درصد متاهل بودند و میانگین سنی بیماران 9/54 سال بود. همچنین
9/76 درصد از فعالیت فیزیکی، 4/50 درصد از رژیم غذایی
و 5/52 درصد از رژیم دارویی توصیه شده پیروی مطلوبی نداشتند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت، سطح تحصیلات، بیماری زمینه‌ی دیگر، و وضعیت اشتغال بیماران با میزان پیروی بیماران از فعالیت فیزیکی؛ بین میزان پیروی از رژیم غذایی و وضعیت تاهل وجود نداشت (05/0P<) اما بین میزانHbA1c  و خودگزارش دهی پیروی از رژیم درمانی ارتباط معنی‌داری یافت شد (05/0P<).
نتیجه گیری: پیروی از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر زنجان بسیار کمتر از حد مطلوب می‌باشد. بنابراین تبیین استراتژی‌های لازم در این زمینه جهت پیشگیری از عوارض شدید دیابت و کنترل بهتر آن ضروری می‌باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb