جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای امیری

دکتر فرنوش فرضی، دکتر علی میر منصوری، دکتر میر جلال جلالی، دکتر زهرا محتشم امیری،
دوره 10، شماره 40 - ( مهر 1381 )
چکیده

خلاصه سابقه وهدف: استفاده وسیع از بی حسی منطقه ای و به خصوص بی حسی نخاعی (SA) در اعمال جراحی سزارین می تواند با عوارضی مانند افت فشار خون در مادر و در نتیجه آسفیکسی جنین همراه باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تزریق افدرین و آتروپین در پیشگیری از هیپوتانسیون ناشی از بی حسی نخاعی در خانم های باردار کاندید سزارین بیمارستان الزهرای رشت در سال 1380، انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سویه کور بود که برروی 96 خانم باردار کاندید سزارین الکتیو انجام شـد. بیماران به طور تصادفی به 4 گروه 24 نفری (شاهد ، تجویز 30 میلی گرم افدرین عضلانی 15 دقیقه قبل از SA, تجویز 30 میلی گرم افدرین وریدی طی یک دقیقه بعد از SAو تجــویز 5/0 میلی گرم آتروپین وریدی طی یک دقیقه بعد از SA) تقسیم شدند. فشار خون, تعــــداد نبـــض (PR) و اشباع اکسیژن خون شـریانی )2( SaO یک بار قبل از SA و پس از آن نیز تا دقیقه 40 به فواصل هر 3 تا 5 دقیقه کنترل شدند. هیپوتانسیون شدید به صورت کاهش فشار خون سیستولیک بیش از 30 درصد نسبت به فشار خون اولیه یا کاهش آن به کمتر از 90 میلی متر جیوه در بیمارانی که فشار خون طبیعی داشتند، تعریف شد. بیماران با لیدوکایین 5 درصد هیپر بار تحت SA قرار گرفتند. بروز هیپوتانسیون در گروه ها با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوع هیپوتانسیون شدید در گروه شاهد 42 درصد، گروه افدرین عضلانی 21 درصد، گروه افدرین وریدی 17 درصد و در گروه آتروپین 5/37 درصد بود. از نظر بروز هیپوتانسیون تنها بین گروه افــدرین وریدی و گروه شاهد تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0 p< ). PR در گروه افدرین عضلانی افزایش داشت و بیشترین شیوع هیپوتانسیون خفیف نیز در این گروه بود. افدرین وریدی هیچ تاثیر سویی بر PR مادران و یا نبض وآپگار نوزادان نداشت. نتیجه گیری و توصیه ها: تجویز پروفیلاکتیک 30 میلی گرم افدرین وریدی طی یک دقیقه بعد از بی حسی نخاعی در بیماران سزارینی به میزان قابل توجهی از بروز هیپوتانسیون شدید پیشگیری نموده و بیماران از ثبات همودینامیکی بیشتری برخوردار خواهند بود.


دکتر زهرا محتشم امیری، دکتر حرمت رحیم زاده اشکلک،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سیگار کشیدن یک مشکل بهداشتی عمده در کل دنیا و مانعی سخت برای پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌باشد. اکثر مطالعات نشان داده‌اند که سن شروع مصرف سیگار قبل از18 سالگی می‌باشد و مصرف سیگار دانش آموزان ارتباط نزدیکی با مصرف سیگار در معلمین دارد. از این رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار در دبیران مرد مدارس متوسطه‌ی شهرستان رشت، در سال 1382 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی، 600 دبیر مرد دبیرستان‌های سطح شهرستان از طریق پرسش‌نامه‌ی خود ایفا مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه شامل دو قسمت اطلاعات زمینه‌ای و الگوی مصرف سیگار بود. داده‌ها پس از جمع آوری با استفـــاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون‌های آماری کای دو و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 582 معلم مورد مطالعه، 119 نفر (4/20 درصد) سیگاری بوده و 55 نفر (4/9 درصد) نیز سیگار را ترک کرده بودند. 5/70 درصد بیش از یک نخ سیگار در روز مصرف می‌کنند . میانگین سن شروع مصرف سیگار 5/6 ±4/19 سال بود. بین وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و نوع رشته‌ی تحصیلی، داشتن همکاران سیگاری، ورزش در طول هفته و مشاهده‌ی دکتر یا پرسنل بهداشتی در حال سیگار کشیدن با مصرف سیگار معلمین ارتباطی وجود نداشت، اما بین اشتغال به شغل دوم (03/0 P=)، داشتن دوستان سیگاری (0001/0P=)، مشاهده‌ی سیگار کشیدن معلمین در طول دوره‌ی دبیرستان ( 04/0 =P ) وسن شروع مصرف سیگار( 0001/0 P=) با مصرف سیگار ارتباط معنی‌دار وجود داشت. داشتن دوستان سیگاری با نسبت شانس 75/2 (حدود اطمینان 2/1 تا 1/6 ) و سن شروع مصرف سیگار قبل از 15 سالگی با نسبت شانس 34/5 (حدود اطمینان 38/2 تا 95/11) بر مصرف سیگار( در حال حاضر) مؤثر بوده‌اند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان ‌داد که مصرف سیگار در معلمین مدارس شایع بوده و باید هر چه سریع‌تر برنامه‌های پیشگیری و منع مصرف سیگار در مدارس به اجرا درآید. انجام مطالعات بیشتر توصیه می‌گردد.


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، سولماز آقا امیری، دکتر محمدرضا اشراقیان، دکتر علی اکبر صبوریراقی، دکتر طاهره فرامرزی، مهندس وحید مهدوی، فاطمه صابر پور، پرستو فاضلی فرد، ترانه پیمانه عابدی محتسب،
دوره 16، شماره 64 - ( 7-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده‌ی بیماری‌های منتقله از راه غذا می‌باشد. آلودگی مواد غذایی به ‌صورت مستقیم از طریق حیوانات آلوده به این باکتری و یا در نتیجه‌ی عدم ‌رعایت بهداشت در مراحل تولید و توزیع، از جانب افراد شاغل در این زمینه که ممکن است ناقل این باکتری باشند، اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، تعداد سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس که به مواد ضد‌میکروبی مقاوم هستند، رو به افزایش است. هم‌چنین انتقال سویه‌های مقاوم از طریق مواد غذایی می‌تواند باعث جایگزینی میکروفلور حساس فردی و ایجاد بیماری‌های خطرناک شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی مواد غذایی به استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این ایزوله‌ها صورت گرفت. روش ‌بررسی: 1047 نمونه‌ی غذایی مختلف در فاصله‌ی زمانی مرداد ماه سال 1385 تا آذر ماه سال 1386 از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس ‌اورئوس مطابق دستورالعمل استاندارد ایران به شماره‌ی 1194 مورد بررسی قرار‌ گرفتند. سپس ایزوله‌های استافیلوکوکوس ‌اورئوس از نظر مقاومت آنتی‌بیوتیکی با روش آگار ‌دیسک‌دیفیوژن نسبت به 11 آنتی‌بیوتیک مورد مطالعه قرار ‌گرفتند. یافته‌ها: از 1047 نمونه‌ی مورد بررسی، 100 نمونه (5/9 درصد) از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند. همچنین 31 درصد از ایزوله‌ها حداقل به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی مقاومت نشان دادند و 15 آنتی‌بیوتیپ نیز مشخص شد. نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، با توجه به وجود استافیلوکوکوس ‌اورئوس در مواد ‌غذایی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این ایزوله‌ها، لزوم کنترل صحیح مسایل بهداشتی در مراحل تولید و توزیع مواد‌ غذایی به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی و انتقال سویه‌های مقاوم میکروبی مشخص می‌شود.


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، محمدحسین یزدی، دکتر زهیر محمدحسن، مرضیه هولاکویی، ترانه پیمانه‌عابدی محتسب، فرزانه امین هراتی، سولماز آقا امیری، مهدی مهدوی،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: خواص ضد توموری باکتری‌های خانواده‌ی لاکتوباسیلوس در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. این خواص احتمالا به‌دلیل وجود ویژگی ایمنومدولاتوری یا تنظیم کننده‌ی سیستم ایمنی مربوط به این باکتری‌ها می‌باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات مصرف لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌عنوان پروبیوتیک بر پاسخ‌های ایمنی در موش‌های مبتلا شده به سرطان پستان با روش پیوند تومور می‌باشد. روش بررسی: تعداد ١٨ سرموش ماده‌ی ٦تا ٨ هفته‌ای با وزن تقریبی 25تا30 گرم در شرایط یکسان به‌طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند که هرگروه شامل ٩ عدد موش بود. موش‌های گروه اول به‌مدت ٢هفته قبل از توموری شدن روزانه به‌میزان نیم میلی‌لیتر سوسپانسیون لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس CFU/ml) 108*7/2( را دریافت کردند و بعد از توموری شدن هم با وقفه‌های ٣ روزه به‌صورت دوره‌های ٧ روزه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را دریافت نمودند. گروه دوم به‌عنوان گروه کنترل در تمام طول مطالعه با حجم یکسان و شرایط مساوی PBS دریافت کردند. یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که موش‌های دریافت کننده‌ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای میزان IL-12بیشتری در کشت سلول‌های طحالی خود در مقایسه با موش‌های گروه کنترل بوده، میزان TGF-β نیز که به‌عنوان یکی از سایتوکاین‌های سرکوبگر ایمنی مطرح می‌باشد، در موش‌های گیرنده‌ی پروبیوتیک کمتر ‌بود. همچنین میزان پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری 48 ساعته در گروه گیرنده‌ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تحریک مجدد با آنتی‌ژن اختصاصی تومور بیشتر بود که از نشانه‌های تحریک سلول‌های Th1 می‌باشد. علاوه براین، سرعت رشد تومور نیز در موش‌های گروه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کمتر ازگروه کنترل بود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان گفت که مصرف روزانه‌ی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می‌تواند باعث تقویت پاسخ ایمنی سلولی شده، احتمالا به‌عنوان یک عامل حمایت کننده در درمان سرطان می‌تواند مطرح شود، اما هنوز نیاز به انجام مطالعات بیشتر و بررسی‌های دیگری برای کشف این اثرات وجود دارد


لیلا امیری فراهانی، وحیده شیرازی، فاطمه رجبعلی پور،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: زایمان یکی از بحران‌های زندگی یک زن و مرحله‌ی دوم زایمان فوق العاده دردناک می‌باشد که نیازمند صرف انرژی بسیار برای مادر است و طولانی شدن آن می‌تواند عوارض جبران ناپذیری را برای مادر و جنین در بر داشته باشد، با توجه به ابهامات موجود در زمینه‌ی انتخاب یک وضعیت مناسب در طی این مرحله، مطالعه‌ای با هدف مقایسه‌ی تاثیر وضعیت‌های مختلف زایمانی طی مرحله‌ی دوم زایمان بر طول آن طرح ریزی شد. روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 148 نفر اززنان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر اراک انجام شد. افراد شرکت کننده در مطالعه پس از کسب رضایت به صورت تصادفی در سه گروه، وضعیت لیتوتومی (49 نفر)، چمباتمه (49 نفر) و 3 زانویی (50 نفر) تخصیص یافتند. کلیه‌ی افراد از زمان کامل شدن دیلاتاسیون و افاسمان تا تاجی شدن سر جنین در وضعیت مورد نظر قرار گرفتند و طول مدت مرحله‌ی دوم با کورنومتر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری از نظر میانگین طول مدت مرحله‌ی دوم زایمان بین گروه‌ها دیده نشد (به‌ترتیب در گروه وضعیت لیتوتومی، چمباتمه و زانویی 31/26 ±02/49، 68/25 ±97/50 و 52/26 ±71/52) دقیقه. میزان زایمان سزارین در گروه وضعیت لیتوتومی 76/5، چمباتمه 54/7 و زانویی 1/9 درصد به جهت طولانی شدن مرحله‌ی دوم زایمان و دیسترس جنینی رخ داد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. تفاوت معنی‌داری از نظر نمره‌ی آپگار دقیقه 1و 5 بین گروه‌ها دیده نشد. نتیجه گیری: هر چند برخلاف سایر مطالعات نتایج پژوهش ما نتوانست اثر وضعیت‌های مختلف زایمانی بر طول مرحله‌ی دوم زایمان را نشان دهد، ولی به نظر می‌رسد برای زنان واقع در این مرحله وضعیتی انتخاب شود که راحت باشند و کمترین شدت درد، راحتی بیشتر، عوارض مادری و جنینی کمتری را در پی داشته باشد.


محمد بابامیری، محمد وطن خواه، حسین معصومی جهاندیزی، مرضیه نعمتی، مهسا درویشی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیتی که شادکامی می‌تواند در ترک سومصرف مواد داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهواز بوده است. روش بررسی: جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی معتادینی بود که به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز مراجعه کرده بودند. نمونه‌ی مورد نظر شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شیوه‌های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر؛ امیدواری میلر؛ شادکامی آکسفورد؛ و افکارخودآیند منفی کندال و هولون بود یافته‌ها: تحلیل آماری نتایج نشان داد که بین سبک‌های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد 0001/0P< رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای ذکر شده 60 درصد از واریانس شادکامی را تبیین می‌کنند و دو متغیر امیدواری و سبک مقابله‌ی مساله مدار بهترین پیش‌بین‌های شادکامی بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش تقویت راهبرد مقابله‌ایی مساله مدار و امیدواری می‌تواند با شادکامی بیشتر افراد معتاد همراه باشد و در نتیجه احتمال ترک و بهبودی را در آن‌ها افزایش دهد.


الهه فلاحی، شهربانو پرچمی برجوئی، سمیه رئیسی، دکتر علی صالحی، بهشته امیری، فاطمه هیبتی، دکتر حسین تیموری،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: ورم ملتحمه بهاره (Vernal Kerato Conjunctivitis) یک واکنش ایمنی در ارتباط با آنتی ژن‌های محیطی می‌باشد که منجر به التهاب بافت ملتحمه چشم می‌شود. یکی از عوامل ژنتیکی موثر محتمل در این بیماری ژن VSX1 می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر جهش‌های واقع در اگزون 1، 2 و 3'UTR ژن VSX1در بیماران مبتلا به VKC در شهرکرد با استفاده از روش‌های PCR-SSCP و PCR-HAبررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، نمونه خون محیطی 100 فرد مبتلا به بیماری ورم ملتحمه و همچنین 100 فرد که هیچ نوع بیماری چشمی در آنها ثابت نشده بود به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی به روش فنول-کلروفرم استخراج شد و توسط PCR تکثیر گردید، سپس با استفاده از محصول PCR، SSCP و HA انجام گرفت و نمونه‌هایی که دارای باندهای متفاوت بودند به منظور تعیین نوع تغییر نوکلئوتیدی توالی یابی شدند. در ادامه، به منظور بررسی نوع تغییر نوکلئوتیدی مشاهده شده از روش RFLP استفاده شد. یافته‌ها: با بررسی نتایج SSCP، 6 نمونه در اگزون‌های 1 و2 و 13 نمونه در ناحیه 3'UTR دارای باند شیفت بودند که به‌منظور تعیین نوع تغییر نوکلئوتیدی توالی یابی شدند، نتایج توالی یابی یک تغییر چهارچوب (delG 25057561g. ) در ناحیه 3UTR نشان داد. در توالی‌های دیگر تغییری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به احتمال زیاد ژن VSX1 نقش موثری در بیماری‌زایی VKC در جمعیت مورد مطالعه ندارد. بنابراین در مورد نقش پاتوژنژ ژن VSX1 در ورم ملتحمه بهاره نیاز به مطالعه بیشتری می‌باشد.


رقیه نصیری، دکتر الهه محمد اسماعیل، غزال امیری، مریم نصیری،
دوره 25، شماره 109 - ( 2-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: اختلال طیف اوتیسم (ASD) اختلال عصب شناختی پیچیده‌ای است که منجر به افت عمده در تعاملات اجتماعی می‌شود. گزارش شده است قصه خوانی، الگوهایی از مهارت‌های ارتباطی و رفتاری و شیوه‌های مناسب برخورد در موقعیت‌های مختلف ارتباطی‌را در رابطه افراد مختلف با کودکان ASD  ارائه داده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی قصه خوانی بر تعاملات اجتماعی کودکان پسر  ASD
انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ASD مدارس دولتی و نیمه دولتی شهر کرج در سال 1394 بودند. در مجموع 24 دانش آموز با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش 120 جلسه 30 دقیقه‌ای تحت تاثیر متغیر قصه خوانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. تعاملات اجتماعی کودکان  ASDبه‌وسیله‌ی مقیاس الگوریتم رفتار فعلی ADI-R مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. داده‌ها با استفاده ازنرم‌افزار 19 SPSSو با روش کوواریانس تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که قبل از مداخله، میانگین و انحراف معیار تعاملات اجتماعی گروه قصه خوانی 055/1±75/28 بود، اما پس از مداخله میانگین و انحراف معیار تعاملات اجتماعی گروه قصه خوانی 53/2±91/19 شد. نتایج نشان داد که قصه خوانی به‌طور معناداری منجر به افزایش تعاملات اجتماعی کودکان ASD شد.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده قابلیت کاربرد قصه خوانی و ساختار آن در بهبود تعاملات اجتماعی کودکان ASD را نشان داد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb