جستجو در مقالات منتشر شده


19 نتیجه برای امینی

دكتر بهرام امینی ،
دوره 4، شماره 17 - ( 1-1375 )
چکیده


امینی کورش، امینی داریوش، افشارمقدم فاطمه، د کتر ماهیار آذر،
دوره 11، شماره 45 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: از آنجا که 50 تا 75 درصد معتادان پس از ترک اعتیاد و رهایی از زندان یا مراکز بازپروری به مصرف مجدد مواد مخدر، می پردازند و این موضوع مساله اعتیاد را پیچیده تر و دشوارتر می سازد، این پژوهش به منظور تعیین عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان در سال 1379 انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختار یافته بود.جامعه پژوهش مردان 15 تا 60 ساله ای بودند که حداقل یک بار اقدام برای ترک (قطع مصرف) داشتند. تعداد نمونه 96 نفر بود که به روش غیر تصادفی و آسان انتخاب شده بودند. فرم اطلاعاتی در دو بخش با 57 سوال تنظیم، و روایی و پایایی آن تایید شد. اطلاعات با روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از دیدگاه معتادان عامل بین فردی مرتبط با عود، معاشرت با دوستان معتاد و منحرف (5/87 درصد) و مهمترین عامل شغلی، بی کاری (9/70 درصد) بود و در عوامل اقتصادی، فقر با فراوانی 7/67 درصد مهمترین عامل بود. عامل خانوادگی مرتبط با عود، برای افراد مجرد، برخورد نامناسب خانواده (100 درصد) و برای افراد متاهل (1/74 درصد) برخورد بد همسر و فرزندان بود.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد با توجه به عوامل اجتماعی و محیطی می توان با آموزش و مداخله در جهت روش های قاطعیت و تغییر در سبک زندگی به مددجویان، آموزش روابط بین فردی و مدارا با مددجو به اعضای خانواده وی موجبات کاهش بازگشت مجدد معتادان را فراهم کرد. انجام مطالعات مداخله ای توصیه می شود.


د كتر امینی مسعود، د كتر مهرمحمدی ناهید، د كتر امین الرعایا اشرف،
دوره 12، شماره 46 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: دیابت با شیوع بالا و ایجاد عوارض شدید در اعضای حسـاس بدن از اولویت های بهداشتی ـ درمانی کشور است. از این رو مطالعـه ی حاضر به منظور تعییـن میزان بروز دیابت نوع 2 در خانم های 25 تا 70 ساله ی بدون علامت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان طی سال های 1375 تا 1381 انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق توصیفی با طراحی طولی بر روی خانم های 25 تا 70 ساله ی بدون علامتی انجام شد که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند. از تعداد 500 خانم مراجعه کننده بدون علامت بالینی دیابت، بر اساس شرایط ورود به مطالعه، تست تحمل گلوکز خوراکی به عمل آمد و در افراد مورد مطالعه این تست در سال های 1375 تا 1381، سالانه تکرار شد و بر اساس نتایج حاصل از تکرار تست تحمل گلوکز خوراکی، میزان بروز دیابت بر اساس شخص ـ سال در 1000 نفر جمعیت تعیین شد.یافته ها: تحقیق بر روی 420 خانمی که سالانه برای تکرار تست تحمل گلوکز خوراکی مراجعه کردند، تکمیل شد. میزان بروز دیابت در گروه سنی 25 تا 35 سال 7/15، در 35 تا 44 سال 4/11، در 45 تا 64 سال 3/11 و در سن بالاتر از 65 سال 31.25، مورد شخص ـ سال در 1000 نفر جمعیت محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین سن شروع دیابت 4/13± 9/52 سال و وزن افراد 13±6/70 کیلوگرم بود. تعداد 20 نفر از افراد، دیابتیک شدند. 73 نفر دچار اختلال در تحمل گلوکز و 18 نفر دچار قند خون ناشتای مختل شدند و میزان بروز به تفکیک گروه های سنی در آن ها تعیین شد.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که میزان بروز دیابت نوع 2 در خانم های 25 تا 70 ساله بدون علامت حدود یک چهارم تا یک سوم میزان فوق در همان گروه سنی و جنسی در جمعیت مکزیکی ـ آمریکایی است. انجام مطالعات وسیع با حجم نمونه بیشتر توصیه می شود.
د کتر محمد پالیزوان، احسان اله غزنوی،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه مقدمه: با توجه به شیوع و عوارض حملات تشنجی و اهمیت مهار آن، تحقیق حاضر به منظور تعیین نقش گیرنده های اپیوییدی و کانال های کلسیمی حساس به ولتاژ بر روی کیندلینگ ایجاد شده با پنتیلن تترازول در سال 1383 در اراک انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی 24 موش صحرایی نژاد ویستار انجام گرفت. به منظور ایجاد کیندلینگ شیمیایی، پنتیلن تترازول با غلظت‌هایی که در ابتدا تشنج زا نیستند ( 5/37 میلی‌گرم بر کیلو گرم، داخل صفاقی) هر 48 ساعت یک بار به موش ها تزریق شد. پس از تزریق دارو، رفتار‌های حیوان به مدت 20 دقیقه تحت نظر گرفته شد و پاسخ های تشنجی بر اساس معیار پنج رتبه ای طبقه بندی شد. پس از برقراری کیندلینگ، موش‌ها به چهار گروه تقسیم شدند و به هر یک از گروه‌ها 20 دقیقه قبل از تزریق پنتیلن تترازول به ترتیب نالوکسان، وراپامیل (هریک به میزان 10 میلی گرم بر کیلو گرم)، نالوکسان و وراپامیل به صورت هم‌زمان و حلال نالوکسان و وراپامیل (گروه شاهد) تزریق گردید و اثر این مواد بر روی مرحله‌ی تشنج، مدت زمان مرحله‌ی 5 تشنج و معکوس مدت زمانی که طول می‌کشد حیوان وارد مرحله‌ی 5 شود، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون‌ آماری ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: وراپامیل مدت زمان مرحله‌ی 5 و معکوس مدت زمان ورود به مرحله‌ی 5 را به طور معنی داری (05/0 P=) کاهش داد. نالوکسان تاثیری بر روی هیچ‌کدام از پارامتر های تشنج نداشت، در حالی که تزریق هم‌زمان وراپامیل و نالوکسان اثرات ضد تشنجی شدیدی را بر روی کیندلینگ ناشی از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ایفا نمود و بر روی همه‌ی پارامترهای تشنجی اثر کاهنده‌ی معنی‌داری داشت (05/0P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: تجویز هم‌زمان وراپامیل و نالوکسان به عنوان مهار کننده‌ی مؤثر در تشنجات ایجاد شده توسط کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول عمل می‌کند. انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه به عنوان یک روش درمانی ضد صرع توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: پنتیلن تترازول, کیندلینگ, وراپامیل, نالوکسان


کوروش امینی، دکتر عبدالله امینی، حسین مدنی، محمد حسین پور معماری، رمضان فلاح،
دوره 14، شماره 54 - ( فروردين 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای فساد وخرابی دندان‌ها و عوارض شناخته شده‌ی آن وگزارش‌هایی مبنی بر تأثیر رفتارهای بهداشتی در ارتقای بهداشت دهان و دندان, این مطالعه به منظور تعیین شیوه‌های مختلف مراقبت از دهان و دندان در بین نوجوانان استان زنجان طی سال تحصیلی 1383 تا 1384 صورت گرفت. روش بررسی: این تحقیق توصیفی بر روی 1500 دانش آموز دبیرستانی صورت پذیرفت که به روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. ابزار مطالعه پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که به منظور تعیین روایی آن از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی وآزمون کای اسکوئر به منظور تعیین اختلاف بین گروه های مختلف (بر اساس برخی ویژگی‌های دموگرافیک) مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین شیوه‌ی مراقبت از دندان‌ها در دانش آموزان مسواک زدن (7/89 درصد) بود که آزمون آماری تفاوت معنی‌داری را بر حسب جنس ( 001/0 =P)، پایه‌های مختلف تحصیلی (04/0=P)، دبیرستان‌های مختلف (02/0=P) و مناطق مختلف تحصیلی (001/0 =P) نشان داد. نتیجه‌گیری: شیوه‌ی غالب مراقبت از دندان‌ها توسط نوجوانان استان, تنها به کار‌گیری مسواک بود. از این رو برنامه‌ریزی به منظور به کارگیری شیوه‌های مختلف مراقبت دهان و دندان در نوجوانان اکیدا" توصیه می‌شود.


حسین خسروی بروجنی، دکتر مسعود امینی، دکتر ساسان حقیقی، دلآرام قدسی، احمد خسروی، مهرداد کلاته جاری،
دوره 14، شماره 57 - ( دى 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک ارتباط مثبتی بین فریتین سرم با برخی عوامل مقاومت به انسولین و افزایش خطر ابتلا دیابت نوع 2 را گزارش کرده‌‌اند. بنابراین این امکان وجود دارد که میزان آهن رژیم غذایی بتواند بر خطر بروز دیابت تأثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت دریافت میزان آهن خوراکی در افراد فامیل درجه‌ی یک بیماران دیابتی نوع 2 انجام گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 210 نفر از افراد فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع 2 بر مبنای نتایج تست تحمل گلوکز خوراکی به دو دسته افراد با تست تحمل گلوکز مختل‌ و سالم تقسیم‌ شدند. پس از تکمیل پرسش‌نامه مصرف سه روزه‌ی غذایی، میزان دریافت انرژی روزانه، گوشت، مرغ، ماهی، منیزیم، آهن، روی و کروم در هر دو گروه محاسبه و با روش آماری t-test مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: دو گروه با تست تحمل گلوکز مختل و سالم از نظر نمایه‌ی توده‌ی بدن و سن تفاوت معنی‌داری نداشتند. میانگین دریافت آهن خوراکی در گروه مختل به طور معنی‌داری (015/0 = P) بیشتر بود، ولی در دریافت سایر مواد مغذی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: علی‌رغم این که عوامل مختلفی می‌توانند در بروز دیابت نقش داشته باشند در این مطالعه بیشتر بودن میزان آهن دریافتی در گروه با تست تحمل گلوکز خوراکی مختل نسبت به گروه سالم نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی احتمالی بین دریافت بالای آهن با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد.


محمد رضا دین محمدی، کورش امینی، محمد رضا یزدانخواه،
دوره 15، شماره 59 - ( تابستان 1386 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده‌ای است که آن را بلای هستی‌سوز نام نهاده‌اند. یکی از مسایلی که پدیده‌ی اعتیاد را پیچیده‌تر کرده است موضوع عود آن است، چرا که حدود50 درصد از معتادان ایرانی پس از ترک به سمت مصرف مجدد موادمخدر روی می‌آورند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل محیطی و اجتماعی مرتبط با بازگشت به مواد افیونی در معتادان خود‌معرف می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تعداد 96 نفر از معتادان مرد خودمعرف مراجعه‌کننده به مرکز پذیرش، درمان و پیگیری سازمان بهزیستی زنجان از طریق نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه بوده که پس از تعیین اعتبار محتوا و پایایی (آزمون مجدد) مربوطه مورد استفاده قرار گرفت. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی ساختاریافته و توسط دو کارشناس آموزش‌دیده‌، در مدت سه ماه انجام یافت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم‌افزارSPSS _ Win استفاده گردید. یافته‌ها: بررسی یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین سنی واحدهای پژوهش 66/34 سال با انحراف معیار 52/8 سال بود‌ه ‌است. تمام واحدهای پژوهش حداقل یک‌ بار سابقه‌ی ترک مصرف موادمخدر را تجربه کرده بودند. بررسی دیدگاه‌های واحدهای پژوهش در زمینه‌ی عوامل شغلی، نداشتن شغل دایم (51 درصد)، در زمینه‌ی عوامل اقتصادی، فشار هزینه‌های زندگی (1/53 درصد)، در زمینه‌ی عوامل تحصیلی، کم سوادی (3/33 درصد) و بیسوادی (8/19 درصد)، در زمینه‌ی عوامل خانوادگی مجرد، عامل عدم وجود ارتباطات مناسب در خانواده (7/43 درصد) و در زمینه‌ی عوامل خانوادگی متأهل، عدم تفاهم با همسر (5/22 درصد) و برخورد بد همسر و فرزندان (2/21 درصد) بیشترین اهمیت را داشته‌اند. در زمینه‌ی عوامل اجتماعی، در دسترس بودن مواد افیونی (4/85 درصد)، مرسوم بودن استفاده از مواد‌ افیونی در جامعه (2/80) و معاشرت با دوستان معتاد و منحرف (8/70 درصد) به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه واحد‌های پژوهش بوده‌ است. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که در بین عوامل مورد بررسی، عوامل اجتماعی، شغلی و اقتصادی بیشترین میزان پاسخ‌های مثبت را از دیدگاه واحدهای پژوهش کسب کرده‌اند. در ادامه پیشنهاداتی بر اساس یافته‌های پژوهش ارایه شده است.


دکتر مهدی قائمی، دکتر محمدرضا جمشیدی، دکتر رضا امینی،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: چاقی یک معضل پاندمیک در حال افزایش است که عرصه‌های مختلف سلامتی و پزشکی از جمله بیهوشی را تحت‌تأثیر قرار داده است. مطالعه‌ی حاضر برای پاسخ به این سئوال که روش مناسب بیهوشی در افراد چاق کدام است انجام گرفت. هدف این مطالعه بررسی اثرات چاقی بر روی کاهش فشار‌خون، دوز افدرین، سطح بی‌حسی و طول مدت انجام بی‌حسی نخاعی در هنگام سزارین است. روش بررسی: این مطالعه به روش هم‌گروهی انجام شد. گروه مطالعه، 40 نفر خانم حامله با BMI بیش از 30 و گروه شاهد 40 نفر با BMI کم‌تر از 30 و کاندید عمل سزارین الکتیو بودند. در هر دو گروه 70 میلی‌گرم لیدوکائین از فضای بین‌مهره‌ای 5- L 4L داخل نخاع تزریق شد. سپس در هر دو گروه میانگین افت فشار‌خون، مقدار و دفعات تزریق افدرین، سطح بلوک حسی و مدت زمان انجام بی‌حسی اندازه‌گیری شد و با استفاده از تست‌های آماری با هم مقایسه گردید. یافته‌ها: میانگین افت فشار‌خون و سطح بی‌حسی در دو گروه از نظر آماری با هم مشابه بودند. مدت زمان انجام بی‌حسی، دوز کلی و فراوانی دفعات تجویز افدرین در افراد چاق بیشتر بود. Relative Risk این‌که زنان چاق دو یا بیش از دو بار افدرین دریافت کنند، 63/1 برابر زنان معمولی بود. نتیجه‌گیری: بی‌حسی نخاعی روش مناسبی برای بیهوشی سزارین در افراد چاق است و افت فشار‌خون به‌ راحتی با افدرین کنترل می‌شود.


دکتر حمید باغچه‌سرایی، دکتر بهرام امینی، دکتر منصور بیات،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تب روماتیسمی یکی از معضلات عمده‌ی کشورهای در حال توسعه است در حالی که در کشورهای پیشرفته میزان آن بسیار پایین می‌باشد. امروزه در کشورهای جهان سوم وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در سطحی است که زمینه را جهت ابتلا به این بیماری فراهم می‌کند، بنابراین یکی از عوامل کنترل این بیماری در چنین جوامعی بهبود سطح بهداشتی و فرهنگی، اقتصادی در کنار پیشگیری و درمان آن می‌باشد. روش بررسی: برای 400 نفر که توسط پزشکان معاینه شده، مشکوک به تب روماتیسمی بودند و به آزمایشگاه‌ها ارجاع داده شده بودند، پرسشنامه‌ای از نظر جنس، سن، محل سکونت و سابقه‌ی فارنژیت تکمیل گردید. سپس خون‌گیری به‌عمل آمده و آزمایش ASO انجام شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق 54 نفر از 400 نفر بیمار مشکوک به تب روماتیسمی دارای تیتر ASO‌ مثبت بودند. تیتر ASO مثبت در روستاها 19 درصد و در شهر 6/11 درصد بود. تیتر ASO مثبت در زنان 5/68 درصد و در مردان 5/31 درصد بود. 6/42 درصد از بیماران با ASO مثبت در گروه سنی 20تا29 و 37 درصد در گروه سنی 10تا19 ساله قرار داشته‌اند. 3/83 درصد افراد با تیتر ASO مثبت سابقه‌ی فارنژیت داشتند و 7/16 درصد سابقه‌ی فارنژیت را به‌خاطر نداشتند. نتیجه‌گیری: تعداد بیماران با تیترASO مثبت در زنجان و روستاهای اطراف آن در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. نسبت افراد با تیتر ASO مثبت در روستاها بیشتر از شهرها بود، که این ممکن است به دلیل پایین بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی باشد. افراد با ASO مثبت بیشتر در سنین دهه‌ی دوم و سوم زندگی بودند. در صورتی‌که در بیشتر کشورها بین 6تا15 سالگی ASO مثبت را می‌توان یافت که به علت عدم درمان سریع و به موقع فارنژیت در دوران کودکی است.


بهرام امینی، دکتر مهدی کمالی، دکتر علی زارعی محمودآبادی، دکتر یوسف مرتضوی، دکتر آزاده ابراهیم حبیبی، ابراهیم بیات، نیما فرهادی، حمیدرضا جوادی، امیر همایون کیهان،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آنتی بادی بر علیه اگزوتوکسین A سودوموناس آیروژینوزا می‌تواند در ایمونوتراپی همراه با درمان آنتی بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی شدید استفاده گردد. اگزوتوکسین A یکی از فاکتورهای بیماریزای سودوموناس آیروژینوزا است که از سه جایگاه اتصال دهنده، انتقال دهنده و کاتالیتیک تشکیل شده است. هدف از این مطالعه تولید نوترکیب جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A این میکرواورگانیسم، جهت تولید آنتی‌بادی بر علیه آن می‌باشد. روش بررسی: نمونه‌های سودوموناس آیروژینوزا از بیماران دچار سوختگی نوع دو و سه بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، جدا و با روش‌های کشت و انجام آزمایشات بیوشیمیایی شناسایی گردید. DNA باکتری استخراج و وجود ژن اگزوتوکسین A روی کروموزوم باکتری از طریق PCR تایید گردید. جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A توسط PCR تکثیر و محصول PCR و پلاسمید توسط آنزیم‌های برش دهنده محدودالاثر، برش داده شدند. محصول PCR و پلاسمید پس از الحاق به باکتری میزبان E. coli BL21(DE3) تراریخت گردید. کلون‌ها با واکنش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی غربالگری و تایید گردیدند. یافته‌ها: توالی‌ بازهای منطقه‌ی کاتالیتیک اگزوتوکسین A با اطلاعات بانک ژنی مقایسه و میزان تشابه آن‌ها ارزیابی گردید. نتایج بیانگر عدم وجود تغییر در ژنوم آن در سوش‌های مورد مطالعه در کشور بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 90 درصد باکتری‌های جدا شده دارای سم اگزوتوکسین A بودند. و سوش‌های جدا شده از ایران با توالی‌های گزارش شده در بانک ژن مشابه بودند.


رمضان فلاح، دکتر صدف فرهادی، کورش امینی، منصور مهاجری،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: افسردگی بیماری بسیارشایع عصرکنونی است. شناسایی علل و عوامل موثر بر افسردگی در کارکنان بسیار مهم است. افسردگی متعلق به قشر خاصی نیست، اما برخی از افراد جامعه، به دلیل موقعیت خاص نسبت به این اختلال آسیب پذیرترند. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع افسردگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اجرا شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 693 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری میزان افسردگی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد شده بک استفاده گردید. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو، ضرایب همبستگی کرامر و گاما مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. یافته‌ها: 40 درصد کارکنان با درجات متفاوتی به این بیماری مبتلا بودند. 23 درصد کارکنان به افسردگی خفیف، 13 درصد به افسردگی متوسط و 4 درصد به افسردگی شدید تا بسیار شدید مبتلا بودند. ارتباط افسردگی با تحصیلات، نوع سکونت و شهر محل خدمت معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین کارکنان، پیشنهاد می‌گردد مشاوره‌ی بهداشت روانی در اولویت برنامه‌های مسوولین ذیربط قرار گیرد.


دکتر علیرضا وحیدی، دکتر محمد علی خلیلی، امید امینی‌راد،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: یکی از علل ناباروری مردان عدم تحرک مناسب اسپرم است. برای بهبود آن می‌توان در تکنیک‌های آزمایشگاهی تولیدمثل (ART) آدنوزین را به محیط کشت اسپرم افزود. هدف از این مطالعه تعیین اثر دوزهای مختلف آدنوزین بر پارامتر تحرک در نمونه‌های انزالی افراد بارور و نابارور بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی، تعداد 60 نمونه مایع منی مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری یزد، طبق دستورالعملWHO آنالیز و پارامترهای تعداد، مرفولوژی و تحرک اسپرم (سریع، آهسته و بی‌تحرک) در آن‌ها بررسی شده و بر اساس آن به دو گروه بارور و نابارور تقسیم شدند. نمونه‌ها پس از شستشو به روش Swim-up به 4 قسمت مساوی تقسیم و به هرکدام دوزهای 0، 2، 5 و10 میلی‌گرم آدنوزین اضافه و مجددا آنالیز میکروسکوپی شدند. نتایج با روش آماری Paired T-test وIndependent T-test تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: در ارزیابی اولیه پارامترهای اسپرم به‌جز تحرک آهسته، تفاوت معنی‌داری داشتند. آدنوزین در گروه بارور سبب افزایش تعداد اسپرم در دوز 5 میلی‌گرم و افزایش تحرک سریع و کاهش اسپرم‌های بی‌تحرک در دوزهای 5 و10 میلی‌گرم و نیز کاهش درصد اسپرم با تحرک آهسته شد. در گروه نابارور این افزایش دوز تنها سبب بهبود تعداد اسپرم در دوز 5 نسبت به 2 میلی‌گرم گردید، و بر تحرک آهسته بی‌تاثیر بود. در تحرک سریع فقط دوز 5 موثر بود و دوز 10 میلی‌گرم اثری نداشت. همچنین در دوزهای 5 و10 میلی‌گرم کاهش اسپرم‌های بی‌تحرک معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: افزودن 5 میلی‌گرم آدنوزین به محیط کشت اسپرم می‌تواند سبب افزایش تحرک اسپرم پیشرونده‌ی مردان نابارور شود.


کورش امینی، غلامعلی تقیلو، حسین باقری، رمضان فلاح، دکتر فرهاد رمضانی بدر،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تحقیقات پرستاری تأثیر به‌سزایی در افزایش کیفیت مراقبت‌ها دارد. یکی از راهکارهای گسترش به‌کارگیری تحقیقات و تغییر در عملکرد جاری پرستاران، شناسایی موانع و سپس به‌کارگیری اقدامات مناسب برای کاهش این موانع می‌باشد. بنابراین مطالعه‌ی حاضر، با هدف تبیین ادراکات پرستاران کارشناس و فارغ التحصیل در خصوص موانع به‌کارگیری تحقیقات در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی داده‌ها با استفاده از مقیاس موانع عملکرد مبتنی بر شواهد فانک جمع‌آوری شد. نمونه‌های پژوهش را 170 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان تشکیل می‌دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، سه مانع مهم به‌کارگیری نتایج تحقیقات در بالین از دیدگاه پرستاران، عدم وجود تسهیلات لازم برای به‌کارگیری یافته‌های تحقیقات انجام شده (3/65 درصد)، نبود وقت کافی برای اجرایی کردن عقاید جدید (7/64 درصد)، و نداشتن فرصت لازم برای خواندن پژوهش‌ها و مقالات پژوهشی (4/62) بود. در ضمن بین درک از موانع به‌کارگیری نتایج تحقیقات در پرسنل پرستاری بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه توصیه می‌شود که سیستم بیمارستان‌های آموزشی زنجان برای تامین تسهیلات و در اختیار گذاشتن وقت لازم به منظور مطالعه و به‌کارگیری نتایج تحقیقات توسط پرستاران تغییر یابد.


میترا کیانی، مهناز افشین جو، محمد حسین پور معماری، کوروش امینی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تفکر انتقادی در واقع فرآیند تفکری است که شالوده و اساس حل مساله و تصمیم‌گیری بالینی است. این فرآیند یکی از ملزومات عملکرد حرفه‌ای پرستاران بشمار می‌آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تفکر انتقادی و عوامل زمینه‌ساز آن در میان دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است که در کل 100 نفر به روش نمونه‌گیری آسان از جامعه دانشجویان پرستاری (50 نفر) و پرستاران شاغل (50 نفر) در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم B و آزمون بررسی عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. داده‌ها با استفاده از آزمون T-test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین نمرات بدست آمده از آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری (02/9) و شاغلین (68/12) بود، که با استفاده از آزمون t مستقل تفاوت معنی‌داری بین دو گروه (002/0P=) مشاهده گردید. اما در میانگین نمرات آزمون عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی بین دانشجویان و پرستاران شاغل اختلاف معنی‌داری (47/0.P=) وجود نداشت. بین نمرات کل آزمون مهارت تفکر انتقادی و نمرات کل آزمون عوامل زمینه‌ساز همبستگی معنی‌داری دیده نشد (071/0 r=). نتیجه‌گیری: کسب مهارت و تجربه در محیط بیمارستانی احتمالا می تواند در میزان مهارت تفکر انتقادی پرستاران تاثیر گذار باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه هیچکدام از دو گروه موفق به کسب حداقل نمره استاندارد در هر دو آزمون نشده‌اند، می‌توان بر لزوم بازنگری در استراتژی‌های آموزشی فعلی و به کارگیری روش‌های مدیریتی با مشارکت فعال پرستاران تاکید کرد.


دکتر فرهاد دریانوش، زینب امینی لاری،
دوره 23، شماره 98 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه مشخص شده است آپلین و امنتین به عنوان هورمون ترشح شده از بافت چربی،می‌توانند در تنظیم سوخت و ساز متابولیکی موثر باشند.هدف از تحقیق،بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح آپلین،امنتین-1 و مقاومت به انسولین در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش بررسی: در این مطالعه،30 زن مسن انتخاب و بر اساس درصد چربی و BMI به دو گروه کنترل (15 نفر، میانگین سنی 88/5 ±30/53 و 2/2 ±7/28 =BMI) و گروه آزمایش (15 نفر، میانگین سنی 12/7 ±26/51 و 6/3 ±11/29 =BMI) تقسیم شدند.برنامه تمرینی شامل تمرینات قدرتی با شدت 50-55 درصد 1RM (یک تکرار بیشینه) که 3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا گردید. نمونه‌های خونی قبل از تمرینات و 24 ساعت پس از آخرین جلسه جمع آوری شد. ارزیابی داده‌ها با آزمون یو مان ویتنی و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هرگروه با آزمون ویلکاکسون در سطح معنی‌داری 05/0 P≤ انجام شد. یافته‌ها: تغییرات معناداری در سطوح پلاسمایی گلوکز مشاهده شد(001/0p=) اما تفاوت معناداری بین امنتین، آپلین و مقاومت به انسولین درگروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: در نهایت می‌توان گفت که برنامه تمرینی تحقیق حاضر توانسته است که متابولیسم گلوکز را در بدن تغیییر دهد اما این برنامه‌های تمرینی عامل بالقوه‌ای در تحریک امنتین و آپلین نبوده است و شاید مدت زمان برنامه تمرینی جهت تغییر در میزان تولید این دو هورمون کافی نبوده است.


گوهر تاج رسولی، دکتر مسعود آل بویه، دکتر بهرام امینی، دکتر علی رسولی، دکتر محمد رضا زالی،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس به‌ویژه سویه‌‌های مقاوم به متی‌‌سیلین (MRSA) از پاتوژن‌‌های مهم مسوول عفونت‌‌های بیمارستانی است که می‌‌تواند باعث ایجاد مسمومیت‌‌ها و طغیان‌های غذایی شود. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آلودگی کارکنان، ادوات و مواد غذایی بخش طبخ به اجرام فوق به‌‌عنوان منابع انتشار این سویه‌‌ها در بیمارستان‌‌ها انجام گردید.

روش بررسی: تعداد 220 نمونه از ادوات آشپزی، کارکنان و مواد غذایی تازه جمع‌‌آوری گردید. نمونه‌‌ها در پلیت‌‌های بلاد آگار و مانیتول سالت آگار کشت داده شدند و جدایه‌‌های استافیلوکوکوس اورئوس از نظر مورفولوژی و خصوصیات بیوشیمیایی بررسی و با روش PCR با پرایمرهای femA و nuc تعیین هویت شدند. جهت آنتی بیوگرام از روش استاندارد انتشار از دیسک مطابق الگویCLSI, 2012  استفاده شد. سویه‌‌های MRSA، براساس مقاومت جدایه‌‌ها به سفوکسیتین (30 میکروگرم) در محیط مولر هینتون شناسایی شدند. 

یافته‌‌ها: 39 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌‌های کارکنان (50 درصد)، 26 جدایه از ادوات طبخ (1/48 درصد) و 22 جدایه از مواد غذایی جدا شد (25 درصد). سویه‌‌های MRSA در 7/22 درصد جدایه‌‌های مواد غذایی و 1/23 درصد ادوات و 1/5 درصد کارکنان حضور داشتند. شباهت الگوهای مقاومتی در میان این جدایه‌‌ها نیز مشاهده شد.

نتیجه گیری: این مطالعه حضور سویه‌‌های MRSA در مواد غذایی، کارکنان و ادوات طبخ بیمارستانی و قرابت الگوهای مقاومت دارویی را در بین جدایه‌‌ها نشان می‌‌دهد و لزوم نظارت دقیق برای جلوگیری از انتقال این سویه‌‌های خطرناک به بیماران را گوشزد می‌‌کند.


اکرم یعقوبی، دکتر کیهان قطره سامانی، دکتر سیداسدالله امینی، مصطفی غلامی،
دوره 25، شماره 110 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: چاقی به‌عنوان بزرگترین مشکل سلامتی در جهان به ویژه درکشورهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی زیره‌ی سبز بر ترمیم آسیب اکسیداتیو ناشی از رژیم پر چرب بررسی و با متفورمین مقایسه شده است.

روش بررسی: هشتاد موش صحرایی نر به دو دسته و هر دسته به 4 گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل کنترل،دریافت کننده‌ی رژیم پر چرب، دریافت کننده‌ی رژیم پرچرب به همراه متفورمین، دریافت کننده‌ی رژیم پرچرب به همراه عصاره‌ی زیره سبز بود. وزن مالون دیالدئید (MDA)، کاتالاز و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی FRAP برای کلیه‌ی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: در دسته‌ی اول وزن رت‌ها در گروه دوم (رژیم پرچرب) نسبت به گروه دریافت کننده‌ی رژیم معمولی افزایش داشت. همین طور وزن رت‌های دریافت کننده‌ی متفورمین عصاره‌ی زیره سبز نسبت به گروه دوم کاهش داشت. مالون دی آلدئید در رت‌های گروه دوم نسبت به گروه افزایش، اما FRAP و کاتالاز نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. در دسته درمان MDA در گروه دوم نسبت به گروه شاهد افزایش و میزان FRAP و کاتالاز کاهش یافت (05/0P<). مقدار MDA و کاتالاز درگروه متفورمین نسبت به گروه دوم افزایش داشت (05/0P <). مقدار  FRAP و کاتالاز در رت‌های دریافت کننده‌ی عصاره‌ی زیره سبز نسبت به گروه دوم افزایش ولی MDA (05/0P<) کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج ما نشان می‌دهد عصاره‌ی هیدروالکلی زیره‌ی سبز می‌تواند نقش پیشگیری کننده و درمانی بهتری در برابراسترس اکسیداتیو ناشی از رژیم غذایی پر چرب نسبت به متفورمین داشته باشد.


فاطمه توانایی یوسفیان، طیبه پور غزنین، دکتر مهناز امینی، دکتر امین اظهری، سید رضا مظلوم،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به شیوع بالای بیماری انسدادی مزمن ریه و تاثیر تکنیک‌های بازتوانی در ارتقای وضعیت بالینی این بیماران، با عدم استقبال آنها از برنامه‌ی بازتوانی در بیمارستان مواجه هستیم، لذا مطالعه‌ی حاضر به منظور تسهیل انجام بازتوانی در منزل، به‌مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در بیمارستان و منزل بر بهبود مسافت طی شده در 6 دقیقه توسط  بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی (IRCT2015010720600N1) انجام شد. در این پژوهش 60 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به روش تخصیص تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. برنامه بازتوانی ریه به مدت 8 هفته اجرا شد. گروه بازتوانی در بیمارستان تمرینات را در مرکز بازتوانی و گروه بازتوانی در منزل تمرینات را بدون نظارت مستقیم در منزل خود انجام دادند. در پیش و پس از آزمون مسافت طی شده با ابزار 6 دقیقه راه رفتن اندازه گیری شد. تحلیل داده‌ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 5/11 و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و زوجی و کای دو صورت گرفت.
یافته‌ها: برنامه بازتوانی در هر دو گروه باعث افزایش مسافت طی شده در زمان 6 دقیقه می‌شود (001/0 > P).
نتیجه گیری: یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که برنامه بازتوانی در منزل به اندازه برنامه بازتوانی در بیمارستان ، مسافت طی شده در 6 دقیقه را افزایش می‌دهد و قابلیت جایگزینی با برنامه بازتوانی در بیمارستان را دارد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb