جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای اکیا

دکتر شیرازه ارقامی، مصطفی پویاکیان، دکتر ایرج محمدفام،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: مطالعات دهه‌های اخیر، بر نقش رفتار‌های ناایمن، به‌عنوان عامل اصلی حوادث، تاکید دارند. استفاده از تابلوهای ایمنی، روش تکمیلی برای کنترل حوادث و رفتارهای ناایمن به حساب می‌آید. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر کاربرد تابلو‌های ایمنی بر اصلاح رفتارهای ناایمن بود. روش بررسی: مطالعه مداخله‌ای حاضر، در یکی از صنایع ساخت توربین انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه‌برداری از رفتار‌های ایمن استفاده شد. پس از تعین و ثبت رفتار‌های ناایمن در میان کارکنان صنعت مذکور، 71 تابلوی ایمنی متناسب با شرایط مخاطره ‌آمیز بر اساس استاندارد (Z535.2 & 3-2007) ANSI طراحی و نصب گردید. سپس، در فواصل زمانی 3 و 6 ماه پس از نصب تابلوها، با بررسی مجدد رفتار‌های مرتبط با ایمنی و مقایسه‌ی آن با نتایج قبل، تاثیر کاربرد تابلوها بر رفتارهای ایمن کارکنان ارزیابی شد. یافته‌ها: پیش از مداخله 7/41‌درصد رفتار‌ها ناایمن بودند. فراوان‌ترین رفتارهای ناایمن عبارت از به‌کار نبردن و یا به‌کارگیری نادرست تجهیزات حفاظت فردی، وضعیت بدنی نامناسب و کار ناایمن در ارتفاع بود. پس از گذشت 3 و 6 ماه از اقدامات مداخله‌ای، نرخ رفتار‌های ناایمن به‌ترتیب به 3/27 و 3/31‌درصد کاهش یافت. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد نقش تابلوهای ایمنی در کاهش رفتار‌های ناایمن معنی‌دار است (005/0P<). اگرچه اثر آن در طول زمان کاهش می‌یابد.


دکتر علیشا اکیا ، مهرداد خدادوست ، عصمت رشیدی تبار ،
دوره 21، شماره 88 - ( 5-1392 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری (UTI) یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریایی می‌باشد و اشرشیاکلی (E.coli) شایع‌ترین عامل عفونت ادراری است. از طرفی وقوع UTI کسب شده از جامعه ناشی از سویه‌های E.coli مولد بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL) به صورت جهانی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن TEM در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی بود. روش بررسی: 140 جدایه اشرشیاکلی از نمونه‌های میانه‌ی ادرار (midstream) بیماران سرپایی به‌دست آمد. تست تعیین حساسیت نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک منتخب به روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت و سپس با استفاده از آزمون دیسک ترکیبی سویه‌های تولید کننده ESBL شناسایی گردیدند. در نهایت با استفاده از روش PCR، ژن blaTEM در سویه‌های تولید کننده ESBL تعیین شد. یافته‌ها: از 140 جدایه، 34 (28/24 درصد) جدایه‌ ESBL مثبت بودند و PCR بر روی جدایه‌های مولد ESBL ، ژن blaTEM را در 18 (53 درصد) جدایه مشخص نمود. با انجام تست حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها، 43/81 درصد از جدایه‌ها به آمپی‌سیلین مقاوم بودند در حالی که همه جدایه‌ها به ایمی‌پنم حساس بودند. نتیجه‌گیری: تولید ESBLدر باکتری‌های پاتوژن، به‌خصوص در بیماران سرپایی، یک نگرانی جدی برای مصرف آنتی‌بیوتیک‌های بتا لاکتام مختلف از جمله سفالوسپورین‌های نسل سوم است. با توجه به وجود ژن بتالاکتاماز TEM در درصد بالایی ازجدایه‌ها، مطالعات بیشتر مولکولی و اپیدمیولوژی روی باکتری‌های پاتوژن گرم منفی توصیه می‌شود.
سید منصور آل طه، دکتر علیشا اکیا، افسانه سلیمی، کمال احمدی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: هرپس سمپلکس تیپ 2 (HSV-2) در زنان معمولا عفونت واژن و سرویکس ایجاد می‌کند. در بیشتر مواقع این بیماری تشخیص و گزارش داده نمی‌شود، در نتیجه اکثر افراد در مورد این عفونت آگاهی کمی دارند. این مطالعه به‌منظور تعیین فراوانی ویروس HSV-2 در خانم‌هایی که به مراکز درمانی شهر کرمانشاه مراجعه و دچار سرویسیت بودند، انجام گرفت. روش بررسی: از 239 خانم دچار سرویست، پس از ثبت اطلاعاتشان در پرسشنامه، نمونه‌گیری از سرویکس با سواب انجام شد. پس از استخراج DNA آزمایش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جهت تشخیص ژن UL41 ویروس HSV-2 انجام شد. یافته‌ها: از 239 خانم، 13 نفر (4/5 درصد) دارای ویروس HSV-2 بودند که بیشترین آلودگی در گروه سنی 26- 35 و 36- 68 سال دیده شد. خانم‌هایی که سابقه‌ی سقط و نازایی داشتند به ترتیب 1/9 درصد و صفر درصد آلوده به HSV-2 بودند. از نظر علایم بالینی، خانم‌هایی که مقاربت دردناک و ترشحات واژن داشتند بیشترین آلودگی را نشان دادند. اما در افرادی که توبکتومی کرده بودند، آلودگی ویروسی یافت نشد. نتیجه‌گیری: نتایج ما برای میزان فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 پایین‌تر از میزان عفونت در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بود که با فرهنگ ایرانی و پایین بودن بی‌بند و باری جنسی مطابقت دارد. با این حال گروه‌های سنی که فعالیت جنسی بیشتری داشتند، شیوع بیشتری را نشان دادند.


دکتر علی شا اکیا، اعظم الهی، رویا چگنه لرستانی، دکتر کیقباد قدیری،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از مکانیسم‌های دخیل در مقاومت کلبسیلا پنومونیه به فلوروکینولون‌ها، پمپ‌های تراوشی AcrAB است. در این مطالعه فراوانی ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن‌های کد کنندهAcrAB  و نقش پمپ‌های تراوشی در مقاومت به فلوروکینولون بررسی گردید.
روش بررسی: 165 نمونه مختلف بیماران از مراکز پزشکی کرمانشاه جمع‌آوری و از میان آن‌ها 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه توسط کیت
API-20E تایید شد. حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین با استفاده از آزمایش‌های Disk diffusion و (MIC (Minimum Inhibitory Concentration تعیین شد. ژن‌هایacrA  و acrB با روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی اثر ماده مهارکننده پمپ‌های تراوشی باکتریایی، (CCCP) Carbonyl cyanide m- chlorophynyl hydrazone، با غلظت نهایی
5 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر روی
MIC ایزوله‌های مقاوم به فلوروکینولون‌ها به‌روش آگار دایلوشن انجام شد.
یافته‌ها: از 100 ایزوله کلبسیلا پنومونیه، (28 درصد) 28 ایزوله به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین مقاوم بودند. هر دو ژن acrA و acrB در تمام ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها وجود داشت. اثر CCCP بر روی ایزوله‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین منجر به کاهش میزان MIC در 11 ایزوله (2/39 درصد) شد که از میان آن‌ها میزان MIC در 5 ایزوله از مقاوم به حساس تغییر یافت.
نتیجه‌گیری: گرچه میزان مقاومت بالای دارویی ایزوله‌ها تنها به دلیل پمپ‌های تراوشی نمی‌باشد، اما نتایج مهار پمپ تراوشی نشان دهنده نقش آن‌ها در مقاومت 39 درصد ایزوله‌ها بود. هم‌چنین وجود ژن‌های AcrAB در همه ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به فلوروکینولون‌ها اهمیت این پمپ‌ها را نشان می‌دهد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb