جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای ایمانی

دکتر ترانه نقیبی محمود آبادی، دکتر زاهد حسین خان، دکتر نسیم شاملوئی، دکتر اشکان تقی‌زاده ایمانی، دکتر فرامرز دوبختی،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: هنگام لوله‌گذاری داخل تراشه از فنتانیل برای جلوگیری از اختلالات همودینامیک استفاده می‌شود. از آنجایی‌که دوزهای بالای فنتانیل دارای عوارض جانبی می‌باشد، بهتر است از کمترین دوز فنتانیل استفاده شود. از طرفی جهت حصول بیشترین اثر فنتانیل با دوز کم، این دارو باید در زمانی مناسب تجویز گردد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه‌ی بین زمان تجویز دوز کم فنتانیل قبل از لوله گذاری جهت جلوگیری از پاسخ‌های همودینامیک به لوله‌گذاری می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 120 بیمار با وضعیت فیزیکی I‌یا II درجه بندی انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا که تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی بودند و بر طبق جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. گروه‌های II،III،IV وV فنتانیل با دوز 2 میکروگرم در کیلو‌گرم به ترتیب 1، 3، 5 و10 دقیقه قبل از لوله‌گذاری دریافت کردند. گروه I هیچ‌گونه دارویی دریافت نکرد. سپس القای بیهوشی انجام گردید. بیماران از راه دهان لوله‌گذاری شدند. میزان ضربان قلب، فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط یک دقیقه بعد از لوله‌گذاری ثبت و میزان اختلاف آن با مقدار پایه سنجیده شد. یافته‌ها: گروه III کمترین تغییرات را در ضربان قلب، فشارخون دیاستولیک و فشارخون متوسط نسبت به پایه داشت. فشارخون سیستولیک گروه IV با تفاوت اندک نسبت به گروه III، کمترین تغییرات را نشان داد. نتیجه‌گیری: بهترین زمان تجویز فنتانیل با دوز کم جهت جلوگیری از واکنش قلبی عروقی بدن به لوله گذاری، 3 دقیقه قبل از لوله‌گذاری است.


فاطمه مرادی، علی ایمانی، سیف‌ا... کیفبادی، دکتر حسین نظری، دکتر راهب قربانی، طاهره کیقبادی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: نوزادان در طی انجام پروسیجرهای تهاجمی روتین، درد را تجربه می‌کنند. دردی که به علت واکسیناسیون ایجاد می‌شود قابل کنترل است ولی این پروسیجر‌ها در نوزادان همچنان بدون تسکین درد صورت می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساکارز 20 درصد بر تسکین درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم بود. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 نوزاد انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از تزریق عضلانی واکسن هپاتیت B، در گروه مورد 2 میلی‌متر از محلول ساکارز 20 درصد و در گروه شاهد 2 میلی‌متر آب مقطر استریل به صورت خوراکی به نوزاد داده شد. قبل از دادن ساکارز، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق، درد نوزاد با اسکیل درد نوزادان تازه متولد شده NIPS بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که دو گروه از نظر جنس، نمره‌ی آپگار، سن تولد، وزن، سن حاملگی نوع زایمان و میانگین شدت درد قبل از تزریق تفاوت معنی‌داری نداشتند. شدت درد بلافاصله بعد از تزریق در گروه ساکارز 20 درصد کاهش معنی‌داری نداشت. شدت درد 5 دقیقه بعد از تزریق در گروه ساکارز 20 درصد به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (P=0/012). نتیجه گیری: ساکارز 20 درصد بلافاصله بعد از تزریق عضلانی، درد را نمی‌کاهد، ولی بعد از 5 دقیقه اثر تسکینی بر درد دارد.


دکتر مهدی ایمانی، دکتر محمد پاژنگ، سمیه میرزائی‌نیا،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: اوریکاز (EC 1.7.3.3) آنزیمی است که باعث کاتالیز اوریک اسید به H2O2 و الانتوئین می‌شود و در درمان نقرس استفاده می‌شود. هدف این تحقیق کلون‌سازی ژن سنتتیک کدکننده‌ی آنزیم اوریکاز آسپرژیلوس فلاوس در پلاسمید pET-28a(+) و بیان نوترکیب آن در اشریشیاکلی می‌باشد.

روش بررسی: بعد از استخراج توالی ژنی از پایگاه داده‌ها، ژن کدکننده‌ی اوریکاز بهینه سازی شد و سنتز آن سفارش داده شد. سپس ژن سنتتیک در پلاسمید pET-28a(+) در بین آنزیم‌های NcoI و XhoI ساب-کلون شد و توسط روش‌های هضم آنزیمی، PCR و تعیین توالی کلون‌سازی صحیح آن تایید شد. بعد از انتقال آن به باکتری Bl21 به روش شیمیایی والقا آن توسط IPTG، بیان آن بهینه‌سازی شد. برای ارزیابی القا آنزیم نوترکیب، ژل الکتروفورز پروتئین استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از هضم آنزیمی، PCR و تعیین توالی نشان داد که آنزیم اوریکاز به‌طور صحیح در جایگاه مورد نظر کلون‌سازی شده است. دمای 22 درجه‌ی سانتی‌گراد و زمان 6 ساعت با غلظت IPTG 1 میلی‌مول برای بهینه‌سازی بیان آنزیم به‌دست آمد. نتایج الکتروفورز آنزیم نوترکیب، جرم مولکولی 5/34 کیلودالتون را برای آنزیم بیان شده نشان داد. تعیین فعالیت آنزیمی مشخص کرد که فعالیت ویژه‌ی آنزیم اوریکاز 69/7 واحد بر میلی‌گرم است و آنزیم به لحاظ عملکردی فعال است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ژن اوریکاز را می‌توان به آسانی در سیستم بیانی pET کلون و بیان کرد. نتایج تعیین فعالیت ویژه مشخص کرد که پروتئین آنزیمی به‌صورت محلول در سیتوزول اشریشیا کلی تولید شده است و از نظر کاتالیتیکی فعال است.


محسن سلیمانی، محمد رضا عسگری، علی ایمانی، محمدرضا تمدن،
دوره 25، شماره 111 - ( 4-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: اکثریت بیماران با نارسایی کلیه که به‌ مدت طولانی همودیالیز می‌شوند از اختلالات خواب شکایت دارند. اختلالات
خواب در این بیماران با عوارض خطرناکی همراه بوده که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر شود. اکثر
درمان‌های امروزه، دارویی بوده که این درمان‌ها، عارضه و هزینه زیادی دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر همودیالیز سرد در بهبود کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی قبل و بعد بود که در بیمارستان فاطمیه سمنان انجام شد. 23 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرونده پزشکی بیماران، ایندکس خواب پیتزبورگ استفاده گردید. نمونه‌ها هر هفته سه جلسه به‌مدت چهار هفته با همودیالیز استاندارد 37 درجه‌ی سانتی‌گراد و بعد از آن با شرایط ثابت به همان مدت با همودیالیز سرد
35 درجه‌ی سانتی‌گراد همودیالیز شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های
T زوجی و ویلکاکسون استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن بیماران 6/14 ± 2/60 سال بود. 8/47 درصد بیماران به علت دیابت، 4/17 درصد به‌علت هیپرتانسیون، 13 درصد به‌علت بیماری‌های مادرزادی و گلومرولونفریت همودیالیز می‌شدند. کیفیت خواب (001/0P<) در همودیالیز سرد به‌طور معنی‌داری در مقایسه با همودیالیز استاندارد بهبود یافته بود)05/0(P<.

نتیجه گیری: در بیماران همودیالیزی، همودیالیز سرد می‌تواند باعث بهبود کیفیت خواب و در نتیجه بهبود شرایط و کیفیت زندگی گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb