جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای بدلی

د كتر هانیلو علی، بدلی حمید، اسماعیل زاده عبدالرضا،
دوره 12، شماره 46 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: هیداتیدوز به عنوان یک زئونوز انگلی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا آندمیک است، ولی اطلاعات جامع در خصوص میزان واقعی شیوع آلودگی در بیشتر مناطق کشور اندک است.به لحاظ اهمیت موضوع و آگاهی از شیوع بیماری، این پژوهش با هدف بررسی سرواپیدمیولوژیک هیداتیدوز در ساکنین منطقه اسلام آباد زنجان در سال 1381 طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: تعداد 2367 نمونه ی سرم از افراد بالای 2 سال که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 1000 خانوار ساکن در منطقه انتخاب شده بودند تهیه و جمع آوری گردید. آنتی ژن مورد نیاز برای آزمایش از مایع کیست هیداتیک ریوی و کبدی گوسفندان آلوده تهیه شد. با استفاده از این آنتی ژن، همه نمونه ها با روش الایزای غیر مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تی و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از مجموع 2367ن نمونهسرم آزمایش شده، 71 نمونه (3درصد) از نظر آلودگی به کیست هیداتیک مثبت شدند. بیشترین میزان آلودگی به ترتیب در گروه های سنی 10 تا 19 سال (6/3 درصد) و 20 تا 29 سال (3/3 درصد) مشاهده شد. میزان آلودگی بعد از 50 سالگی بدون اختلاف معنی داری کاهش نشان داد. میزان موارد مثبت در جنس مذکر 7/2 درصد و در جنس مونث 2/3 درصد به دست آمد. هم چنین بین میزان آلودگی و سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری دیده نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج نشان دهنده شیوع قابل توجه آلودگی در جمعیت مورد مطالعه همانند سایر مناطق مطالعه شده در کشور می باشد. با توجه به وفور آلودگی در گروه های سنی مختلف، ضرورت دارد پیشگیری و کنترل بیماری به عنوان یکی از اولویت های بهداشتی منطقه مورد توجه قرارگیرد. هم چنین انجام مطالعاتی در زمینه شناسایی منابع و راه های انتقال آلودگی پیشنهاد می گردد.
د کتر عباسعلی نوریان، حمید بدلی، حسین حمزه‌ای،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: با توجه به وجود عوامل بیماری‌زایی مانند قارچ‌ها در استخرهای سر پوشیده و عدم به کارگیری مناسب سیستم‌های تصفیه و ضدعفونی کننده در این گونه اماکن سرپوشیده، این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی‌های قارچی در استخرهای سرپوشیده شهر زنجان در سال 1382 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی آلودگی‌های قارچی 5 استخر سرپوشیده به وسیله‌ی تکنیک فیلتراسیون غشایی و موکت استریل در اواسط فصل تابستان توسط 9 نمونه از آب و 9 نمونه از تسهیلات جانبی هر یک از استخرها مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص نهایی جنس و گونه به وسیله تکنیک کشت روی لام و کشت در محیط‌های اختصاصی انجام گرفت. نتایج با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: قارچ‌های جدا شده از استخرها شامل قارچ‌های درماتوفیت (تریکوفیتون منتاگروفایتیس و اپیدرموفیتون فلوکوزوم) به میزان 5/0 درصد، مخمرها 8/21 درصد و قارچ‌های ساپروفیت فرصت طلب 7/77 درصد بودند. 8/24 درصد موارد قارچ‌های ساپروفیت از حاشیه استخرها، 7/22 درصد از رختکن استخرها، 9/16 درصد از آب استخرها و 4/11 درصد از جایگاه دوش‌ها جدا شدند. قارچ‌های مخمری به میزان 4/7 درصد از آب استخرها و 2/3 درصد از دوش‌ها و درماتوفیت‌های عامل کچلی به میزان 23/0 درصد از رختکن استخرها و 2/0 درصد از جایگاه دوش جداسازی شدند. نتیجه‌گیری وتوصیه‌ها: نتایج حاصله نشان‌گر وجود آلودگی های قارچی در استخرهای مورد بررسی می‌باشد که می‌توانند تحت شرایط خاص در برخورد با میزبان‌های مستعد زنگ خطری در ابتلا به عفونت‌های قارچی و بیماری‌های آسم و آلرژی به شمار آیند. البته با به کارگیری دستورالعمل‌های مناسب، رعایت موازین بهداشتی و هم‌چنین آموزش افراد می‌توان با این مشکل به نحو صحیح برخورد نمود


دکتر عصمت باروتی، د کتر پریسا عبدلی سرشکی، مهندس ناصر ولایی،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف : با توجه به اهمیت برآورد وزن نوزاد و عوارض شناخته شده‌ی تخمین ناصحیح آن و اختلاف نظری که در مورد روش‌های بالینی و سونوگرافی در برآورد وزن نوزاد وجود دارد، این مطالعه به منظور تعیین وزن نوزاد با روش‌های سونوگرافی و بالینی بر روی مراجعین بیمارستان بوعلی تهران طی سال 1382 تا 1383 انجام گرفت. مواد و روش‌ها : تحقیق با طراحی مقطعی بر روی 300 خانم باردار (بالای 38 هفته‌ی حاملگی) واجد شرایط انجام گرفت. تخمین وزن به روش بالینی با استفاده از ارتفاع قله‌ی رحم و روش استاندارد اندازه‌گیری آن‌ها تعیین گردید. تخمین وزن در روش سونوگرافی نیز به وسیله‌ی متخصص مربوطه و با استفاده از اندازه‌ی دور سر، دور شکم، طول فمور و فرمول مربوطه انجام شد. نمونه‌ها پی‌گیری و پس از زایمان وزن آن‌ها به طور دقیق محاسبه شد. تخمین قابل قبول برای مقیاس‌های ±10 درصد وزن واقعی هنگام تولد و ±200 گرم وزن واقعی هنگام تولد در هر یک از روش‌ها تعیین و با استفاده از آزمون آماری کای‌دو و آزمون دقیق فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: پژوهش بر روی 300 خانم باردار واجد شرایط در سنین 4/5 ± 26 سال و سن حاملگی 1/1 ± 3/39 هفته با شاخص توده‌ی بدنی 2/4± 26 کیلوگرم بر متر مربع انجام گرفت. میانگین وزن واقعی نوزادان هنگام تولد 7/416± 3229 گرم بوده و 7/3 درصد آنان بالای 4000 گرم، 2 درصد کمتر از 2500 گرم و بقیه بین 2500 تا 4000 گرم وزن داشتند. در روش بالینی 6/74 درصد و در سونوگرافی 3/89 درصد برآوردها براساس مقیاس ±10 درصد وزن واقعی قابل قبول بودند (0005/0P=). روش‌های مذکور با مقیاس ±200 گرم وزن واقعی نوزاد به ترتیب 6/51 درصد و 3/78 درصد نتیجه‌ی قابل قبول داشتند (0005/0P=). تخمین وزن با سونوگرافی در نوزادان کمتر از 4000 گرم بهتر از بررسی بالینی بوده است و برعکس تخمین به روش بالینی در نوزادان بالای 4000 گرم بهتر از سونوگرافی بود (0005/0 P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها : به نظر می‌رسد با توجه به میزان دقت سونوگرافی، بعضی از عوارض آن، هزینه و صرف وقت برای تخمین وزن جنین، بهتر است در شرایط معمولی از روش بالینی و در موارد خاص از روش سونوگرافی استفاده شود.


حسین حمزه‌یی، دکتر حمید بدلی، دکتر مهدی رهنما، محسن اجلی،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: روند مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که نه تنها بیماری‌های قارچی به طور قابل چشم‌گیری به‌خصوص در بیماران با نقص سیستم ایمنی در حال افزایش است، بلکه کاهش حساسیت عوامل قارچی به داروهای ضد قارچی نیز در حال افزایش می‌باشد. بنابراین تشخیص سریع و زود هنگام در حد گونه برای انتخاب داروی مناسب و مدیریت بالینی ضروری است. با این وجود روش‌های استاندارد تشخیصی وقت‌گیر، هزینه بر و از حساسیت کمی برخوردار می‌باشند لذا برای فایق آمدن بر هر کدام از مشکل های ذکر شده، ابزارهایی مبتنی‌بر PCR توسعه یافته‌اند. در این مطالعه از روشی که علی‌رغم سرعت بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده به نام تکنیک تکثیر دایره‌ای چرخان برای تشخیص دقیق‌تر و صحیح‌تر دو گونه قارچی کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزی استفاده شد. روش بررسی: در‌ این بررسی به‌طور اختصاصی از ناحیه‌ی رونویسی داخلی (ITS rDNA) از مجموعه‌ی ژنی DNA های ریبوزومی جنس کلادوفیالوفورا که قبلا تعیین توالی شده بودند، استفاده گردید و پروب‌های اختصاصی بر اساس تفاوت تنها در یک نوکلئوتید از ناحیه‌ی ITS rDNA برای قارچ‌های کلادوفیالوفورا کاریونی و کلادوفیالوفورا یگرزی طراحی گردید. پروب‌ها در اصل توالی مکمل هدف منتهی به جایگاه لینکر می‌باشد که پس از هیبریداسیون با DNA به شکل یک مولکول بسته در آمده، با اتصال به هدف و تکثیر در شرایط تک دمایی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته‌ها: نتایج این تحقیق یک تکثیر DNA کاملا موفق را بدون نتایج مثبت و منفی کاذب و تشخیص در حد گونه نشان داد. محصول نتایجRCA در ژل آگارز 5/1 درصد به‌صورت نردبانی نشان داده‌شد و واکنش مذکور در جهت تکثیر DNAی هدف به طور اختصاصی در اتصال با پروب در کمترین زمان نسبت به روش‌های متداول تایید گردید. نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی قدرت و دقت این تکنیک در شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی در حد گونه با سرعت و اختصاصیت بسیار بالا در مقایسه با روش‌های شناسایی قدیمی می‌باشد و این تکنیک می‌تواند کابرد فراوانی در کلیه‌ی آزمایشگاه‌های تشخیصی داشته باشد بنابراینRCA تفاوت بسیار چشمگیری را با دیگر تکنیک‌های وابسته به دما بر پایه‌ی DNA برخوردار می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb